Čo o Trnave prezradil výskum vzdelávacích organizácií ? 

Počas roka 2022 prebiehal v Trnave výskum, ktorý mal zmapovať situáciu a aktuálne výzvy v oblasti výchovy a vzdelávania. Za jeho realizáciou stojí výskumný tím projektu Učiaca sa Trnava

Dôvodom pre realizáciu výskumu bolo doposiaľ  chýbajúce mapovanie vzdelávacích organizácií v meste a tiež zámer naštartovať proces kolektívneho dopadu v oblasti výchovy a vzdelávania. „Kolektívny dopad je koncept, ktorý predpokladá identifikovanie spoločných priorít jednotlivých aktérov a zosúladenie svojich aktivít tak, aby reálne prispievali k riešeniu konkrétneho spoločenského problému,“ vysvetľuje doc. Martin Brestovanský z Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity, ktorý stál na čele riešiteľského tímu výskumu. 

Tím výskumníkov počas niekoľkých mesiacov zmapoval vyše 200 vzdelávacích organizácií pôsobiacich v Trnave a so zástupcami asi 80 z nich zrealizoval aj štruktúrované rozhovory, ktorých cieľom bolo zistiť priority, činnosť, cieľové skupiny aj problémy daných organizácií. Z týchto rozhovorov pri spracovaní dát vyplynulo 10 tematických oblastí, ktoré sú pre trnavské školy, vzdelávacie organizácie či neziskové organizácie dôležité a do ktorých bolo možné zaradiť všetkých zapojených respondentov vyskumu:

  1. Inklúzia 
  2. Profesijný rozvoj učiteľov
  3. Výchova charakteru 
  4. Kritické myslenie a čítanie s porozumením 
  5. Uplatnenie na trhu práce 
  6. Zdravý životný štýl 
  7. Kultúrna a estetická výchova 
  8. Environmentálna výchova 
  9. Participácia a aktivizácia mladých ľudí 
  10. Technické vzdelávanie a digitálna gramotnosť 

Analýza výsledkov výskumu tiež ukázala, že najväčšia ponuka vzdelávacích aktivít je pre žiakov základných škôl, a tak sa základné školy stávajú „kotlíkom“ rôznych intervencií. Výzvou pre riaditeľov škôl je, aby sa okrem vlastnej stratégie školy zamerali aj na dlhodobú spoločnú stratégiu v oblasti regionálnej výchovy a vzdelávania, podľa ktorej by účinnejšie využívali služby externých poskytovateľov. 

Medzi aktérmi vo vzdelávaní v Trnave panuje vo veľkej miere konkurenčný duch. Vystihujú to aj slová jedného z respondentov: „každá inštitúcia sa snaží prežiť a ukazovať, že je najdôležitejšia, a ťažko sa jej priznáva, že bez tých všetkých ostatných nič neznamená“.

Ukazuje sa aj rozdielnosť v mentálnom nastavení zástupcov verejného sektora (školské úrady, NIVAM) a aktérmi súkromného, resp. tretieho sektora. Zásadným rozdielom je aj miera ochoty sieťovať sa – kým súkromný a neziskový sektor je otvorený spolupráci, verejné inštitúcie majú skôr tendenciu ostávať v zabehnutých procesoch. S tým súvisí aj nízka miera zdieľania skúseností medzi jednotlivými aktérmi vo vzdelávaní. 

Dobrou správou ale je, že väčšina zapojených organizácií vníma myšlienku kolektívneho dopadu ako pozitívnu a má záujem nadväzovať zmysluplné spolupráce. 

V súvislosti s ekonomickým zabezpečením vzdelávania v Trnave možno skonštatovať, že mnoho menších organizácií zápasí s existenčnými problémami – chýbajú im napríklad vlastné priestory alebo dostatočné personálne zabezpečenie. 

Trnavské školy zas riešia vo veľkej miere témy inklúzie, profesijného rozvoja učiteľov, digitalizácie vyučovacieho procesu aj digitálnej gramotnosti žiakov a v neposlednom rade aj charakterového a sociálno-emocionálneho rozvoja žiakov. V školách sa tiež čoraz viac objavuje idea školy ako komunitného priestoru – čiže možnosti využívať priestory na rozličné voľnočasové aktivity (nielen) pre deti. 

Motivácia pedagógov k celoživotnému učeniu sa ostáva naďalej výzvou, s čím súvisí potreba zavádzať na školy profesijné učiace sa komunity, aby tak boli učitelia pripravení na zmeny, ktoré so sebou dnešná doba prináša. 

