Skip to content

Inštitút manažmentu, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Vízia / motto

Inštitút manažmentu ako najmladšia súčasť UCM v Trnave so svojim študijným programom Manažment v turizme a hotelierstve ponúka unikátny profil absolventov, po ktorých je dopyt nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Významným rysom vzdelávania na IM je orientácia nielen na odbornú kvalitu, ale aj samotnú praktickosť vzdelávania vychádzajúcu priamo z požiadaviek podnikateľskej praxe. Našou víziou je pripraviť vysokokvalifikovaných absolventov, ktorí sú schopní úspešne pôsobiť na manažérskych pozíciách, ale aj samostatne podnikať.

Naša činnosť

Inštitút manažmentu v Trnave je dynamickým a inovatívnym miestom s rodinou atmosférou, ktoré sa zameriava na viacdimenzionálnu činnosť – vzdelávanie, výskum a spoluprácu s praxou v oblasti manažmentu, s osobitným dôrazom na sektor turizmu a hotelierstva. Jeho kľúčovou úlohou je poskytovať komplexné vysokoškolské vzdelávanie prostredníctvom bakalárskeho študijného programu. Program je navrhnutý tak, aby študentom poskytol hlboké teoretické základy spojené s praktickými skúsenosťami priamo z oblasti, čo z nich robí vyhľadávaných profesionálov na trhu práce.

Okrem vzdelávania sa inštitút intenzívne venuje výskumnej činnosti, pričom sa zapája do širokého spektra vedeckých projektov zameraných na najaktuálnejšie témy v oblasti manažmentu, udržateľného rozvoja turizmu, marketingu destinácií a podobne. Výsledky výskumov sú pravidelne publikované v prestížnych domácich a zahraničných časopisoch a prezentované na medzinárodných konferenciách, čím prispievajú k rozvoju odborného poznania a praxe v danej oblasti.

Inštitút takisto úzko spolupracuje s podnikmi a organizáciami v turistickom sektore a hotelierstve. Táto spolupráca zahŕňa nielen poskytovanie praktických skúseností pre študentov prostredníctvom stáží a praxí, ale aj realizáciu spoločných projektov, odborné poradenstvo a konzultačné služby. Cieľom je nielen zabezpečiť, aby boli absolventi pripravení na reálne výzvy trhu, ale aj aktívne prispievať k inováciám a zvyšovaniu konkurencieschopnosti slovenského turizmu a hotelierstva.

Celkovo činnosť Inštitútu manažmentu UCM predstavuje synergické spojenie teórie s praxou, výskumu s aplikáciou a vzdelávania s profesijným rozvojom, všetko s cieľom pripraviť študentov na úspešnú kariéru a prispievať k rozvoju a prosperite sektora turizmu a hotelierstva na Slovensku aj v zahraničí.

Najvýznamnejšie edukačné aktivity

Silnou stránkou Inštitútu manažmentu je diapazón spolupracujúcich organizácií, ktoré významne zvyšujú nielen kvalitu, obsah a hĺbku ponúkaných vedomostí študentom ale taktiež zvyšujú atraktivitu študijného programu a možnosti uskutočňovania povinnej praxe počas štúdia. Spolupracujúce organizácie participujú a významne napomáhajú ku kvalitnému vybaveniu študijného prostredia (napr. počítačová učebňa IBM), zabezpečujú odborníkov z praxe na špecifické témy vyžiadaných prednášok, exkurzie a tiež umožňujú a podnecujú správať sa spoločensky zodpovedne a robiť aj viac v oblasti udržateľnosti. Prostredníctvom vytvorených spoluprác, tak majú študenti, ako aj pedagógovia, nepretržitý kontakt s praxou a novými trendami. Spomedzi najvýznamnejších partnerov ide napr. o:
• Ministerstvo dopravy a výstavby SR
• Slovak Business Agency
• Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska
• Prírodné jódové kúpele Číž
• Klaster regionálneho rozvoja
• Švajčiarsko – slovenské združenie cestovného ruchu
• VASCA Modra – Hotel pod Lipou ...

Zaradenie organizácie
vysoká škola / univerzita
Cieľové skupiny
dospelí
mládež
Oblasť pôsobenia
Mesto Trnava
Hlavné ciele udržateľného rozvoja

Kvalitné vzdelanie - zabezpečiť inkluzívne, spravodlivé a kvalitné vzdelávanie a podporovať celoživotné vzdelávacie príležitosti pre všetkých.

Mier, spravodlivosť a silné inštitúcie - podporovať mierovú inkluzívnu spoločnosť v prospech trvalo udržateľného rozvoja. Poskytnúť prístup k spravodlivosti pre všetkých a budovať efektívne, transparentné a inkluzívne inštitúcie na všetkých úrovniach.

Partnerstvá za ciele - posilniť prostriedky implementácie a revitalizácie globálneho partnerstva pre trvalo udržateľný rozvoj.

Kontakt

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Inštitút manažmentu
Hajdóczyho č. 1
917 01 Trnava

Webová stránka: https://imucm.sk

E-mailová adresa: im@ucm.sk

Telefónne číslo: +421 33 5565 631

Facebook: https://facebook.com/Inštitút-manažmentu-UCM-v-Trnave

Instagram: https://instagram.com/institut_manazmentu_ucm