Skip to content

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

Vízia / motto

Sme miestom rozmanitého objavovania, nástroj celoživotného vzdelávania, zdroj odpovedí na faktické otázky, zdroj pre výskum miestnych dejín a reálií, zdroj nápadov a inšpirácií, komunitné centrum, miesto, kde sa dajú nadobudnúť nové zručnosti a miesto pre potešenie a zábavu

Naša činnosť

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave je najväčšou verejnou knižnicou v kraji, ktorá poskytovaním knižnično-informačných služieb napomáha uspokojovať kultúrne, informačné, vedeckovýskumné a vzdelávacie potreby používateľov a podporuje ich celoživotné vzdelávanie, informačnú gramotnosť, tvorivý osobný rozvoj a jazykovú rozmanitosť. Plní aj funkciu mestskej knižnice. Ako regionálna knižnica spracúva a sprístupňuje súbežnú regionálnu bibliografiu, poskytuje metodickú pomoc obecným, školským a mestským knižniciam a v rámci svojej krajskej pôsobnosti usmerňuje regionálne knižnice v kraji.
Vo svojom knižničnom fonde vlastní viac ako 214 000 kníh, hudobnín, zvukových, audiovizuálnych a elektronických dokumentov. Informácie o tituloch je možné získať v on-line katalógu.
Knižnica registruje každý rok viac ako 10 tisíc používateľov rôznych vekových skupín a viac ako 130 tisíc návštevníkov. V priebehu roka virtuálne navštívi knižnicu a jej katalóg 300 tisíc návštevníkov.
Okrem absenčných a prezenčných výpožičných služieb vypracováva rešerše na zadanú tému, sprostredkúva požičiavanie dokumentov z iných knižníc, slabozrakým, nevidiacim a inak zdravotne postihnutým požičiava zvukové knihy, poskytuje informácie o trnavskom regióne, jeho histórii a živote a prístup na verejný internet.
Pre širokú verejnosť a záujmové komunity pripravuje kultúrno-spoločenské a vzdelávacie podujatia - stretnutia s tvorcami kníh, spisovateľmi, básnikmi prekladateľmi, ilustrátormi, pre deti a mládež programy na podporu čítania, pre školy vyučovacie hodiny informačnej, literárnej a hudobnej výchovy v knižnici, pre seniorov podujatia umožňujúce získať digitálne zručnosti a rozvíjať si kognitívne schopnosti.

Najvýznamnejšie edukačné aktivity

Mozgový jogging - cyklus aktivít zameraných na trénovanie a udržiavania kognitívnych schopností pre seniorov
Ako na mobil a tablet - cyklus stretnutí seniorov zameraných na získavanie zručností s mobilom či tabletom a bezpečnosti na internete
Učenie bez školských lavíc - vzdelávací projekt pre žiakov základných škôl na utvrdenie poznatkov zo školy a získanie informácií, ktoré nie sú v učebniciach
Kniha a ešte trochu viac, Maličkí a mamičky, Klub „N“, Prečítané leto - projekty na rozvoj čitateľskej gramotnosti deti
Literárne hodiny pre žiakov základných a stredných škôl - vyučovacie hodiny v knižnici. Cieľom je získanie informácií o literárnych tvorcoch, ktoré nie sú v učebniciach literatúry
Hodiny informačnej prípravy pre žiakov MŠ a ZŠ a študentov SŠ - vzdelávací cyklus pre jednotlivé ročníky školského systému zameraný na získavanie a vyhľadávanie relevantných informácií a prácu s informáciami a informačnými prameňmi.
Trnavské kontexty - cyklus podujatí, ktorých zámerom je predstavovať osobnosti, ktoré sú späté s mestom Trnava
Súčasná slovenská literatúra - cyklus stretnutí so súčasnými slovenskými spisovateľmi.
Trnavská poetika – je najvýraznejším komunitným projektom, ktorý knižnica pripravuje spoločne s Klubom nezávislých spisovateľov, Krajskou odbočkou Spolku slovenských spisovateľov a Slovenským centrom PEN klubu. Ide o cyklus stretnutí so súčasnými slovenskými básnikmi.

Zaradenie organizácie
kultúra
Cieľové skupiny
deti
dospelí
komunity
mládež
seniori
učitelia
znevýhodnení
Oblasť pôsobenia
Trnavský okres
Hlavné ciele udržateľného rozvoja

Kvalita zdravia a života - zabezpečiť zdravý život a podporovať blahobyt pre všetkých a v každom veku.

Kvalitné vzdelanie - zabezpečiť inkluzívne, spravodlivé a kvalitné vzdelávanie a podporovať celoživotné vzdelávacie príležitosti pre všetkých.

Mier, spravodlivosť a silné inštitúcie - podporovať mierovú inkluzívnu spoločnosť v prospech trvalo udržateľného rozvoja. Poskytnúť prístup k spravodlivosti pre všetkých a budovať efektívne, transparentné a inkluzívne inštitúcie na všetkých úrovniach.

Kontakt

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave
Rázusova 1
918 20 Tranva

Webová stránka: https://www.kniznicatrnava.sk/

E-mailová adresa: kniznica@kniznicatrnava.sk

Telefónne číslo: 033/5511782

Facebook: https://facebook.com/kniznicatrnava/

Instagram: https://instagram.com/kniznicatrnava/