Vysoké školy v Trnave musia o študentov zápasiť s univerzitami v Bratislave, ale najmä v Česku, preto sa v rámci svojich odborov snažia o najvyššiu kvalitu, čo sa im v prípade niektorých fakúlt darí. Trnavské univerzitné fakulty by chceli viac rozvíjať pred-univerzitné vzdelávanie pre potenciálnych záujemcov, avšak jednou vetou dodávajú, že na takúto činnosť systém financovania nemyslí.

Vďaka výskumu edukačných iniciatív sme nielen zmapovali vzdelávacích aktérov v regióne, ale aj bližšie spoznali východiská ich aktuálnych problémov. Je nespochybniteľné, že skutočné zmeny môžu prísť až po osvojení si celoživotného vzdelávania ako životného štýlu a vnútornej motivácii ľudí k učeniu sa. 

Pre naše mesto tiež ostáva výzvou zabezpečiť lepšiu finančnú stabilitu vzdelávacích organizácií, teda kontinuálnu podporu počas viacerých rokov, nielen jedného či dvoch dotačných období. 

Všetky spomenuté výsledky sú pre tím Učiacej sa Trnavy dôležitým východiskom pre plánovanie vzdelávacích programov a tvorbu ďalších projektov. Jedným z pozitívnych príkladov môže byť projekt Škola učiteľov, ktorý v týchto mesiacoch pripravujú spoločne viaceré organizácie pod záštitou Learn&Lead, Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity a občianskeho združenia Lifestarter. Škola učiteľov má pomôcť zjednotiť a prepojiť ponuky ďalšieho vzdelávania pre učiteľov, priniesť inovatívne vzdelávacie programy a tiež umožniť pedagógom z Trnavy vycestovať do zahraničia v rámci programu Erasmusplus. 

Zaujímavým výstupom výskumu je aj online mapa vzdelávacích aktérov v Trnave a blízkom okolí, ktorá okrem polohy jednotlivých organizácií zahŕňa aj základnú charakteristiku, začlenenie do tematického klastra a vzájomné prepojenia aktérov. Mapa tak môže byť užitočnou pomôckou pri sieťovaní, hľadaní projektových spolupracovníkov, ale aj pre občanov, ktorých zaujímajú rôznorodé edukačné možnosti. Online mapu je možné nájsť na stránke: www.mapa.uciacasatrnava.sk 

Výskum edukačných iniciatív bol realizovaný ako súčasť aktivít projektu Učiaca sa Trnava, ktorý zastrešuje občianske združenie Lifestarter v spolupráci s Mestom Trnava a v rámci ktorého sa Trnava v roku 2022 ako prvé slovenské mesto stala súčasťou Globálnej siete učiacich sa miest UNESCO. 

Výskum sa uskutočnil vďaka tímu výskumníkov z Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity a aj vďaka finančnej podpore Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky a Mesta Trnava. 

Nižšie nájdete k dispozícii kompletnú správu z výskumu. 

Foto: Lifestarter / výskumný tím Učiacej sa Trnavy: Juraj Šimkovič, Martin Brestovanský, Beáta Danišová, Juraj Štofej

Trnava je inšpiráciou pre Slovensko, zaznelo na konferencii o učiacich sa mestách

Informovať o koncepte učiacich sa miest, podnietiť samosprávy k záujmu o rozvoj celoživotného učenia a diskutovať o výzvach pre vzdelávanie dospelých – to všetko boli ciele konferencie, na ktorej mala svoje zastúpenie aj Učiaca sa Trnava.

Konferencia „Učiace sa mestá – príležitosť hľadať nové riešenia“ sa uskutočnila v stredu 15.2. na pôde Ministerstva zahraničných vecí SR pod záštitou  Slovenskej komisie UNESCO. Úvodným príhovorom prítomných privítala generálna tajomníčka Slovenskej komisie UNESCO Ľubica Erdelská, ktorá zároveň vyzdvihla dôležitosť podpory vzdelávania.

Hlavným organizátorom podujatia bola Akadémia Istropolitana Nova, ktorej riaditeľka Marta Jendeková odpovedala v úvodnom príspevku na otázku Prečo učiace sa mestá? a uviedla tak poslucháčov do témy podpory celoživotného učenia na úrovni lokálnych politík. Následne sa pokračovalo príspevkom „Aj mesto sa môže učiť“ v podaní Michala Koricinu, ktorý zastupoval Učiacu sa Trnavu. V prezentácii predstavil proces zapojenia sa mesta do Globálnej siete učiacich sa miest UNESCO a tiež aktivity, na ktorých v Trnave aktuálne pracujú. V rámci tohto bloku vystúpil s krátkym zhodnotením aj Michal Špernoga z Odboru školstva, mládeže a športu Mesta Trnava, ktorý ocenil benefity tohto projektu pre obyvateľov.

