Skip to content

Organizácie

Komunitný montessori klub Slnečnica

Chceme byť vyhľadávanou montessori škôlkou a prvou základnou montessori školou v trnavskom kraji. Budeme šíriť osvetu o pozitívach montessori pedagogiky a benefitov jej využitia pre rôzne vekové kategórie klientov.

Združenie Informačných a poradenských centier mladých v SR (ZIPCeM)

Našou víziou je kriticky mysliaci mysliaci mladý človek, ktorý pozná svoje práva a dokáže využiť svoj potenciál v prospech seba i spoločnosti.

Našou misiou je poskytovanie komplexných, dôveryhodných a objektívnych informácií a poradenstva. Vzdelávacími aktivitami a vytváraním bezpečného prostredia pre rozvoj mladého človeka chceme prispievať k vytvoreniu uvedomelej, objektívne mysliacej spoločnosti, kde je rešpektovanie ľudských práv základnou hodnotou.

Inštitút manažmentu, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Inštitút manažmentu ako najmladšia súčasť UCM v Trnave so svojim študijným programom Manažment v turizme a hotelierstve ponúka unikátny profil absolventov, po ktorých je dopyt nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Významným rysom vzdelávania na IM je orientácia nielen na odbornú kvalitu, ale aj samotnú praktickosť vzdelávania vychádzajúcu priamo z požiadaviek podnikateľskej praxe. Našou víziou je pripraviť vysokokvalifikovaných absolventov, ktorí sú schopní úspešne pôsobiť na manažérskych pozíciách, ale aj samostatne podnikať.

Filozofická fakulta Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Filozofická fakulta je dynamická fakulta, ktorá tvorí pevnú súčasť UCM. Vychovávame a pripravujeme odborníkov spoločensko-vedných študijných programov ako aj budúcich učiteľov. Spájame pedagogický prístup s vedeckým, rozvíjame medziodborové vzťahy a snažíme sa reflektovať požiadavky trhu vzdelávania a práce v regióne. Naši absolventi sa tradične dobre uplatnia v praxi, pretože sme požiadavky trhu práce akceptovali a transformovali do atraktívnych študijných programov.

Logiscool

Učiť sa digitálnu gramotnosť, ktorá sa mení v digitálnom svete veľmi rýchlo, je nevyhnutné. Deti vyrastajú s digitálnymi zariadeniami v rukách, sú odborníkmi v používaní zariadení ale mali by sa stať aj aktívnymi tvorcami.

Pomáhame deťom stať sa zručnými, sebavedomými a dobre pripravenými na digitálnu budúcnosť. Deti sa naučia myslieť spôsobom ktorý sa im bude hodiť v každom budúcom povolaní.

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta Masmediálnej komunikácie, Katedra jazykovej komunikácie

FMK je mladá, moderná a dynamická fakulta, alma mater mnohých úspešných žurnalistov, mediálnych odborníkov, marketérov, moderátorov, hovorcov, pracovníkov reklamných, marketingových a PR agentúr, herných a vývojárskych štúdií a organizácií ako aj renomovaných pedagógov a odborníkov z praxe.

FinPlay

Peniaze sú životná hodnota, ktorá nám umožňuje robiť veľké veci.
Pomáhame ľuďom budovať zdravý vzťah k peniazom, aby ich život mohol byť bohatší.

DASATO

Ročný, intenzívny, vzdelávací program pre stredoškolákov.

Trnavská Koučovňa

Priestor pre Váš rozvoj a rast.

Kid Genius Trnava Mentálna aritmetika

PROGRAM PRE DETI, KTORÉ MENIA SVET
Väčšina dnešných detí má problém s nedostatočnou sústredenosťou a schopnosťou vytrvalo pracovať bez prerušenia na jednej úlohe. Je to dôsledok moderného životného štýlu a používania inteligentných zariadení. To však neznamená, že naše deti sú menej schopné plného intelektového rozvoja. Pre úspešný rozvoj detí však najväčšiu zodpovednosť nesieme práve my – rodičia! Všetky deti sa rodia s neobmedzeným potenciálom mysle, pričom základná otázka je, či sa táto šanca využije, alebo bude trvale premeškaná!
My sme v našej škole Kid Genius vyvinuli program, pomocou ktorého sú detské schopnosti od najranejšieho obdobia stimulované primeraným spôsobom.

