Slovenský jazyk inovatívne

Názov podujatia
Slovenský jazyk inovatívne
Organizátor
ABCedu
Termín podujatia
25/04/2024
Čas začiatku podujatia
11:00
Miesto podujatia
ZŠ Hlaboká 4, Bratislava
Kontaktná e-mailová adresa
info@abcedu.sk
Charakteristika podujatia
Autorky novej koncepcie učebníc T. Halajová a L. Pudišová predstavia úplne nový pohľad na vyučovanie slovenského jazyka.
Moderná, komplexná učebnica slovenského jazyka, ktorá hovorí jazykom tínedžera. Žiaka formuje, učí aj zabáva. Je koncipovaná tak, aby bolo dieťa schopné učivo zvládnuť samo.
Ako pracujú na hodinách učitelia? Môžete si pozrieť krátke video:

Hodnotenia učiteľov, viac: https://www.abcedu.sk/napisalionas

Cieľová skupina
Učitelia
Link na viac informácií alebo registráciu
https://forms.gle/SVUPrDxor34A2WGk7
Cena v EUR
zadarmo
Prezentačný obrázok
Sociálne siete
Facebook
https://www.facebook.com/abcedu.sk
Instagram
https://www.instagram.com/abcedu_/
Odbornosť lektora
Mgr. Tünde Halajová
Vysoká škola pedagogická, Fakulta humanitných vied, Nitra
Slovenský jazyk a literatúra, výtvarná výchova pre 5. – 12. roč.
počet rokov praxe 28 (učiteľka SJ, literatúry a VV na ZŠ a SŠ)
Koordinátorka celoslovenského literárneho, výtvarného a multimediálneho projektu: Povedz drogám nie, zvoľ si umenie, 2019, 2018
Publikačná činnosť
Spoluautorka série učebníc Slovenský jazyk s nadhľadom

Mgr. Lucia Pudišová
Pedagogická fakulta Univerzita Komenského, Bratislava
slovenský jazyk a literatúra – dejepis
počet rokov praxe 25 (učiteľka SJ a dejepisu na ZŠ a SŠ)
Koordinátorka Školského časopisu
Publikačná činnosť
Spoluautorka série učebníc Slovenský jazyk s nadhľadom

Aké prvky neformálneho vzdelávania využijete?
Brainstorming, Diskusia, Skupinová práca, Cvičenie, Prednáška
Ako podporíte rozvoj učiacej sa komunity?
Budú využité nejaké skupinové aktivity?
Budete s účastníkmi pracovať aj ďalej?
Seminár je určený predovšetkým učiteľom základných škôl a 8-roč. gymnázií. Prinášame inovatívny spôsob vyučovania, konštruktivistický spôsob učenia, podnecujeme zvedavosť, fantáziu a tvorivosť, rozvíja komunikačné schopnosti a kooperáciu detí, úlohy na rozvoj vyšších kognitívnych procesov, podporujeme budovanie hodnotového systému u žiakov, využívame rôzne stratégie učenia sa, podporujeme komunikačné schopnosti a lásku k jazyku. Pre účastníkov sú pripravené aktivity, ktoré neustále budú doplňované a aktualizované pre potreby výučby slovenského jazyka na základných školách.
Podujatie sa bude konať v rámci Bratislavského kraja len Bratislave. Niektorí učitelia z Trnavy a okolia prejavili záujem, radi by sme informovali všetkých učiteľov z komunity Učiacej sa Trnavy o podujatí.
Súhlasím s návštevou zástupcov projektu Učiaca sa Trnava
suhlasim

