Skip to content

Škola učiteľov je program ďalšieho rozvoja pre pedagógov z Trnavského kraja, ktorí chcú na sebe pracovať, byť inovatívni a učiť sa v podporujúcej komunite ďalších pedagógov. Učitelia môžu absolvovať Vstupný program (8 stretnutí), počas ktorého dostanú rôznorodú podporu. Škola učiteľov tiež prezentuje ponuku zapojených poskytovateľov, ktorí spoločne garantujú vysokú kvalitu vzdelávania.

Chcete byť súčasťou komunity inovatívnych učiteľov?

Pridajte sa!

PONUKA AKTUÁLNYCH PODUJATÍ
Inovacne-vzdelavanie-letak-1200-x-1200-px-1-920-x-1-080-px.jpg
Naše inovačné vzdelávanie je zamerané na rôzne aspekty osobného a profesionálneho rozvoja pedagógov. Obsahuje témy ako sebapoznanie, koučing, psychológiu, zručnosti 21. storočia a mediáciu, cez ktoré formou zážitkového učenia a sebareflexie prispieva k rozvoju duševného zdravia, predchádzaniu a riešeniu konflitkov. Program je obsiahnutý v 50 hodinách aktívnej práce zameranej na jednotlivé témy. Pozostáva primárne z prezenčných stretnutí doplnených online stretnutiami.
AKTUÁLNE BEŽÍ
Čo je cieľom
školy učiteľov?

Cieľom je, aby sa učitelia stali nositeľmi zmeny, ktorá prispeje k premene prostredia na školách tak, aby sa v nich deti radi učili, učitelia našli priestor pre sebarealizáciu a aby vedenie školy malo vytvorené podmienky pre trvalo udržateľný rast a rozvoj kompetencií celého tímu.

AKO PREBIEHA
VSTUPNÝ PROGRAM?

V rámci polročného programu (8 stretnutí) si učitelia môžu vybrať jeden z dvoch smerov vzdelávania, v rámci ktorého si na jednotlivých workshopoch pod vedením skúsených lektorov z praxe osvoja potrebné teoretické vedomosti v danej problematike, a tiež zážitkovou formou a praktickými príkladmi spoznajú možnosti aplikácie nových poznatkov v podmienkach ich praxe.

Počas celého programu budú učitelia taktiež sprevádzaní a podporovaní mentormi z Regionálneho centra podpory učiteľovktorí ich budú sprevádzať procesom aplikácie nadobudnutých vedomostí a zručností priamo do praxe.

HLAVNÉ ČASTI
VSTUPNÉHO PROGRAMU

8 workshopov zameraných na špecifické témy danej časti,
podľa toho, ktorú si účastník vyberie (viď. nižšie)

Každý účastník bude mať mentora, ktorý mu pomôže s praktickou aplikáciou naučeného do svojej pedagogickej praxe

Každý účastník získa profesijnú komunitu učiteľov z rôznych škôl, v ktorej bude mať priestor na zdieľanie, inšpiráciu či odovzdávanie príkladov dobrej praxe

Podmienky účasti na Vstupnom programe
Účasť 2 učiteľov zo školy

Keďže nám ide o rozvoj tímov a úlohy budú zamerané aj na spoločnú prácu a reflexiu v škole, je potrebné, aby sa programu zúčastnili 2 účastníci z jednej školy. Zároveň budete mať tak kolegu, s ktorým ľahšie prinesiete inovácie do vašej školy. 

účasť na celom programe

Je dôležité, aby každý účastník absolvoval celý program. Jednotlivé témy budú na seba nadväzovať a k úspešnému ukončeniu bude potrebné splniť niekoľko priebežných úloh

CHUŤ ZLEPŠOVAŤ SA

Hľadáme učiteľov, ktorým záleží na vlastnom rozvoji a chcú na sebe pracovať. Vlastná motivácia je dôležitým faktorom k tomu, aby tento program priniesol očakávané výsledky. 

program vzdelávania

Účastník si vyberá len jeden z dvoch nasledujúcich programov.

