Skip to content

Združenie Informačných a poradenských centier mladých v SR (ZIPCeM)

Vízia / motto

Našou víziou je kriticky mysliaci mysliaci mladý človek, ktorý pozná svoje práva a dokáže využiť svoj potenciál v prospech seba i spoločnosti.

Našou misiou je poskytovanie komplexných, dôveryhodných a objektívnych informácií a poradenstva. Vzdelávacími aktivitami a vytváraním bezpečného prostredia pre rozvoj mladého človeka chceme prispievať k vytvoreniu uvedomelej, objektívne mysliacej spoločnosti, kde je rešpektovanie ľudských práv základnou hodnotou.

Naša činnosť

ZIPCeM je strešnou organizáciou a reprezentantom Informačných centier mladých a ďalších členských organizácií, ktoré sa venujú poskytovaniu informačných a poradenských služieb pre mladých. Vznikol v roku 1992, práve na základe potreby metodicky a organizačne podporiť rozvíjajúcu sa sieť ICM na Slovensku. Dnes to znamená, že pri poskytovaní informačných a poradenských služieb pre mládež používame spoločné logo a názov, riadime sa Jednotnou klasifikáciou informácií, máme spoločný databázový systém, ktorý umožňuje prehľadnú evidenciu klientov a poskytnutých informácií a poradenstva, máme za sebou bohatú edičnú a projektovú činnosť, spoluprácu s domácimi a zahraničnými partnermi pod značkou ICM a mnoho ďalších. Zároveň je každé ICM samostatnou organizáciou, ktorá aktivity vykonáva na základe potrieb mladých ľudí špecifických pre svoj región.

Aby sa postavenie mládeže a samotná práca s mládežou zlepšilo a posunulo vpred, musíme hľadať príčiny a následne riešenia. Tie nájdeme len priamo o hlavných aktérov. Teda bez toho, aby sme sa pýtali mladých ľudí a počúvali, čo skutočné chcú a potrebujú, sa nikam nepohneme. Preto aj ZIPCeM vykročil cestou zážitkového učenia a zároveň podpory mládežníckej politiky. Chceme byť súčasťou pozitívnej zmeny, ktorá bude znamenať väčšiu dôveru v mladých ľudí, ich názory a dosiahnuť, aby nedochádzali zo svojej krajiny, ale vracali sa do nej žiť, vychovávať v nej svoje deti a robiť z nej tak lepšie miesto pre život.

Najvýznamnejšie edukačné aktivity

Za jeden z najefektívnejších nástrojov na vytváranie kľúčových kompetencií u mladých ľudí považujeme neformálne vzdelávanie, jeho metódy a princípy. Preto už od roku 2014 preň na Slovensku aktívne vytvárame podmienky a to projektami zameranými na podporu dialógu mladých ľudí a tvorcov politík (Štruktúrovaný dialóg), zviditeľnenie neformálneho vzdelávania a sieťovanie organizácií (http://www.readyforlife.tips), venujeme sa poskytovaniu poradenstva v dôležitých oblastiach života mladých ľudí, podporujeme získavanie zručností pri nakladaní s informáciami a rozvíjanie kritického myslenia (COOLtúra v myslení).

Zároveň sa aktívne zúčastňujeme konzultácií a príprav koncepčných a strategických dokumentov v oblasti práce s mládežou, realizujeme projekty na lokálnej, národnej i európskej úrovni, a aj my v ZIPCeM stále rozširujeme spektrum svojich možností zvyšovaním svojich kompetencií prostredníctvom školení a tréningov v rôznych oblastiach (Koncepcie a Stratégie).

Zaradenie organizácie
občianske združenie
vzdelávacia organizácia
Cieľové skupiny
mládež
Oblasť pôsobenia
Trnavský kraj
Hlavné ciele udržateľného rozvoja

Kvalitné vzdelanie - zabezpečiť inkluzívne, spravodlivé a kvalitné vzdelávanie a podporovať celoživotné vzdelávacie príležitosti pre všetkých.

Mier, spravodlivosť a silné inštitúcie - podporovať mierovú inkluzívnu spoločnosť v prospech trvalo udržateľného rozvoja. Poskytnúť prístup k spravodlivosti pre všetkých a budovať efektívne, transparentné a inkluzívne inštitúcie na všetkých úrovniach.

Partnerstvá za ciele - posilniť prostriedky implementácie a revitalizácie globálneho partnerstva pre trvalo udržateľný rozvoj.

Kontakt

M.Falešníka 6
971 01 Prievidza

Poštová adresa a adresa aktuálnej kancelárie:
Limbová 11
917 02 Trnava

Webová stránka: http://www.zipcem.sk

E-mailová adresa: kancelaria@zipcem.sk

Telefónne číslo: +421 907 632 982

Facebook: https://facebook.com/zipcemaicmmladym

Instagram: https://instagram.com/zipcem