Konferencia "ŽENY SEBE – Ako viac veriť v seba"

Názov podujatia
Konferencia "ŽENY SEBE – Ako viac veriť v seba"
Organizátor
Mgr. Jana Pozdechová
Termín podujatia
15/05/2024
Čas začiatku podujatia
16:00
Miesto podujatia
Trnava, Kultúrne centrum Malý Berlín
Kontaktná e-mailová adresa
info@janapozdech.sk
Charakteristika podujatia
Podujatie je určené všetkým ženám v trnavskom regióne, ktoré chcú pracovať na svojom rozvoji , sebadôvere a osobnej spokojnosti.
Konferecia je zostavená z 3 hlavných častí : Prednáška o tom, ako náš postoj vplývajú historické súvislosti, kultúrne normy a osobné nastavenia; panelová diskusia s inšpiratívnymi a úspešnými ženami a na záver krátka workshopová aktivita, pomocou ktorej si uvedomíme svoje vnútorné zdroje a silné stránky.
.
Cieľová skupina
mladi-ludia, dospeli-ludia, Verejnosť
Link na viac informácií alebo registráciu
https://fb.me/e/4loGocRlx
Cena v EUR
25,- eur
Prezentačný obrázok
Sociálne siete
Facebook
https://www.facebook.com/profile.php?id=61557664678586
Instagram
https://www.instagram.com/zeny_sebe?igsh=d293bThjYmgwcmx0&utm_source=qr
Odbornosť lektora
Mgr. Jana Pozdechová – Kouč, Mentor a tréner soft skills zručností, certifikovaný practitioner osobnostnej diagnostiky LUMINA a NLP Master Practitioner; skoro 20 rokov práce v oblasti ľudských zdrojov, pracuje s s tímami aj jednotlivcami, venuje sa oblasti vedenia ľudí, komunikácie, osobného leadershipu a podpore žien v posilnovaní ich sebadôvery.

Mgr. Dagmar Kéryová – Biznis&Leadership koučka. Viac ako 25 rokov pôsobí v biznise, z toho 15 rokov sa venuje témam vedenia ľudí a organizácií, manažmentu zmien a rozvoja talentov manažérov a lídrov v korporáciách ale aj v malých a stredných firmách a samosprávach.

Aké prvky neformálneho vzdelávania využijete?
Diskusia, Cvičenie, Prednáška
Ako podporíte rozvoj učiacej sa komunity?
Budú využité nejaké skupinové aktivity?
Budete s účastníkmi pracovať aj ďalej?
Zámerom je realizovať aktivity a stretnutia žien pravidelne 2X do roka pre podporu ich rastu a rozvoja a budovania komunity.
Súhlasím s návštevou zástupcov projektu Učiaca sa Trnava
suhlasim

