Skip to content

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta Masmediálnej komunikácie, Katedra jazykovej komunikácie

Vízia / motto

FMK je mladá, moderná a dynamická fakulta, alma mater mnohých úspešných žurnalistov, mediálnych odborníkov, marketérov, moderátorov, hovorcov, pracovníkov reklamných, marketingových a PR agentúr, herných a vývojárskych štúdií a organizácií ako aj renomovaných pedagógov a odborníkov z praxe.

Naša činnosť

Študijné programy sú zamerané na oblasť masmédií, marketingovej komunikácie, mediálnej výchovy a digitálnych hier. FMK UCM poskytuje, organizuje a zabezpečuje vysokoškolské vzdelávanie a umožňuje tvorivé vedecké bádanie a umeleckú činnosť. Základným poslaním FMK je šíriť poznanie, rozvíjať vzdelanosť spoločnosti v študijnom odbore masmediálne štúdiá a podporovať rozvoj osobnostných a profesionálnych kvalít členov jej akademickej obce. Fakulta je zároveň výskumno-vývojovou inštitúciou, zapája sa do vedeckého bádania na Slovensku a v zahraničí, spolupracuje so vzdelávacími, výskumnými i umeleckými a inými inštitúciami v snahe rozvíjať vedu, umenie, kultúru, vzdelanosť v kontexte európskych a svetových tradícií.

Katedra jazykovej komunikácie je jednou zo šiestich katedier fakulty. Sprostredkúva študentom odborné poznatky a buduje ich jazykové zručnosti v oblastiach autorskej masmediálnej tvorby, jazykovej kultúry a interakčnej mediálnej štylistiky. Jej dôležitým poslaním je profilovať u absolventov komunikačnú výbavu v slovenskom jazyku a v cudzích jazykoch, najmä v angličtine, nemčine, a to na vysokej odbornej úrovni.

Najvýznamnejšie edukačné aktivity

Členovia katedry sú renomovaní vedecko-pedagogickí pracovníci so skúsenosťami z mediálnej a edukačnej praxe. Preukazujú vynikajúce výsledky v rámci vzdelávacieho procesu i vedeckovýskumných aktivít. Zaoberajú sa výskumom aktuálnych otázok vyplývajúcich zo súčasnej masmediálnej i marketingovej komunikácie z rôznych aspektov a metodologických prístupov: lingvistických, pragmalingvistických, sociolingvistických, kultúrno lingvistických, sémantických, naratívnych, žánrologických, kulturologických, literárno-kritických a umenovedných.

Zaradenie organizácie
vysoká škola / univerzita
Cieľové skupiny
dospelí
mládež
Oblasť pôsobenia
Mesto Trnava
Hlavné ciele udržateľného rozvoja

Kvalitné vzdelanie - zabezpečiť inkluzívne, spravodlivé a kvalitné vzdelávanie a podporovať celoživotné vzdelávacie príležitosti pre všetkých.

Partnerstvá za ciele - posilniť prostriedky implementácie a revitalizácie globálneho partnerstva pre trvalo udržateľný rozvoj.

Rodová rovnosť - dosiahnuť rodovú rovnosť a posilniť postavenie všetkých žien a dievčat.

Kontakt

Fakulta masmediálnej komunikácie
Univerzita sv. Cyrila a Metoda
Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava

Webová stránka: https://www.ucm.sk/ https://fmk.sk/

E-mailová adresa: denisa.kralovicova@ucm.sk

Telefónne číslo: 0905/292 045

Facebook: https://facebook.com/https://www.facebook.com/FMK.UCM

Instagram: https://instagram.com/fmk_ucm