Skip to content

Združenie STORM

Vízia / motto

Otvárame tabu témy v bezpečnom prostredí.

Naša činnosť

Združenie STORM vzniklo v roku 2002. Na základe nízkoprahových princípov sa venuje prevencii rizikového správania rôznych cieľových skupín v zmysle filozofie Harm Reduction. Združenie STORM je akreditovaným subjektom MPSVaR SR, pracuje v Nitrianskom, Trnavskom a Banskobystrickom kraji.
Medzi poslanie a ciele organizácie patrí:
- Prispieť k riešeniu najmä drogovej problematiky a rizikového správania sa a to v oblasti primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencie.
- Klásť dôraz na implementáciu prvého kontaktu.
- Zoskupovať záujemcov o preventívnu a najmä kontaktnú prácu.
- Pripravovať a distribuovať materiály pojednávajúce o prevencii závislostí a rizikového správania sa v cieľových skupinách.
- Spolupracovať so sieťou organizácií, inštitúcií, verejnou a štátnou správou, mestom, samosprávou na Slovensku a v zahraničí s cieľom vytvárať optimálne podmienky pre realizáciou programov združenia.

Najvýznamnejšie edukačné aktivity

STEREO - program primárno-sekundárnej prevencie v školách. Venuje sa vybraným témam prevencie drog a sociálne rizikového správania žiakov končiacich ročníkov ZŠ i študentov SŠ. Cieľom a úlohami programu je:
- Pracovať so žiakmi na posilnení prevencie a spolupodieľať sa na hľadaní alternatív riešení problémov a správnych rozhodnutí.
- Vytvárať bezpečný, podporujúci priestor na realizáciu preventívnych aktivít skupinovou prácou a akceptujúcim postojom.
- Pracovať so žiakmi základných a stredných škôl prostredníctvom skupinovej práce, interaktívnou formou v zmysle filozofie Harm Reduction (znižovania rizík/škôd).
- Odstraňovať mýty, stereotypy a zároveň ponúkať pravdivé informácie pre žiakov i pedagógov.
- Umožniť žiakom vytvoriť si vlastný pohľad a názor potrebný na predchádzanie závislosti a rizikovému správaniu.
- Vzdelávať pedagógov v témach školskej prevencie.

Zaradenie organizácie
občianske združenie
Cieľové skupiny
deti
seniori
učitelia
Oblasť pôsobenia
Trnavský kraj
Hlavné ciele udržateľného rozvoja

Kvalitné vzdelanie - zabezpečiť inkluzívne, spravodlivé a kvalitné vzdelávanie a podporovať celoživotné vzdelávacie príležitosti pre všetkých.

Kontakt

Združenie STORM
Nedbalova 17
Nitra 949 01

Webová stránka: https://www.zdruzeniestorm.sk/

E-mailová adresa: info@zdruzeniestorm.sk

Telefónne číslo: +421905943229

Facebook: https://facebook.com/Združenie STORM

Instagram: https://instagram.com/zdruzenie_storm_cirkus