Európska Mediálna Akadémia

Názov podujatia
Európska Mediálna Akadémia
Organizátor
Európsky Dialóg
Termín podujatia
23/04/2024
Čas začiatku podujatia
09:00
Miesto podujatia
Fakulta sociálnych vied UCM, Bučianska 4/A, Trnava
Kontaktná e-mailová adresa
m.kmetova@europskydialog.eu
Charakteristika podujatia
V dobe, keď sú tie správne informácie a mediálna gramotnosť ešte viac žiaducimi pre kľúčové porozumenie a formovanie našej spoločnosti, Európsky Dialóg prichádza s ponukou unikátneho podujatia s názvom Európska mediálna akadémia na Slovensku, ktoré otvára svoje dvere pre mladých ľudí zaujímajúcich sa o mediálnu tvorbu a európske témy. Tento nový vzdelávací projekt ponúka jedinečnú príležitosť pre 30 účastníkov z celého Slovenska, aby sa ponorili do sveta médií, zdokonalili svoje schopnosti.
Cieľová skupina
mladi-ludia, dospeli-ludia, Verejnosť
Link na viac informácií alebo registráciu
https://europskydialog.eu/2024/03/27/prvy-rocnik-europskej-medialnej-akademie-na-slovensku-stante-sa-jej-sucastou/
Cena v EUR
zadarmo
Prezentačný obrázok
Sociálne siete
Facebook
Európsky dialóg
Instagram
europskydialog
Odbornosť lektora
Lektormi akadémie budú členovia Európskeho dialógu, ktorí majú dlhoročné skúsenosti z neformálneho vzdelávania, ale aj členovia kolektívu FMK UCM, ktorí budú viesť workshopy o podcastovej tvorbe, video tvorbe a písaní žurnalistických článkov, hosťom jedného workshopu bude aj vedúci Kancelárie Európskeho parlamentu na SK, ktorý pôsobil dlhé roky v Bruseli ako korešpondent.
Aké prvky neformálneho vzdelávania využijete?
Energizéry, Lámače ľadov (Ice-breaking), Diskusia, Skupinová práca, Cvičenie
Ako podporíte rozvoj učiacej sa komunity?
Budú využité nejaké skupinové aktivity?
Budete s účastníkmi pracovať aj ďalej?
Súhlasím s návštevou zástupcov projektu Učiaca sa Trnava
suhlasim

Trnavské večerné dialógy s Janou

Názov podujatia
Trnavské večerné dialógy s Janou
Organizátor
Learn & Lead Innovation, s.r.o., Katedra psychológie Filozofická fakulta TU v Trnave, Slovenský inštitút logoterapie
Termín podujatia
16/05/2024
Čas začiatku podujatia
18:00
Miesto podujatia
Študentský domov Petra Pázmaňa, Rybníková 13/A, 91701 Trnava
Kontaktná e-mailová adresa
info@harmony.sk
Charakteristika podujatia
Cieľom Trnavských večerných dialógov s Janou je posilniť povedomie o potrebe rozvoja a starostlivosti o životy ľudí, ktorí sa ťažšie uplatňujú v dnešnej dobe či už v škole, práci alebo spoločenskom živote. Našim zámerom je prostredníctvom moderovaných diskusií zvýšiť povedomie laickej verejnosti o témy duševného zdravia. Večery moderuje Jana Chynoradská a jej hosťami sú odborníci z oblasti psychológie, filozofie a kultúry.

Cieľová skupina
deti, mladi-ludia, dospeli-ludia, Seniori, Rodina, Učitelia, Firmy, Verejnosť, Škola učiteľov, Biznis point
Link na viac informácií alebo registráciu
https://share.hsforms.com/17cfHgMXIRrOXr6HLJH3bOQ5fxfa
Cena v EUR
zadarmo
Prezentačný obrázok
Sociálne siete
Facebook
https://fb.me/e/57aJ9YVRf
Instagram
https://www.instagram.com/learnandlead_eu/
Odbornosť lektora
Odborné hosťky:
doc. PhDr. Mária Dědová, PhD., psychologička a psychoterapeutka, pôsobí na Katedre psychológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity. Venuje sa témam z oblasti školskej a poradenskej psychológie, špecificky téme šikanovania a existenciálnym témam. Má ukončenú špecializáciu v Poradenskej psychológii, absolvovala dlhodobý výcvik v logoterapii a existenciálnej analýze, krátkodobý psychoterapeutický výcvik v kognitívno- behaviorálnej terapii pre deti a adolescentov. V psychoterapeutickej praxi sa venuje problémom v medziľudských vzťahoch, zvládaniu náročných životných situácií, odkrývaniu hodnôt a zmyslu života.

doc. Mgr. Jaroslava Vydrová, PhD., pôsobí na Katedra filozofie FF TU v Trnave a tiež na Filozofickom ústave SAV, v.v.i. Zaoberá sa fenomenológiou a filozofickou antropológiou, a témam o výklade umeleckého diela, intersubjektivite a telesnosti.