Poradie
I. Aktivizácia žiakov
Dátum a čas
II. Riadená práca s textom
podporujúca kritické myslenie
Dátum a čas
1
Spoločné úvodné stretnutie
8.11.2023
15:00-17:00
Spoločné úvodné stretnutie
8.11.2023
15:00-17:00
2
Aplikácia prístupu zameraného
na potreby žiaka
15.11.2023
15:00-17:00
Praktická ukážka hodiny práce
s odborným textom
a jej hĺbková analýza
22.11.2023
15:00-17:00
3
Aplikácia teórie viacnásobnej
inteligencie na vyučovaní
29.11.2023
15:00-17:00
Metodika RALFI
30.11.2023
15:00-17:00
4
Koncept triedy budúcnosti
31.1.2024
15:00-17:00
Stratégia EUR – ako tvoriť
ucelený učebný zdroj
22.1.2024
15:00-17:00
5
Didaktická reflexia
7.2.2024
15:00-17:00
Didaktická reflexia
7.2.2024
15:00-17:00
6
Využitie digitálnych technológií
na vyučovaní
21.2.2024
15:00-17:00
Intertextovosť – prepojenia obsahov
predmetov v jednom texte
21.2.2024
15:00-17:00
7
Líderstvo
20.3.2024
15:00-17:00
Líderstvo
20.3.2024
15:00-17:00
8
Záverečné stretnutie – výstup
10.4.2024
15:00-17:00
Záverečné stretnutie – výstup
10.4.2024
15:00-17:00
BLIŽŠIE PREDSTAVENIE PROGRAMOV

Pozrite si videá lektorov, ktorí bližšie predstavujú programy. 

I. Aktivizácia
žiakov

LEKTORI:
PaedDr. Jana Chynoradská
Mgr. Eva Polláková

Prichádzame k vám s ponukou inovačného vzdelávania v rámci iniciatívy Učiaca sa Trnava pre účely vášho ďalšieho profesijného rastu, a s nami konkrétne v oblasti aktivizácie žiakov na vyučovaní. Téma je viac ako aktuálna pre súčasnú dobu a sme presvedčené o tom, že prostredníctvom série našich seminárov rozviniete nielen svoje vedomosti o tejto téme, ale najmä svoje praktické zručnosti a nadšenie pre učenie novými trendmi.

Interaktívny seminár pre pedagógov s cieľom predstavenia prístupu zameraného na potreby žiaka podľa 7 princípov Gabriely Lojovej. Účastníci si budú môcť priamo na seminári zažiť a pomenovať základné východiská úspešnej aplikácie tohto moderného prístupu vo svojich vyučovaní. Okrem praktických, inšpiratívnych aktivít predstaví lektorka aj metodiku a rozvojový rámec učiteľa v prístupe zameranom na potreby žiaka LCA TDF.  

Interaktívny seminár predstaví  teóriu viacnásobnej inteligencie podľa Howarda Gardnera, ktorá zásadne mení pohľad na tradičné vyučovanie a podstatne mení tiež pohľad na možnosti individuálneho prístupu na vyučovaní. Účastníci si so seminára zoberú nielen teoretické vedomosti ale najmä zážitky a praktické inšpirácie pre účely aplikácie tejto teórie vo svojom vyučovaní. 

Workshop zameraný na spoznanie triedy budúcnosti, ako vyzerá a aké sú jej hlavné princípy. Účastníci sa tiež dozvedia, ako si jednoduchými zmenami možno vytvoriť vlastnú triedu budúcnosti vo svojej škole, ako pracovať s priestorom a využívať metódy a formy aktívneho učenia sa žiakov. 

Praktický workshop zameraný na osvojenie si efektívnych možností využívania tabletov, mobilov a iných digitálnych technológií pri vyučovaní. Samostatnou aj skupinovou prácou si účastníci budú môcť vyskúšať rôzne voľne dostupné aplikácie, ktoré môžu bezprostredne po vzdelávaní začať používať pri práci so žiakmi. 

II. Riadená práca s textom
podporujúca kritické myslenie

LEKTORI:
PaedDr. Viera Grohová
doc. Mgr. Martin Brestovanský, PhD.

Cieľom tohto vzdelávacieho programu v rámci Školy učiteľov je dosiahnuť, aby učiteľ 

  1. dokázal nachádzať a skladať pre žiaka skutočne podnetné texty a využívať ich pri tvorbe ucelených učebných zdrojov tak, aby sa žiak učil s radosťou, dynamicky a s vnútornou motiváciou;
  2. nadobudol vedomosti a zručnosti v takých vyučovacích metódach, vďaka ktorým dokáže s týmito textmi účinne pracovať na hodine a projektovať pedagogické situácie tak, že žiak postupne v špirále stúpajúcej náročnosti porozumie textu a rieši aj úlohy vyššej kognitívnej náročnosti.

