Skip to content

Budúcnosť INAK

Vízia / motto

Ponúkame rovnaké príležitosti na vzdelávanie detí a mládeže bez rozdielu a vytvárame bezpečné, inšpiratívne a inkluzívne prostredie, v ktorom môžu po vyučovaní rozvíjať svoj potenciál.

Naša činnosť

Mimoškolský vzdelávací program Budúcnosť INAK je komplexný rozvojový program Nadácie Pontis pre mladých zameraný na získavanie zručností potrebných pre 21.
storočie. Unikátny vzdelávací plán dáva dôraz na podnikavosť, digitálne a mäkké zručnosti. Deťom ponúkame bezpečné a kreatívne prostredie – coworkingový klub vybavený digitálnymi technológiami a oddychovou zónou. Prinášame im príležitosti na rozvoj ich schopností a povzbudzujeme ich, aby si všímali svoje okolie, rozmýšľali o svete inak a riešili problémy, ktoré vidia okolo seba. Posilňujeme ich potenciál, aby mali šancu na lepšiu budúcnosť. Prvé mimoškolské centrum Budúcnosť INAK sa nachádza na ZŠ s MŠ Maxima Gorkého v Trnave.

Najvýznamnejšie edukačné aktivity

Program Budúcnost INAK posilňuje získavanie zručností v troch oblastiach: mäkké zručnosti, zamerané na tímovú spoluprácu a riešenie problémov, podnikavosť, ktorú účastníci rozvíjajú cez vytváranie vlastných sociálnych projektov na podporu ich komunity a digitálne zručnosti, ktoré pripravia deti na rýchlo sa meniace prostredie technológií. S pomocou mentorov, mentoriek a expertov zo známych slovenských firiem a organizácií účastníci pracujú na vlastnej inovácii, ktorou pomôžu zlepšiť svoje okolie. Prostredníctvom návštev v rôznych firmách a organizáciách spoznávajú svet biznisu i mimovládneho sektora.
Okrem mládeže je program zameraný na aktívne vyhľadávanie študentov (mentorov) programu, ich vzdelávanie a následnú prax priamo v klube pri práci s mládežou. Cieľom mentorského programu je podchytenie budúcich pedagógov, sociálnych pedagógov a sociálnych pracovníkov ešte počas ich štúdia na VŠ a vytvorenie im príležitosti získať prax priamo pri práci s deťmi v centre.

Zaradenie organizácie
nezisková organizácia
voľný čas
vzdelávacia organizácia
Cieľové skupiny
deti
komunity
mládež
Oblasť pôsobenia
Mesto Trnava
Hlavné ciele udržateľného rozvoja

Kvalitné vzdelanie - zabezpečiť inkluzívne, spravodlivé a kvalitné vzdelávanie a podporovať celoživotné vzdelávacie príležitosti pre všetkých.

Zníženie nerovností - znížiť rozdiely v rámci a medzi krajinami.

Kontakt

Mimoškolský klub Budúcnosť INAK
Základná škola s materskou školou
Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava

Webová stránka: https://www.buducnostinak.sk

E-mailová adresa: buducnostinak@nadaciapontis.sk

Telefónne číslo: 0918 985 219

Facebook: https://facebook.com/buducnostinak