Skip to content

Európsky Dialóg

Vízia / motto

Neformálnym vzdelávaním a kvalitnou prácou s mládežou na ceste k zjednoteniu v odlišnosti.

Naša činnosť

Európsky Dialóg je mládežnícke občianske a mediálne združenie založené na podporu aktívneho občianstva, profesionálnych médií a umenia, kvalitnej práce s mládežou a mediálnej gramotnosti na Slovensku i v zahraničí. Európsky Dialóg podporuje európsku integráciu, zastupuje Slovensko v dvoch európskych sieťach, ktoré združujú mládežnícke organizácie z celej Európy i mimo nej – European Youth Press a Prisma European Netwok. Udržuje tiež strategické partnerstvá s ostatnými mládežníckymi alebo mediálnymi organizáciami a je regionálnym multiplikátorom siete Eurodesk.

Organizácia je schopná pomôcť mladým ľuďom získať nové kompetencie v príslušných témach, rozvíjať ich talent, zvyšovať mediálnu gramotnosť a odolnosť voči dezinformáciám. Usmerňuje ich k tomu, aby využívali všetky príležitosti, boli pripravení na výzvy a uvedomovali si dopad rôznych aktivít na spoločnosť a prírodu. Európsky Dialóg uľahčuje a podporuje tvorbu kvalitných médií a umeleckých diel mladých ľudí, dialóg medzi mládežou a tvorcami politík a tiež podporuje európsku identitu i aktívne občianstvo.

Európsky Dialóg sa zameriava aj na pracovníkov s mládežou, pre ktorých je dôležité osvojiť si vedomosti o najrôznejších témach k tomu, aby boli schopní vykonávať vysoko kvalitnú prácu s mládežou, ale tiež inšpirovať a posilniť postavenie mladých ľudí, aby boli aktívnymi občanmi a rozvíjali svoje vlastné projekty a iniciatívy. Európsky Dialóg kladie v tejto oblasti dôraz na digitálnu prácu s mládežou a na využívanie médií.

Najvýznamnejšie edukačné aktivity

Venujeme sa primárne medzinárodným projektom, ktoré ale majú presah aj do lokálnych záležitostí. Našou víziou je však rozšíriť portfólio našich aktivít do väčšej miery aj na lokálnu komunitu.
Aktuálne máme rozbehnuté tieto projekty:
Za zelenšiu Trnavu - lokálny projekt v priebehu roku 2022, pozostáva zo série diskusií, workshopov a ďalších aktivít v environmentálnej oblasti.
DiGi Youth - dlhodobý medzinárodný projekt s viacerými partnermi v oblasti vývinu metodík, stratégií a aktivít pre zlepšenie digitálnej práce s mládežou.
Youth Inspires politics - dlhodobý medzinárodný projekt s cieľom priviesť mladých ľudí do sveta rozhodovania a vecí verejných, pretože na hlase mladých záleží.
GaMEfy - dlhodobý medzinárodný projekt zameraný na gamifikáciu vzdelávania a podpory práce s mládežou.
Faces of Diversity - medzinárodný tréning pre pracovníkov s mládežou v oblasti mediálnej gramotnosti, práv a problémov menšín, tolerancii a ľudských právach.

Zaradenie organizácie
nezisková organizácia
Cieľové skupiny
dospelí
mládež
učitelia
Oblasť pôsobenia
Trnavský kraj
Hlavné ciele udržateľného rozvoja

Kvalitné vzdelanie - zabezpečiť inkluzívne, spravodlivé a kvalitné vzdelávanie a podporovať celoživotné vzdelávacie príležitosti pre všetkých.

Mier, spravodlivosť a silné inštitúcie - podporovať mierovú inkluzívnu spoločnosť v prospech trvalo udržateľného rozvoja. Poskytnúť prístup k spravodlivosti pre všetkých a budovať efektívne, transparentné a inkluzívne inštitúcie na všetkých úrovniach.

Partnerstvá za ciele - posilniť prostriedky implementácie a revitalizácie globálneho partnerstva pre trvalo udržateľný rozvoj.

Kontakt

Hlavná 22
917 01 Trnava
Slovensko

Webová stránka: https://europskydialog.eu/

E-mailová adresa: info@europskydialog.eu

Facebook: https://facebook.com/EuropeanDialogue.Slovakia

Instagram: https://instagram.com/europskydialog