Podujatie vedie:
PaedDr. Jana Chynoradská, stojí na čele Learn & Lead Innovation od jej založenia. Je autorkou inovácie Learn & Lead a jej odbornou garantkou. Zároveň pracuje ako lektorka, mentorka a projektová manažérka. Jana je vyhľadávanou odborníčkou v oblasti rozvoja komunikácie a ľudí v učiacich sa organizáciách. Iniciuje sieťovanie expertov na domácej aj zahraničnej scéne, predkladá inovatívne projektové návrhy, dohliada na ich úspešnú implementáciu a ďalší rozvoj. Svojim prístupom k práci a životu ako takému inšpiruje druhých k akcii a rozvoju systémov celoživotného vzdelávania a trvalo udržateľného rozvoja.

Aké prvky neformálneho vzdelávania využijete?
Lámače ľadov (Ice-breaking), Diskusia, Prednáška, Reflexia
Ako podporíte rozvoj učiacej sa komunity?
Budú využité nejaké skupinové aktivity?
Budete s účastníkmi pracovať aj ďalej?
Trnavské večerné dialógy s Janou spúšťame ako partnerský projekt troch organizácií, ktoré sa venujú témam duševného zdravia vo svojom poslaní. Našim zámerom je kontinuálne zvyšovať povedomie o potrebe starostlivosti o ľudí a rodinných príslušníkov tých, ktorí trpia duševnými chorobami a pomáhať im v úspešnom vyrovnávaní sa s ich životnými príbehmi a napomáhať im zvládnuť úskalia, cez ktoré prechádzajú. Podujatia sa budú uskutočňovať v periodickom opakovaní a budú sa venovať témam, ktoré budú vychádzať z potrieb našich účastníkov.
Súhlasím s návštevou zástupcov projektu Učiaca sa Trnava
suhlasim

Konferencia LEARN & DEV 2024 Bratislava

Názov podujatia
Konferencia LEARN & DEV 2024 Bratislava
Organizátor
Firemní vzdělávání s.r.o.
Termín podujatia
05/06/2024
Čas začiatku podujatia
10:00
Miesto podujatia
Bratislava, Clarion Congress Hotel
Kontaktná e-mailová adresa
indo@firemnivzdelavani.eu
Charakteristika podujatia
Siedmy ročník konferencie pre personalistov zodpovedných za rozvoj a vzdelávanie zamestnancov sa uskutoční na dvoch miestach – v Prahe a tento rok prvýkrát aj v Bratislave.Opäť sa môžete tešiť na zaujímavé témy, rečníkov a praktické aplikačné workshopy. A samozrejme na neformálnu atmosféru, stretnutia a diskusie s kolegami z oboru a tiež niečo navyše! 🙂

Konferenciu sme pripravili v spolupráci s odborným partnerom e-learnmedia.

Cieľová skupina
dospeli-ludia, Firmy
Link na viac informácií alebo registráciu
https://www.firemnivzdelavani.eu/konferencebratislava
Cena v EUR
Prezentačný obrázok
Sociálne siete
Facebook
Instagram
Odbornosť lektora
Konkrétne sa môžete tešiť na týchto rečníkov:
• Lenka Kružíková, HR manažérka Innogy
• Viera Tatayová, L&D stratég a ambasádor koučovacieho prístupu Martinus
• Lucie Štichová, L&D manažérka T-Mobile
• Viliam Hakala, konzultant VÚB banky
• Jiří Burian, Group manager L&D, BENU
• Petra Kubita Nulíčková, HR manažérka Pale Fire Capital
• Kateřina Jančík Repatá, L&D manažérka Deloitte
• Tomáš Langer, lektor a konzultant, CEO Firemného vzdelávania
Aké prvky neformálneho vzdelávania využijete?
Energizéry, Diskusia, Prednáška
Ako podporíte rozvoj učiacej sa komunity?
Budú využité nejaké skupinové aktivity?
Budete s účastníkmi pracovať aj ďalej?
Súhlasím s návštevou zástupcov projektu Učiaca sa Trnava
suhlasim