Evolúcia moderného učiteľa

Názov podujatia
Evolúcia moderného učiteľa
Organizátor
Learn & Lead Innovation, s.r.o.
Termín podujatia
09/05/2024
Čas začiatku podujatia
15:00
Miesto podujatia
Komunitné vzdelávacie centrum Lifestarter
Kontaktná e-mailová adresa
info@learnandlead.eu
Charakteristika podujatia
Inovačné vzdelávanie, ktorého cieľom je pomáhať pedagógom pri napájaní sa na aktuálnu kurikulárnu reformu, podporovať ich v hľadaní a presadzovaní ich myšlienok na vylepšenie práce v triede a mimo nej, a rozvinúť ich kompetencie súvisiace so zavádzaním moderných prístupov na školách. Originálne princípy moderného človeka navádzajú učiteľov na cestu odvahy, proaktivity, tímovosti, intuície, otvorenej mysle, vytrvalosti, trpezlivosti, vďačnosti a viery v seba a druhých.
Cieľová skupina
Učitelia, Škola učiteľov
Link na viac informácií alebo registráciu
https://share.hsforms.com/1o_b0tDaiQC-dGyJYYGPWiw5fxfa?__hstc=233598721.7fe9ffd4eb4457fe2d8403905c8768d5.1710251454851.1710333398028.1711120849135.3&__hssc=233598721.9.1711120849135&__hsfp=2157648199
Cena v EUR
190 EUR
Prezentačný obrázok
Sociálne siete
Facebook
https://www.facebook.com/learnandlead.harmony
Instagram
https://www.instagram.com/learnandlead_eu/
Odbornosť lektora
PaedDr. Jana Chynoradská
Stojí na čele Learn & Lead Innovation od jej založenia. Je autorkou Inovácie Learn & Lead a jej odbornou garantkou. Zároveň pracuje ako lektorka, mentorka a projektová manažérka. Jana je vyhľadávanou odborníčkou v oblasti rozvoja komunikácie a ľudí v učiacich sa organizáciách. Iniciuje sieťovanie expertov na domácej aj zahraničnej scéne, predkladá inovatívne projektové návrhy, dohliada na ich úspešnú implementáciu a ďalší rozvoj. Svojim prístupom k práci a životu ako takému inšpiruje druhých k akcii a rozvoju systémov celoživotného vzdelávania a trvalo udržateľného rozvoja.PaedDr. Jana Chynoradská vyštudovala anglický jazyk a literatúru v rokoch 1993 – 1997 a v roku 2006 získala titul „PaedDr.“ z didaktiky vyučovania angličtiny. V rokoch 2000 – 2005 viedla ako dobrovoľníčka Dámsky klub v Trnave, ktorého hlavnou náplňou boli osveta, charita a kultúra. Pôsobila zároveň ako predsedníčka Asociácie jazykových škôl SR. Od roku 2000 stojí na čele HARMONY ACADEMY – akadémie medzinárodnej komunikácie a rozvoja ľudí. Od roku 2020 je súčasťou projektu „Učiaca sa Trnava“, kde sa venuje rozvoju vzdelávaniu učiteľov a riadiacich pracovníkov škôl. Napísala tri knihy, “Môžem, lebo je to môj život”, “Volím si, lebo je to môj život” a “9 princípov moderného človeka Uč sa a veď!”
Aké prvky neformálneho vzdelávania využijete?
Energizéry, Lámače ľadov (Ice-breaking), Brainstorming, Diskusia, Skupinová práca, Cvičenie, Prípadová štúdia, Rolová hra, Simulácia, Reflexia
Ako podporíte rozvoj učiacej sa komunity?
Budú využité nejaké skupinové aktivity?
Budete s účastníkmi pracovať aj ďalej?
Toto inovačné vzdelávanie je voľným pokračovaním Školy učiteľov v úvodnom programe „Aktivizácia žiakov“ a pozýva tak absolventov Školy učiteľov ako aj iných pedagógov z Trnavy a celého Slovenska k aktívnej práci na seba rozvoji v priamom napojení sa na aktuálne dianie na našich školách. Všetci, ktorí sa zapájajú do aktivít prinášajúcich do našich škôl nadobudnuté skúsenosti z vývoja a implementácie Inovácie Learn & Lead majú možnosť prostredníctvom vlastnej skúsenosti ju ďalej dotvárať a rozvíjať, čím prispievajú k budovanie originálnych riešení a príkladov dobrej praxe pre svoje tímy ako aj ostatných.
Súhlasím s návštevou zástupcov projektu Učiaca sa Trnava
suhlasim

Online poradňa pre učiteľov "Poraďte mi, prosím…"

Názov podujatia
Online poradňa pre učiteľov "Poraďte mi, prosím…"
Organizátor
Learn & Lead Innovation, s.r.o.
Termín podujatia
27/03/2024
Čas začiatku podujatia
18:00
Miesto podujatia
Zoom platforma
Kontaktná e-mailová adresa
jana@learnandlead.eu
Charakteristika podujatia
Hlavným poslaním online poradne pre učiteľov „Poraďte mi, prosím…“ je vzdelávať, inšpirovať a rozvíjať učiteľov na Slovensku v pedagogickom prístupe zameranom na potreby žiaka, ktorý je aj jedným z nosných pilierov súčasnej kurikulárnej reformy. Naša poradňa je zriadená pre učiteľov akýchkoľvek predmetov a typov škôl a je vysielaná jeden krát do mesiaca počas školského roka.
Cieľová skupina
Učitelia
Link na viac informácií alebo registráciu
https://share.hsforms.com/1oCTYbPIcSvy3lVWhaHx06A5fxfa?__hstc=233598721.3ed2b4e2a0ae3388a2aa24ca54967bd7.1698910494799.1711021317269.1711034028909.121&__hssc=233598721.6.1711034028909&__hsfp=3819605002
Cena v EUR
4,99 EUR
Prezentačný obrázok
Sociálne siete
Facebook
https://www.facebook.com/learnandlead.harmony
Instagram
https://www.instagram.com/learnandlead_eu/
Odbornosť lektora
prof. PhDr. Gabriela Lojová PhD. pôsobí na Katedre anglického jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Je uznávanou odborníčkou na výučbu anglického jazyka, autorkou niekoľkých učebníc pre učiteľov. Pravidelne vystupuje na domácich i zahraničných konferenciách venovaných rozvoju učiteľov v prístupe zameranom na potreby žiaka. Od roku 2001 pôsobí v Harmony Academy ako odborná garantka vzdelávacích programov pre učiteľov. Gabriela je húževnatá, vnímavá, podporujúca mentorka učiteľov a lektorov, ktorí chápu, že svoj rozvoj majú vo vlastných rukách a potrebujú na sebe neustále pracovať, rozvíjať sa a odborne i osobnostne rásť.
Aké prvky neformálneho vzdelávania využijete?
Diskusia, Prednáška, Reflexia
Ako podporíte rozvoj učiacej sa komunity?
Budú využité nejaké skupinové aktivity?
Budete s účastníkmi pracovať aj ďalej?
Podujatie tvoríme spolu s účastníkmi tým, že nám pri registrácii napíšu otázku, ktorú chcú položiť našej odbornej konzultantke. Obsah poradne sa odvíja od aktuálnych otázok účastníkov, a obsah je tak pre nich šitý na mieru. Počas živého vysielania sa môžu zapájať prostredníctvom živého chatu, ktorý je súčasťou podujatia.

