Skip to content

Psychologická ambulancia Centra podpory študentov Trnavskej univerzity v Trnave

Vízia / motto

Psychologická ambulancia Centra podpory študentov TU začala svoju činnosť od 01. 10. 2017 v priestoroch Študentského domova Petra Pázmaňa, Trnava.
Víziou je poskytovať poradenské služby, prednášky a skupinové programy pre študentov, pedagógov, zamestnancov univerzity ako i občanov mesta Trnava.

Naša činnosť

Psychologická ambulancia poskytuje poradenské služby, prednášky, konzultácie a skupinové programy pre študentov so zameraním na osobnostný rozvoj, komunikačné zručnosti, zvládanie náročných životných situácií (v škole, vo vzťahoch, v rodinnom prostredí), pri riešení osobných problémov, psychických krehkostí, dôležitých rozhodnutí a životných výziev. Etablovanie ambulancie bolo spojené s víziou rozšíriť psychologické služby pre občanov mesta Trnava, ktoré sa v súčasnosti realizuje v projekte Psychologické večery v Trnave. Psychologické poradenstvo je zabezpečované pracovníkmi Katedry psychológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave.

Najvýznamnejšie edukačné aktivity

Psychologické večery v Trnave

Zaradenie organizácie
vysoká škola / univerzita
Cieľové skupiny
dospelí
mládež
učitelia
Oblasť pôsobenia
Mesto Trnava
Hlavné ciele udržateľného rozvoja

Kvalita zdravia a života - zabezpečiť zdravý život a podporovať blahobyt pre všetkých a v každom veku.

Mier, spravodlivosť a silné inštitúcie - podporovať mierovú inkluzívnu spoločnosť v prospech trvalo udržateľného rozvoja. Poskytnúť prístup k spravodlivosti pre všetkých a budovať efektívne, transparentné a inkluzívne inštitúcie na všetkých úrovniach.

Kontakt

Rybníková 13/A, 917 01 Trnava

Webová stránka: http://www.truni.sk/psychologicke-poradenstvo

E-mailová adresa: cps.poradna@gmail.com