Biznis point Trnava

Názov podujatia
Biznis point Trnava
Organizátor
Lifestarter, Jana Pozdechová, Krajská inovačná a rozvojová agentúra
Termín podujatia
21/05/2024
Čas začiatku podujatia
08:30
Miesto podujatia
miesto upresníme dodatočne
Kontaktná e-mailová adresa
adela@uciacasatrnava.sk
Charakteristika podujatia
Biznis point Trnava predstavuje komunitu zástupcov firiem pôsobiacich v trnavskom regióne, ktorej cieľom je prepájanie personalistov, HR pracovníkov či manažérov vzdelávania z firemného prostredia za účelom zdieľania skúseností, ďalšieho vzdelávania a rozvoja, a spolupráce pri vytváraní učiaceho sa mesta. Tento rok sme sa rozhodli venovať hlbšie téme LEADERSHIPu vo firmách.
Cieľová skupina
Firmy, Biznis point
Link na viac informácií alebo registráciu
https://docs.google.com/forms/d/1nW4fTi6G2plK-Xhw4BH5KX55K0-c0qHnljg4-nCrmNQ/edit
Cena v EUR
zadarmo
Prezentačný obrázok
Sociálne siete
Facebook
Instagram
Odbornosť lektora
Ing. Adela Kasalová
mediátorka, koučka, ktorá sa zameriava na oblasť HR, riešenie konfliktov, starostlivosti o zamestnancov a podporu manažmentu vo firmách. Je tiež členom tímu Lifestarter a koordinátorkou projektu Biznis point v rámci Učiacej sa Trnavy.
Mgr. Michal Koricina, PhD.
andragóg, lektor vo vzdelávaní dospelách, venuje sa rozvoju ľudí so špecializáciou na starších dospelých, neformálnemu vzdelávaniu a digitálnym zručnostiam. V rámci svojej dizertačnej práce sa venoval výskumu vzdelávacích potrieb starších zamestnancov. Vedie občianske združenie Lifestarter a je tiež manažérom projektu Učiaca sa Trnava.
Mgr. Jana Pozdechová
Skoro 20 rokov pracujem s ľuďmi. Po rokoch strávených v HR, prácou v oblasti ľudských zdrojov na rôznych pozíciách som si začala čoraz viac uvedomovať, čo je pre mňa dôležité a ako chcem stráviť svoj život. Som vyštudovaná andragogička a manažérka ľudských zdrojov s doplnkovým vzdelaním v oblasti facilitácie, diagnostiky a koučingu. Klientom prinášam praktické znalosti z interného HR prostredia, orientáciu na dosahovanie cieľov a na kontinuálny rozvoj. Verím, že som pragmatická, empatická, so zmyslom pre zodpovednosť.
Aké prvky neformálneho vzdelávania využijete?
Lámače ľadov (Ice-breaking), Brainstorming, Diskusia, Skupinová práca, Prednáška
Ako podporíte rozvoj učiacej sa komunity?
Budú využité nejaké skupinové aktivity?
Budete s účastníkmi pracovať aj ďalej?
Súhlasím s návštevou zástupcov projektu Učiaca sa Trnava
suhlasim

Konferencia "ŽENY SEBE – Ako viac veriť v seba"

Názov podujatia
Konferencia "ŽENY SEBE – Ako viac veriť v seba"
Organizátor
Mgr. Jana Pozdechová
Termín podujatia
15/05/2024
Čas začiatku podujatia
16:00
Miesto podujatia
Trnava, Kultúrne centrum Malý Berlín
Kontaktná e-mailová adresa
info@janapozdech.sk
Charakteristika podujatia
Podujatie je určené všetkým ženám v trnavskom regióne, ktoré chcú pracovať na svojom rozvoji , sebadôvere a osobnej spokojnosti.
Konferecia je zostavená z 3 hlavných častí : Prednáška o tom, ako náš postoj vplývajú historické súvislosti, kultúrne normy a osobné nastavenia; panelová diskusia s inšpiratívnymi a úspešnými ženami a na záver krátka workshopová aktivita, pomocou ktorej si uvedomíme svoje vnútorné zdroje a silné stránky.
.
Cieľová skupina
mladi-ludia, dospeli-ludia, Verejnosť
Link na viac informácií alebo registráciu
https://fb.me/e/4loGocRlx
Cena v EUR
25,- eur
Prezentačný obrázok
Sociálne siete
Facebook
https://www.facebook.com/profile.php?id=61557664678586
Instagram
https://www.instagram.com/zeny_sebe?igsh=d293bThjYmgwcmx0&utm_source=qr
Odbornosť lektora
Mgr. Jana Pozdechová – Kouč, Mentor a tréner soft skills zručností, certifikovaný practitioner osobnostnej diagnostiky LUMINA a NLP Master Practitioner; skoro 20 rokov práce v oblasti ľudských zdrojov, pracuje s s tímami aj jednotlivcami, venuje sa oblasti vedenia ľudí, komunikácie, osobného leadershipu a podpore žien v posilnovaní ich sebadôvery.

