Skip to content

Škola učiteľov je program ďalšieho rozvoja pre pedagógov z Trnavského kraja, ktorí chcú na sebe pracovať, byť inovatívni a učiť sa v podporujúcej komunite ďalších pedagógov. Prvým krokom je absolvovanie Vstupného programu (8 stretnutí).
Škola učiteľov tiež prezentuje ponuku zapojených poskytovateľov, ktorí spoločne garantujú vysokú kvalitu vzdelávania.

Chcete byť súčasťou komunity inovatívnych učiteľov?

Pridajte sa!

OTVÁRAME PRIHLASOVANIE NA BEZPLATNÝ
Čo je cieľom
školy učiteľov?

Cieľom je, aby sa učitelia stali nositeľmi zmeny, ktorá prispeje k premene prostredia na školách tak, aby sa v nich deti radi učili, učitelia našli priestor pre sebarealizáciu a aby vedenie školy malo vytvorené podmienky pre trvalo udržateľný rast a rozvoj kompetencií celého tímu.

AKO PREBIEHA
VSTUPNÝ PROGRAM?

V rámci polročného programu (8 stretnutí) si učitelia môžu vybrať jeden z troch smerov vzdelávania, v rámci ktorého si na jednotlivých workshopoch pod vedením skúsených lektorov z praxe osvoja potrebné teoretické vedomosti v danej problematike, a tiež zážitkovou formou a praktickými príkladmi spoznajú možnosti aplikácie nových poznatkov v podmienkach ich praxe.

Počas celého programu budú učitelia taktiež sprevádzaní a podporovaní mentormi z Regionálneho centra podpory učiteľovktorí ich budú sprevádzať procesom aplikácie nadobudnutých vedomostí a zručností priamo do praxe.

HLAVNÉ ČASTI
VSTUPNÉHO PROGRAMU

8 workshopov zameraných na špecifické témy danej časti,
podľa toho, ktorú si účastník vyberie (viď. nižšie)

Každý účastník bude mať mentora, ktorý mu pomôže s praktickou aplikáciou naučeného do svojej pedagogickej praxe

Každý účastník získa profesijnú komunitu učiteľov z rôznych škôl, v ktorej bude mať priestor na zdieľanie, inšpiráciu či odovzdávanie príkladov dobrej praxe

Podmienky účasti na Vstupnom programe
Účasť 2 učiteľov zo školy

Keďže nám ide o rozvoj tímov a úlohy budú zamerané aj na spoločnú prácu a reflexiu v škole, je potrebné, aby sa programu zúčastnili 2 účastníci z jednej školy. Zároveň budete mať tak kolegu, s ktorým ľahšie prinesiete inovácie do vašej školy. 

účasť na celom programe

Je dôležité, aby každý účastník absolvoval celý program. Jednotlivé témy budú na seba nadväzovať a k úspešnému ukončeniu bude potrebné splniť niekoľko priebežných úloh

CHUŤ ZLEPŠOVAŤ SA

Hľadáme učiteľov, ktorým záleží na vlastnom rozvoji a chcú na sebe pracovať. Vlastná motivácia je dôležitým faktorom k tomu, aby tento program priniesol očakávané výsledky. 

program vzdelávania

Účastník si vyberá len jeden z troch nasledujúcich programov.

Poradie
I. Práca so žiakmi so ŠVVP
II. Aktivizácia žiakov
III. Čitateľská gramotnosť
1
Spoločné úvodné stretnutie
Spoločné úvodné stretnutie
Spoločné úvodné stretnutie
2
ŠVVP v triede
(kompetencie učiteľa, spolupráca
s inkluzívnym tímom)
Začiatok, princípy prístupu
zameraného na potreby žiaka
Praktická ukážka hodiny práce
s umeleckým textom
a jej hĺbková analýza
3
Poruchy učenia a NKS v triede
MI – aktivity, test na MI
Metodika RALFI
4
ADHD v triede
Priestory a pedagogika
Stratégia EUR – ako tvoriť
ucelený učebný zdroj
5
Didaktická reflexia
Didaktická reflexia
Didaktická reflexia
6
PAS a nadanie v triede
Digitálne nástroje pre aktívne
učenie sa žiakov
Didaktická reflexia v učiacej
sa komunite učiteľov
7
Líderstvo
Líderstvo
Líderstvo
8
Záverečné stretnutie – výstup
Záverečné stretnutie – výstup
Záverečné stretnutie – výstup
BLIŽŠIE PREDSTAVENIE PROGRAMOV

Pozrite si videá lektorov, ktorí bližšie predstavujú programy. Už čoskoro. 

BENEFITY PRE ÚČASTNÍKOV

Pre účastníkov Vstupného programu sme pripravili aj pár nefinančných benefitov. Predstavíme ich onedlho. 

REGISTRÁCIA

Vyplňte nasledujúci registračný formulár.

Učitelia si zaslúžia miesto pre rast

Pracujeme s učiteľmi preto, aby sa stali nositeľmi zmeny, ktorá prispeje k premene prostredia na školách tak, aby sa v nich deti radi učili, učitelia našli priestor pre sebarealizáciu a aby vedenie školy malo vytvorené podmienky pre trvalo udržateľný rast a rozvoj kompetencií celého tímu. 

Výsledkom tohto procesu je zmena paradigmy „učiteľ“ a „škola“ na učiaci sa učiteľ (učiteľ) a učiaca sa organizácia (škola). 

Komunity

Vytvárame učiace
sa komunity na školách

Sieťovanie
a inšpirácia

Podporujeme jednotlivcov a tímy na školách
k proaktivite, odvahe a tímovosti

Rozvoj tímov

Prebúdzame záujem o kontinuálny
rozvoj tímov na školách

Inovácie

Prinášame
inovácie do škôl

Sebareflexia

Rozvinúť u účastníkov vzdelávania schopnosti sebareflexie a identifikácie vlastných potrieb

Ďalší rast

Nasmerovať účastníkov k ďalším krokom
k naplneniu definovaných potrieb

Partneri Školy učiteľov