Trnavská klubovňa

Cieľom mesta Trnava je mať pre mladých bezpečné a vnímavé miesto, kde vznikajú priateľstvá, kde cítia podporu pri svojich nápadoch a aktivitách
Projekt vznikol ako fúzia ideí Zaži v Trnave, Odboru školstva, mládeže a a športu a Centra voľného času Trnava, pod ktorý celý projekt klubovní oficiálne spadá.

Smart footd

"Keď sa budete snažiť porozumieť celému vesmíru, nepochopíte nič. Keď sa pokúsite porozumieť sami sebe, pochopíte celý vesmír." Budha

ABCedu

„Priemerný učiteľ rozpráva. Dobrý učiteľ vysvetľuje. Výborný učiteľ ukazuje. Najlepší učiteľ inšpiruje.“
Charles Farrar Browne


MAKUKI atelier s.r.o.

Kreslenie z nás robí lepších ľudí a dokáže sa to naučiť každý.

MAKUKI atelier, miesto, kde zažiješ kurzy kresby, ktoré ťa zbavia strachu z prázdneho papiera a frustrácie z prvých výsledkov. V Makuki kreslíš bez zbytočných akademizmov a teórie.

Youth for Equality

Našou víziou je prinášť do nášho vzdelávacieho systému a na pracovný trh trendy zo zahraničia.

Psychologická ambulancia Centra podpory študentov Trnavskej univerzity v Trnave

Psychologická ambulancia Centra podpory študentov TU začala svoju činnosť od 01. 10. 2017 v priestoroch Študentského domova Petra Pázmaňa, Trnava.
Víziou je poskytovať poradenské služby, prednášky a skupinové programy pre študentov, pedagógov, zamestnancov univerzity ako i občanov mesta Trnava.

Centrum voľného času, V jame 3, Trnava

Organizovať výchovno-vzdelávacie ale i oddychové aktivity, rozvíjať záľuby, záujmy detí a mládeže tak, aby rozvíjali ich talent v príjemnom a bezpečnom prostredí.

Fabrička – kreatívno-vzdelávacie centrum pre deti

Iný prístup k výučbe detí. PRETO ponúkame:
Kreatívne vzdelávanie.
Lektori z celého sveta.
Radosť z angličtiny.
Výsledky v rozprávaní.

Stredná zdravotnícka škola

Učíme sa pre budúcnosť, učíme sa pre Vás

IPčko, o.z.

Sme presvedčení, že pomoc musí dostať každý, keď sa cíti zmätený, slabý, nešťastný, sklamaný, sám. Psychologickú pomoc poskytujeme nonstop, bezplatne a anonymne rôznymi atraktívnymi online aj offline formami.

Centrum včasnej intervencie Trnava, n.o.

Podpora rodinám a deťom

Národný inštitút vzdelávania a mládeže Trnava

Vízia
Našou víziou je moderný, kvalitný, inkluzívny systém formálnej a neformálnej výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike.
 NIVAM ako verejná, rezortná organizácia napĺňa víziu moderného formálneho a neformálneho vzdelávania na Slovensku odbornou podporou jeho aktérov (osôb a organizácií), aby boli spôsobilí poskytovať kvalitné výchovné a vzdelávacie služby.
 NIVAM podľa učebných potrieb klientov s využitím moderných učebných stratégií a technológií poskytuje podporu cieľovým skupinám aktérov vo výchove a vzdelávaní.
 NIVAM je národnými lídrom v expertíze na otázky výchovy a vzdelávania, kooperuje s ďalšími partnermi, ktorí poskytujú vzdelávacie služby deťom, žiakom, mládeži a dospelým.