Mgr. Dagmar Kéryová – Biznis&Leadership koučka. Viac ako 25 rokov pôsobí v biznise, z toho 15 rokov sa venuje témam vedenia ľudí a organizácií, manažmentu zmien a rozvoja talentov manažérov a lídrov v korporáciách ale aj v malých a stredných firmách a samosprávach.

Aké prvky neformálneho vzdelávania využijete?
Diskusia, Cvičenie, Prednáška
Ako podporíte rozvoj učiacej sa komunity?
Budú využité nejaké skupinové aktivity?
Budete s účastníkmi pracovať aj ďalej?
Zámerom je realizovať aktivity a stretnutia žien pravidelne 2X do roka pre podporu ich rastu a rozvoja a budovania komunity.
Súhlasím s návštevou zástupcov projektu Učiaca sa Trnava
suhlasim

Evolúcia moderného učiteľa

Názov podujatia
Evolúcia moderného učiteľa
Organizátor
Learn & Lead Innovation, s.r.o.
Termín podujatia
09/05/2024
Čas začiatku podujatia
15:00
Miesto podujatia
Komunitné vzdelávacie centrum Lifestarter
Kontaktná e-mailová adresa
info@learnandlead.eu
Charakteristika podujatia
Inovačné vzdelávanie, ktorého cieľom je pomáhať pedagógom pri napájaní sa na aktuálnu kurikulárnu reformu, podporovať ich v hľadaní a presadzovaní ich myšlienok na vylepšenie práce v triede a mimo nej, a rozvinúť ich kompetencie súvisiace so zavádzaním moderných prístupov na školách. Originálne princípy moderného človeka navádzajú učiteľov na cestu odvahy, proaktivity, tímovosti, intuície, otvorenej mysle, vytrvalosti, trpezlivosti, vďačnosti a viery v seba a druhých.
Cieľová skupina
Učitelia, Škola učiteľov
Link na viac informácií alebo registráciu
https://share.hsforms.com/1o_b0tDaiQC-dGyJYYGPWiw5fxfa?__hstc=233598721.7fe9ffd4eb4457fe2d8403905c8768d5.1710251454851.1710333398028.1711120849135.3&__hssc=233598721.9.1711120849135&__hsfp=2157648199
Cena v EUR
190 EUR
Prezentačný obrázok
Sociálne siete
Facebook
https://www.facebook.com/learnandlead.harmony
Instagram
https://www.instagram.com/learnandlead_eu/
Odbornosť lektora
PaedDr. Jana Chynoradská
Stojí na čele Learn & Lead Innovation od jej založenia. Je autorkou Inovácie Learn & Lead a jej odbornou garantkou. Zároveň pracuje ako lektorka, mentorka a projektová manažérka. Jana je vyhľadávanou odborníčkou v oblasti rozvoja komunikácie a ľudí v učiacich sa organizáciách. Iniciuje sieťovanie expertov na domácej aj zahraničnej scéne, predkladá inovatívne projektové návrhy, dohliada na ich úspešnú implementáciu a ďalší rozvoj. Svojim prístupom k práci a životu ako takému inšpiruje druhých k akcii a rozvoju systémov celoživotného vzdelávania a trvalo udržateľného rozvoja.PaedDr. Jana Chynoradská vyštudovala anglický jazyk a literatúru v rokoch 1993 – 1997 a v roku 2006 získala titul „PaedDr.“ z didaktiky vyučovania angličtiny. V rokoch 2000 – 2005 viedla ako dobrovoľníčka Dámsky klub v Trnave, ktorého hlavnou náplňou boli osveta, charita a kultúra. Pôsobila zároveň ako predsedníčka Asociácie jazykových škôl SR. Od roku 2000 stojí na čele HARMONY ACADEMY – akadémie medzinárodnej komunikácie a rozvoja ľudí. Od roku 2020 je súčasťou projektu „Učiaca sa Trnava“, kde sa venuje rozvoju vzdelávaniu učiteľov a riadiacich pracovníkov škôl. Napísala tri knihy, “Môžem, lebo je to môj život”, “Volím si, lebo je to môj život” a “9 princípov moderného človeka Uč sa a veď!”
Aké prvky neformálneho vzdelávania využijete?
Energizéry, Lámače ľadov (Ice-breaking), Brainstorming, Diskusia, Skupinová práca, Cvičenie, Prípadová štúdia, Rolová hra, Simulácia, Reflexia
Ako podporíte rozvoj učiacej sa komunity?
Budú využité nejaké skupinové aktivity?
Budete s účastníkmi pracovať aj ďalej?
Toto inovačné vzdelávanie je voľným pokračovaním Školy učiteľov v úvodnom programe „Aktivizácia žiakov“ a pozýva tak absolventov Školy učiteľov ako aj iných pedagógov z Trnavy a celého Slovenska k aktívnej práci na seba rozvoji v priamom napojení sa na aktuálne dianie na našich školách. Všetci, ktorí sa zapájajú do aktivít prinášajúcich do našich škôl nadobudnuté skúsenosti z vývoja a implementácie Inovácie Learn & Lead majú možnosť prostredníctvom vlastnej skúsenosti ju ďalej dotvárať a rozvíjať, čím prispievajú k budovanie originálnych riešení a príkladov dobrej praxe pre svoje tímy ako aj ostatných.
Súhlasím s návštevou zástupcov projektu Učiaca sa Trnava
suhlasim