Workshop spočíva v praktickom prevedení uceleného bloku – dvoch vyučovacích hodín realizovaných stratégiou EUR a následnej analýze jednotlivých prvkov bloku. 

Účastník nadobudne poznatky a predpoklady pre vlastnú realizáciu novej metódy práce s textom prostredníctvom metodiky RALFI: R – rovnaký text na viacerých predmetoch (intertextovosť); A – učiteľ ako asistent sprevádzajúci žiaka v nadobúdaní metakognitívnych schopností; L (level) – využitie induktívno-deduktívneho postupu konštruovania znalostí podľa vopred danej jasnej štruktúry postupnej náročnosti zadaní; F (feedback) – spätná väzba pri práci s učebným zdrojom; I – neustála interakcia a overovanie porozumenia prostredníctvom naučených techník.

Workshop vedie k porozumeniu induktívno-deduktívnej stratégie vyučovania EUR (evokácia, uvedomenie, reflexia). Na základe neho účastník nadobudne poznatky a predpoklady pre to, aby mohol samostatne tvoriť ucelené učebné zdroje, v ktorých je každý prvok usporiadaný v zmysluplnej nadväznosti.

Workshop ponúka pozorovanie praktickej ukážky práce s textom v rámci dvoch odlišných školských predmetov a ich hĺbkovú analýzu.

BENEFITY PRE ABSOLVENTOV

Pre absolventov Vstupného programu sme pripravili aj pár nefinančných benefitov.

zazi2

Voľný vstup na kultúrne podujatie v roku 2024

laser

Spoločný zážitkový teambuilding

Dizajn bez názvu

Balíček s lokálnym
produktom

REGISTRÁCIA

Vyplňte nasledujúci registračný formulár.

PONUKA ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA
Inovacne-vzdelavanie-letak-1200-x-1200-px-1-920-x-1-080-px.jpg
Naše inovačné vzdelávanie je zamerané na rôzne aspekty osobného a profesionálneho rozvoja pedagógov. Obsahuje témy ako sebapoznanie, koučing, psychológiu, zručnosti 21. storočia a mediáciu, cez ktoré formou zážitkového učenia a sebareflexie prispieva k rozvoju duševného zdravia, predchádzaniu a riešeniu konflitkov. Program je obsiahnutý v 50 hodinách aktívnej práce zameranej na jednotlivé témy. Pozostáva primárne z prezenčných stretnutí doplnených online stretnutiami.

🇪🇺 Spolufinancované Európskou úniou v rámci projektu č. 101091634 – Impact Acceleration of Slovak CSOs. Vyjadrené názory a stanoviská sú názormi a stanoviskami autora/-ov a nemusia nevyhnutne odrážať názory Európskej únie alebo Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru (EACEA). Európska únia ani Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru za ne nezodpovedá.

Učitelia si zaslúžia miesto pre rast

Pracujeme s učiteľmi preto, aby sa stali nositeľmi zmeny, ktorá prispeje k premene prostredia na školách tak, aby sa v nich deti radi učili, učitelia našli priestor pre sebarealizáciu a aby vedenie školy malo vytvorené podmienky pre trvalo udržateľný rast a rozvoj kompetencií celého tímu. 

Výsledkom tohto procesu je zmena paradigmy „učiteľ“ a „škola“ na učiaci sa učiteľ (učiteľ) a učiaca sa organizácia (škola). 

Komunity

Vytvárame učiace
sa komunity na školách

Sieťovanie
a inšpirácia

Podporujeme jednotlivcov a tímy na školách
k proaktivite, odvahe a tímovosti

Rozvoj tímov

Prebúdzame záujem o kontinuálny
rozvoj tímov na školách

Inovácie

Prinášame
inovácie do škôl

Sebareflexia

Rozvinúť u účastníkov vzdelávania schopnosti sebareflexie a identifikácie vlastných potrieb

Ďalší rast

Nasmerovať účastníkov k ďalším krokom
k naplneniu definovaných potrieb

Partneri Školy učiteľov