Skip to content

Národný inštitút vzdelávania a mládeže Trnava

Vízia / motto

Vízia
Našou víziou je moderný, kvalitný, inkluzívny systém formálnej a neformálnej výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike.
 NIVAM ako verejná, rezortná organizácia napĺňa víziu moderného formálneho a neformálneho vzdelávania na Slovensku odbornou podporou jeho aktérov (osôb a organizácií), aby boli spôsobilí poskytovať kvalitné výchovné a vzdelávacie služby.
 NIVAM podľa učebných potrieb klientov s využitím moderných učebných stratégií a technológií poskytuje podporu cieľovým skupinám aktérov vo výchove a vzdelávaní.
 NIVAM je národnými lídrom v expertíze na otázky výchovy a vzdelávania, kooperuje s ďalšími partnermi, ktorí poskytujú vzdelávacie služby deťom, žiakom, mládeži a dospelým.

Naša činnosť

 Sme moderná rezortná inštitúcia so spoločenskou zodpovednosťou za podporu aktérov (osoby a inštitúcie) formálneho a neformálneho vzdelávania aj infromálneho učenia na Slovensku, ktorí si uplatňujú právo na primeranú odbornú podporu a pomoc pri osvojovaní, udržiavaní, rozvíjaní a skvalitňovaní profesijných spôsobilostí.
 Plníme úlohy objednané MŠVVaŠ SR najmä v oblasti predprimárneho vzdelávania, základného vzdelávania a stredného vzdelávania, špeciálneho vzdelávania a inkluzívneho vzdelávania, základného umeleckého vzdelávania, jazykového vzdelávania a záujmového vzdelávania, v oblasti podpory profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, v oblasti celoživotného vzdelávania a v oblasti práce s mládežou.
 Svoje služby poskytujeme prostredníctvom krajských pracovísk na území celej SR.
 Spoločne s inými partnerskými organizáciami kooperujeme pri modernizácii systému formálneho a neformálne vzdelávania na Slovensku.
 Ako verejná organizácia hospodárime s verejnými zdrojmi (ŠR), inými druhmi prostriedkov z finančných mechanizmov a príspevkami získanými vlastnou činnosťou, podľa zákona, hospodárne a efektívne, skladáme účty zo svojej činnosti zriaďovateľovi a verejnosti.

Najvýznamnejšie edukačné aktivity

 Zabezpečiť kurikulárnu reformu vrátane monitorovania a hodnotenia kvality výchovy a vzdelávania a vytvoriť optimálne podmienky na aktívny profesijný rozvoj PZ a OZ s cieľom podporovať odborný potenciál PZ a OZ na zabezpečenie implementácie zmien obsahu a foriem vzdelávania do školskej praxe.
 Vytvoriť podmienky a príležitosti na posilnenie a rozvoj digitálnych zručností PZ a OZ potrebných na digitálnu transformáciu (podporiť digitalizáciu škôl, školských zariadení a zariadení sociálnej pomoci).
 Budovať efektívny systém podpory inklúzie vo formálnom i neformálnom vzdelávaní
 Podporiť školy, školské zariadenia a zariadenia sociálnej pomoci pri budovaní systému učiacej sa organizácie v súlade s hodnotami demokracie, participácie a aktívneho občianstva vo výchove a vzdelávaní.
 Vytvoriť systém na podporu synergie internacionalizácie v oblasti profesijného rozvoja PZ a OZ a práce s mládežou.
 Posilniť duševnú imunitu a odolnosť PZ a OZ

Zaradenie organizácie
vzdelávacia organizácia
Cieľové skupiny
deti
dospelí
mládež
učitelia
znevýhodnení
Oblasť pôsobenia
Trnavský kraj
Hlavné ciele udržateľného rozvoja

Kvalitné vzdelanie - zabezpečiť inkluzívne, spravodlivé a kvalitné vzdelávanie a podporovať celoživotné vzdelávacie príležitosti pre všetkých.

Kontakt

NIVaM Trnava Lomonosova 6 Trnava

Webová stránka: https://nivam.sk/

E-mailová adresa: adriana.lancaricova@mpc-edu.sk

Telefónne číslo: +421 918 401 464

Facebook: https://facebook.com/NIVaM

Instagram: https://instagram.com/NIVaM