Online poradňa pre učiteľov "Poraďte mi, prosím…"

Názov podujatia
Online poradňa pre učiteľov "Poraďte mi, prosím…"
Organizátor
Learn & Lead Innovation, s.r.o.
Termín podujatia
27/03/2024
Čas začiatku podujatia
18:00
Miesto podujatia
Zoom platforma
Kontaktná e-mailová adresa
jana@learnandlead.eu
Charakteristika podujatia
Hlavným poslaním online poradne pre učiteľov „Poraďte mi, prosím…“ je vzdelávať, inšpirovať a rozvíjať učiteľov na Slovensku v pedagogickom prístupe zameranom na potreby žiaka, ktorý je aj jedným z nosných pilierov súčasnej kurikulárnej reformy. Naša poradňa je zriadená pre učiteľov akýchkoľvek predmetov a typov škôl a je vysielaná jeden krát do mesiaca počas školského roka.
Cieľová skupina
Učitelia
Link na viac informácií alebo registráciu
https://share.hsforms.com/1oCTYbPIcSvy3lVWhaHx06A5fxfa?__hstc=233598721.3ed2b4e2a0ae3388a2aa24ca54967bd7.1698910494799.1711021317269.1711034028909.121&__hssc=233598721.6.1711034028909&__hsfp=3819605002
Cena v EUR
4,99 EUR
Prezentačný obrázok
Sociálne siete
Facebook
https://www.facebook.com/learnandlead.harmony
Instagram
https://www.instagram.com/learnandlead_eu/
Odbornosť lektora
prof. PhDr. Gabriela Lojová PhD. pôsobí na Katedre anglického jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Je uznávanou odborníčkou na výučbu anglického jazyka, autorkou niekoľkých učebníc pre učiteľov. Pravidelne vystupuje na domácich i zahraničných konferenciách venovaných rozvoju učiteľov v prístupe zameranom na potreby žiaka. Od roku 2001 pôsobí v Harmony Academy ako odborná garantka vzdelávacích programov pre učiteľov. Gabriela je húževnatá, vnímavá, podporujúca mentorka učiteľov a lektorov, ktorí chápu, že svoj rozvoj majú vo vlastných rukách a potrebujú na sebe neustále pracovať, rozvíjať sa a odborne i osobnostne rásť.
Aké prvky neformálneho vzdelávania využijete?
Diskusia, Prednáška, Reflexia
Ako podporíte rozvoj učiacej sa komunity?
Budú využité nejaké skupinové aktivity?
Budete s účastníkmi pracovať aj ďalej?
Podujatie tvoríme spolu s účastníkmi tým, že nám pri registrácii napíšu otázku, ktorú chcú položiť našej odbornej konzultantke. Obsah poradne sa odvíja od aktuálnych otázok účastníkov, a obsah je tak pre nich šitý na mieru. Počas živého vysielania sa môžu zapájať prostredníctvom živého chatu, ktorý je súčasťou podujatia.

Online poradňa pre učiteľov „Poraďte mi, prosím…“ je súčasťou Inovácie Learn & Lead, ktorá zavádza do škôl prístup zameraný na potreby žiaka, a tak sa účastníci tohto podujatia môžu zúčastňovať ďalšieho vzdelávania v projektov s nami.

Súhlasím s návštevou zástupcov projektu Učiaca sa Trnava
suhlasim