Skip to content

Biznis point Trnava predstavuje komunitu zástupcov firiem pôsobiacich v trnavskom regióne, ktorej cieľom je prepájanie personalistov, HR pracovníkov či manažérov vzdelávania z firemného prostredia za účelom zdieľania skúseností, ďalšieho vzdelávania a rozvoja, a spolupráce pri vytváraní učiaceho sa mesta.

Chcete byť súčasťou tejto učiacej sa komunity?

NAJBLIŽŠIE PODUJATIA
Zatiaľ žiadne nové podujatia

🇪🇺 Spolufinancované Európskou úniou v rámci projektu č. 101091634 – Impact Acceleration of Slovak CSOs. Vyjadrené názory a stanoviská sú názormi a stanoviskami autora/-ov a nemusia nevyhnutne odrážať názory Európskej únie alebo Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru (EACEA). Európska únia ani Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru za ne nezodpovedá.

Komunita firiem
v učiacom sa meste

Zámerom Biznis pointu je organizovať stretnutia na štvrťročnej báze, ktoré majú byť zamerané na aktuálne témy týkajúce sa firemného vzdelávania a zároveň aj na spoločné hľadanie riešení problémov spojených so vzdelávaním dospelých.

Cieľom je tiež predstavenie možností, ako sa firmy môžu viac zapojiť do života mesta, najmä v oblasti vzdelávania a rozvoja občianskej spoločnosti. 

Networking

Prepájame firmy
v trnavskom regióne

Zdieľanie

Poskytujeme priestor
pre zdieľanie skúseností a spoluprácu

Rozvoj

Vytvárame príležitosti
pre vzdelávanie a rozvoj.

Zapájanie

Zapájame firmy
do života mesta

Riešenia

Predstavujeme možnosti riešení aktuálnych výziev v oblasti rozvoja ľudí

Realizátori Biznis pointu