Skip to content

Filozofická fakulta Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Vízia / motto

Filozofická fakulta je dynamická fakulta, ktorá tvorí pevnú súčasť UCM. Vychovávame a pripravujeme odborníkov spoločensko-vedných študijných programov ako aj budúcich učiteľov. Spájame pedagogický prístup s vedeckým, rozvíjame medziodborové vzťahy a snažíme sa reflektovať požiadavky trhu vzdelávania a práce v regióne. Naši absolventi sa tradične dobre uplatnia v praxi, pretože sme požiadavky trhu práce akceptovali a transformovali do atraktívnych študijných programov.

Naša činnosť

Filozofická fakulta akceptovala a preniesla základné prvky a požiadavky trhu práce do existujúcich študijných programov, Vďaka presahom do praxe už počas štúdia majú absolventi tradične dobré uplatnenie na trhu práce. Fakulta ponúka širokú paletu študijných programov - učiteľstvo akademických predmetov v kombinácii, psychológiu, cudzie jazyky v odbornej komunikácii, filozofiu a etnológiu.
Okrem pedagogickej činnosti má fakulta aj bohatú výskumnú činnosť. Združuje odborníkov vo viacerých oblastiach, ktorí vydávajú medzinárodne uznávané publikácie, tvoria špičkové tímy a vedecké spoločnosti, redigujú vedecké časopisy a zborníky a organizujú medzinárodné konferencie a workshopy.
Fakulta je mimoriadne aktívna v národnej a medzinárodnej projektovej činnosti, aj vďaka ktorej drží krok s aktuálnymi trendmi vo vede, výskume a vzdelávaní. Do vedecko-výskumnej činnosti sa aktívne zapájajú aj študenti fakulty.

Najvýznamnejšie edukačné aktivity

Filozofická fakulta ponúka širokú ponuku študijných programov, má moderné vybavenie učební (tlmočnícke laboratórium, počítačové miestnosti, pedagogické, etnologické a psychologické laboratórium). Popri štúdiu ponúka rôzne podujatia a aktivity. Študentom poskytuje bohaté možnosti cestovať a absolvovať zahraničný pobyt vďaka širokej medzinárodnej spolupráci v Európe a na celom svete. Interkultúrne kompetencie si študenti rozvíjanú aj vďaka spolužiakom a vyučujúcim zo zahraničia už počas štúdia. Študenti si často nájdu prácu v odbore už popri štúdiu, alebo bezprostredne po ukončení štúdia.

Zaradenie organizácie
vysoká škola / univerzita
Cieľové skupiny
dospelí
mládež
Oblasť pôsobenia
Mesto Trnava
Hlavné ciele udržateľného rozvoja

Kvalitné vzdelanie - zabezpečiť inkluzívne, spravodlivé a kvalitné vzdelávanie a podporovať celoživotné vzdelávacie príležitosti pre všetkých.

Mier, spravodlivosť a silné inštitúcie - podporovať mierovú inkluzívnu spoločnosť v prospech trvalo udržateľného rozvoja. Poskytnúť prístup k spravodlivosti pre všetkých a budovať efektívne, transparentné a inkluzívne inštitúcie na všetkých úrovniach.

Partnerstvá za ciele - posilniť prostriedky implementácie a revitalizácie globálneho partnerstva pre trvalo udržateľný rozvoj.

Kontakt

Filozofická fakulta
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Nám. J. Herdu 2
91701 Trnava

Webová stránka: https://ff.ucm.sk/sk/

E-mailová adresa: info.ff@ucm.sk

Telefónne číslo: 033/ 5565 221

Facebook: https://facebook.com/https://www.facebook.com/FilozofickaFakultaUcmVTrnave

Instagram: https://instagram.com/https://www.instagram.com/ff_ucm/