Skip to content

Centrum voľného času, V jame 3, Trnava

Vízia / motto

Organizovať výchovno-vzdelávacie ale i oddychové aktivity, rozvíjať záľuby, záujmy detí a mládeže tak, aby rozvíjali ich talent v príjemnom a bezpečnom prostredí.

Naša činnosť

Pravidelná a príležitostná záujmová činnosť.
V pravidelnej záujmovej činnosti je to ponuka záujmových útvarov (krúžkov) v čase mimo vyučovania. Z ponuky si záujemcovia môžu vybrať krúžky z oblasti tanca, umenia, hudby, športu, techniky, počítačov apod.
V príležitostnej záujmovej činnosti sa centrum zameriava na organizovanie postupových súťaží (športové, spevácke, recitačné, výtvarné, tanečné a pod.), ale i jednorazových podujatí (Deň Zeme, Deň zvierat, Kvetná nedeľa, Adventná nedeľa a iné).
Počas letných prázdnin ponúka zariadenie deťom viacero turnusov mestských táborov so zaujímavým programom, prázdninové aktivity a pod.
Centrum voľného času je aktívna aj v metodickej činnosti organizovaním prednášok a odborných seminárov pre pedagógov.

Najvýznamnejšie edukačné aktivity

Záujmové útvary, kultúrne a športové súťaže, príležitostné podujatia, prímestské tábory, prázdninové aktivity

Zaradenie organizácie
voľný čas
Cieľové skupiny
deti
dospelí
mládež
Oblasť pôsobenia
Trnavský kraj
Hlavné ciele udržateľného rozvoja

Kvalita zdravia a života - zabezpečiť zdravý život a podporovať blahobyt pre všetkých a v každom veku.

Kvalitné vzdelanie - zabezpečiť inkluzívne, spravodlivé a kvalitné vzdelávanie a podporovať celoživotné vzdelávacie príležitosti pre všetkých.

Kontakt

Centrum voľného času, V jame 3, Trnava
V jame 3
91701 Trnava

Webová stránka: https://cvc.trnava.sk

E-mailová adresa: cvc@cvc.trnava.sk

Telefónne číslo: +42133236697