Skip to content

Organizácie

Združenie STORM

Otvárame tabu témy v bezpečnom prostredí.

Súkromná základná škola Zavarská 9, Trnava, 91728

Učíme deti uplatňovať svoje vedomosti v reálnom živote, otvárame im oči a ukazujeme cesty, aby si sami mohli vybrať, kam budú smerovať. Učíme s vedomím, že pripravujeme deti na svet, ktorý dnes neexistuje, na prácu, ktorá dnes neexistuje a snažíme sa pripraviť ich vysporiadať sa s čímkoľvek, čo ich v ďalekej budúcnosti v živote stretne.

SYTEV

Osobnostne a profesijne rozvíjať mladých ľudí, ktorí budú svoje nadobudnuté zručnosti a skúsenosti predávať ďalšej mládeži, udržať aktívnu mládež v dedinách a mestách a vytvárať mladé lokálne komunity.

HARMONY ACADEMY, s.r.o.

Vieme, že výučba cudzích jazykov nie je len o jazyku. Je to o zážitku z procesu učenia sa, objavovania a rozvíjania osobnosti i spoločnosti, v ktorej človek žije. V dnešnej dobe je stále zložitejšie presadiť sa a človek musí podnikať kroky do neznáma, aby dosiahol úspech. To, čo nám dala škola, je len základ nevyhnutný na prežitie. Dôležité je neustále na sebe pracovať, rozvíjať sa a napredovať. Kto zastane, je na začiatku svojho úpadku.

Learn & Lead Innovation, s. r. o.

Uč sa a veď!

Náš prístup spočíva v transformácii učiteľov a škôl na učiace sa organizácie, ktoré kladú dôraz na zavádzanie individuálneho prístupu zameraného na potreby človeka. Je potrebné, aby učiteľ pracoval na vlastnom rozvoji a zoznamoval sa s humanizujúcimi prístupmi, s novými technológiami a metódami. No nenechávame ho v tom samého. Učiteľ s dobrým zázemím dokáže byť flexibilný, otvorený novým prístupom, ktoré zlepšujú jeho spoluprácu v triede. To znamená veľký prínos pre žiakov, ale aj pre tím školy

Komenského inštitút

Skvelí učitelia vytvárajú skvelé školy.

Budúcnosť INAK

Ponúkame rovnaké príležitosti na vzdelávanie detí a mládeže bez rozdielu a vytvárame bezpečné, inšpiratívne a inkluzívne prostredie, v ktorom môžu po vyučovaní rozvíjať svoj potenciál.

Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23, Trnava

Zdravo sebavedomý mladý človek so všeobecným prehľadom a dobrou základnou znalosťou študovaného odboru, aby sa v ňom mohol uplatniť v praxi, alebo pokračovať v jeho štúdiu na vysokej škole. Má byť schopný prezentovať a obhajovať svoje názory a stanoviská otvorene, jasne, slušne s podloženými faktami, prezentačne na dobrej úrovni a zvládnuť bežnú komunikáciu i základnú odbornú terminológiu vo svojom odbore i po anglicky.

Sokratov inštitút

Zmena je v tebe

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

Sme miestom rozmanitého objavovania, nástroj celoživotného vzdelávania, zdroj odpovedí na faktické otázky, zdroj pre výskum miestnych dejín a reálií, zdroj nápadov a inšpirácií, komunitné centrum, miesto, kde sa dajú nadobudnúť nové zručnosti a miesto pre potešenie a zábavu

Európsky Dialóg

Neformálnym vzdelávaním a kvalitnou prácou s mládežou na ceste k zjednoteniu v odlišnosti.

Lifestarter

Pomáhame ľuďom rásť

Nenašli ste Vašu organizáciu?

Pridať vašu organizáciu Upraviť vašu organizáciu