Online poradňa pre učiteľov „Poraďte mi, prosím…“ je súčasťou Inovácie Learn & Lead, ktorá zavádza do škôl prístup zameraný na potreby žiaka, a tak sa účastníci tohto podujatia môžu zúčastňovať ďalšieho vzdelávania v projektov s nami.

Súhlasím s návštevou zástupcov projektu Učiaca sa Trnava
suhlasim

EDUpoint / Kompas kritického myslenia: Kritickým myslením učiteľa ku kritickému mysleniu žiakov

Názov podujatia
EDUpoint / Kompas kritického myslenia: Kritickým myslením učiteľa ku kritickému mysleniu žiakov
Organizátor
Lifestarter
Termín podujatia
25/03/2024
Čas začiatku podujatia
16:00
Miesto podujatia
Lifestarter – komunitné vzdelávacie centrum – Kalinčiakova 47, Trnava
Kontaktná e-mailová adresa
edupoint@lifestarter.sk
Charakteristika podujatia
Workshop sa zameriava na spoznanie možností rozvoja kritického myslenia učiteľov, aby mohli následne efektívne podporovať kritické myslenie svojich žiakov. Účastníci sa naučia nástroje a metódy, ktoré im pomôžu posilniť kritické myslenie vo svojich triedach, budovať analytické schopnosti a podporovať diskusie a riešenie problémov vo vzdelávacom prostredí. Vzdelávanie poskytne učiteľom príležitosť zdokonaliť svoje pedagogické schopnosti a prispeje k rozvoju kritického myslenia u ich študentov.
Cieľová skupina
Učitelia
Link na viac informácií alebo registráciu
https://lifestarter.sk/events/edupoint-kompas-kritickeho-myslenia-kritickym-myslenim-ucitela-ku-kritickemu-mysleniu-ziakov/
Cena v EUR
zadarmo
Prezentačný obrázok
Sociálne siete
Facebook
lifestarter
Instagram
lifestarter_sk
Splnenie kritérií kvality podujatia
V krátkosti uveďte odbornosť lektora
(dosiahnuté vzdelanie, certifikácia, počet rokov praxe, kompetencia v danej oblasti,…)
Študuje psychológiu na Trnavskej univerzite v Trnave, kde sa v rámci štúdia zameriava bližšie aj na témy psychológie fake news a témy súvisiace s kritickým myslením. Absolvovala tiež akreditovaný vzdelávací program v oblasti práce s mládežou v téme kritického myslenia.
Aké prvky neformálneho vzdelávania využijete?
Energizéry, Brainstorming, Diskusia, Skupinová práca, Cvičenie, Reflexia
Ako podporíte rozvoj učiacej sa komunity?
Budú využité nejaké skupinové aktivity?
Budete s účastníkmi pracovať aj ďalej?
Účastníci budú pracovať ako skupina aj menšie skupiny/ dvojice, jedným z cieľov je prenos nadobudnutých poznatkov na základe vlastnej skúsenosti do už existujúcej komunity učiteľov na škole a medzi ďalších.
Súhlasím s návštevou zástupcov projektu Učiaca sa Trnava
suhlasim