Veselá veda

Naším poslaním je prebúdzať u detí záujem o prírodné vedy, skúmanie javov okolo seba a o technické odbory. Chceme vytvárať prostredie, kde deti môžu slobodne prejaviť svoju prirodzenú zvedavosť a túžbu objavovať... Skúšať “čo to urobí, keď...”, so sprievodcom - lektorom a bez strachu zo známok, zlyhania alebo hodnotenia. Veríme, že najväčších objavov obvykle nedosahujú tí, ktorým sa podarí všetko na prvýkrát, ale tí, ktorí i po mnohých nezdaroch dokážu pokračovať.

Akadémia veľkých diel

Našou víziou sú charakterní mladí ľudia túžiaci po múdrosti a kráse.

Kolégium Antona Neuwirtha

Pravda oslobodzuje, krása priťahuje, dobro víťazí.

Víziou Kolégia Antona Neuwirtha sú stovky mužov a žien pôsobiacich v rôznych oblastiach verejného života na Slovensku a v Európe, ktorí budú svojím zdravým rozumom a cnostným životom vydávať svedectvo Pravde, Dobru a Kráse.

Združenie STORM

Otvárame tabu témy v bezpečnom prostredí.

Súkromná základná škola Zavarská 9, Trnava, 91728

Učíme deti uplatňovať svoje vedomosti v reálnom živote, otvárame im oči a ukazujeme cesty, aby si sami mohli vybrať, kam budú smerovať. Učíme s vedomím, že pripravujeme deti na svet, ktorý dnes neexistuje, na prácu, ktorá dnes neexistuje a snažíme sa pripraviť ich vysporiadať sa s čímkoľvek, čo ich v ďalekej budúcnosti v živote stretne.

SYTEV

Osobnostne a profesijne rozvíjať mladých ľudí, ktorí budú svoje nadobudnuté zručnosti a skúsenosti predávať ďalšej mládeži, udržať aktívnu mládež v dedinách a mestách a vytvárať mladé lokálne komunity.

HARMONY ACADEMY, s.r.o.

Ty v lepšom ja

Learn & Lead Innovation, s. r. o.

Uč sa a veď!

Náš prístup spočíva v transformácii učiteľov a škôl na učiace sa organizácie, ktoré kladú dôraz na zavádzanie individuálneho prístupu zameraného na potreby človeka. Je potrebné, aby učiteľ pracoval na vlastnom rozvoji a zoznamoval sa s humanizujúcimi prístupmi, s novými technológiami a metódami. No nenechávame ho v tom samého. Učiteľ s dobrým zázemím dokáže byť flexibilný, otvorený novým prístupom, ktoré zlepšujú jeho spoluprácu v triede. To znamená veľký prínos pre žiakov, ale aj pre tím školy

Komenského inštitút

Skvelí učitelia vytvárajú skvelé školy.

Budúcnosť INAK

Ponúkame rovnaké príležitosti na vzdelávanie detí a mládeže bez rozdielu a vytvárame bezpečné, inšpiratívne a inkluzívne prostredie, v ktorom môžu po vyučovaní rozvíjať svoj potenciál.

Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23, Trnava

Zdravo sebavedomý mladý človek so všeobecným prehľadom a dobrou základnou znalosťou študovaného odboru, aby sa v ňom mohol uplatniť v praxi, alebo pokračovať v jeho štúdiu na vysokej škole. Má byť schopný prezentovať a obhajovať svoje názory a stanoviská otvorene, jasne, slušne s podloženými faktami, prezentačne na dobrej úrovni a zvládnuť bežnú komunikáciu i základnú odbornú terminológiu vo svojom odbore i po anglicky.

Sokratov inštitút

Zmena je v tebe

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

Sme miestom rozmanitého objavovania, nástroj celoživotného vzdelávania, zdroj odpovedí na faktické otázky, zdroj pre výskum miestnych dejín a reálií, zdroj nápadov a inšpirácií, komunitné centrum, miesto, kde sa dajú nadobudnúť nové zručnosti a miesto pre potešenie a zábavu

Európsky Dialóg

Neformálnym vzdelávaním a kvalitnou prácou s mládežou na ceste k zjednoteniu v odlišnosti.

Lifestarter

Pomáhame ľuďom rásť

Nenašli ste Vašu organizáciu?

Pridať vašu organizáciu Upraviť vašu organizáciu