Po diskusii a obedovej prestávke predstavila teoretické východiská vzdelávania dospelých a tiež pripravovanú platformu doc. Dominika Temiaková z Katedry pedagogiky PF UKF v Nitre. O aktivitách kreatívneho mesta Košice hovoril projektový manažér Marko Popovic a v závere konferencie rezonovala aj téma zručností pre budúcnosť, ktorú priblížil Peter Rusiňák z Americkej obchodnej komory.

Počas neformálnych rozhovorov v závere konferencie adresovali predstavitelia Učiacej sa Trnavy pozvanie predstaviteľkám Slovenskej komisie UNESCO na festival učenia, ktorý sa v Trnave uskutoční už po tretí raz, a to v piatok 23. júna 2023.

Učiaca sa Trnava je projekt podpory celoživotného učenia v meste, ktorý je zastrešený občianskym združením Lifestarter a Mestom Trnava. V rámci tejto iniciatívy sa Trnava v roku 2022, ako prvé slovenské mesto, stala členom Globálnej siete učiacich sa miest UNESCO. Viac informácií o aktivitách projektu je možné nájsť na stránke www.uciacasatrnava.sk.

Foto: FB/Slovenská komisia UNESCO

Zástupcovia trnavských firiem majú jedinečnú príležitosť zúčastniť sa stretnutia Biznis Point

V utorok 28. februára 2023 sa v čase od 9:00 hod. do 12:00 hod. na Nádvorí v priestoroch Malého Berlína uskutoční spoločný networking určený pre všetkých  zástupcov firiem pôsobiacich v trnavskom regióne, ktorých cieľom je prepájanie personalistov, HR pracovníkov či manažérov vzdelávania z firemného prostredia. Podujatie predstaví novovznikajúci projekt Biznis Point a ponúkne možnosť vzájomnej spolupráce a nadväzovania dlhodobých firemných partnerstiev.

Občianske združenie Lifestarter v spolupráci so vzdelávacím centrom Mysliteľňa – rozvoj pre Váš biznis organizujú v rámci projektu Učiaca sa Trnava jedinečné podujatie, ktoré pozýva zástupcov firiem k spoločnému dialógu o potrebách vzdelávania všetkých zamestnancov. Cieľom je nielen prepájať firmy v trnavskom regióne, ale aj poskytnúť priestor na zdieľanie skúseností a nadväzovanie spolupráce v dlhšom časovom horizonte. Pre účasť na podujatí je potrebná registrácia prostredníctvom tohto formulára. Obdobné stretnutia by sa mali uskutočniť v štvrťročnej pravidelnosti a budú odrážať aktuálne témy týkajúce sa firemného vzdelávania a riešenia problémov súvisiacich so vzdelávaním dospelých. Počas troch hodín, tak budú mať na podujatí jeho účastníci možnosť nielen zdieľať svoje vzdelávacie metódy, ale aj predstaviť svoj zámer a všetky dostupné možnosti na rozvoj zručností svojich zamestnancov. 

Projekt Učiaca sa Trnava už od roku 2020 podporuje celoživotné učenie (sa) v regióne a prepája jednotlivých aktérov v oblasti vzdelávania, pričom v spolupráci s Mestom Trnava stojí aj za členstvom do medzinárodnej siete učiacich sa miest UNESCO. Jeho činnosť spočíva predovšetkým v organizovaní rôznych podujatí popularizujúcich vzdelávanie a nových edukačných príležitostí. Vzdelávacie centrum Mysliteľňa – rozvoj pre Váš biznis, ktoré nadviazalo s projektom spoluprácu tvoria konzultanti, lektori, kouči a ostatní odborníci z oblasti riadenia ľudských zdrojov pomáhajúci rôznym trnavským spoločnostiam na rozvoji ich zamestnancov. Ich dlhodobé transformačné programy sa snažia o zmenu spôsobu vnímania vzdelávania, myslenia a dosahovania výsledkov a pracovných úspechov. Viac o projekte Učiaca sa Trnava a centre Mysliteľňa sa dozviete na webových portáloch www.uciacasatrnava.sk a www.myslitelna.sk

nch

Trnavskí učitelia sú optimisti, ukázalo druhé diskusné fórum

Aj napriek tomu, že v slovenskom školskom systéme nie je všetko ideálne a aj na trnavských školách vyvstávajú neraz mnohé problémy, trnavskí učitelia veria, že situáciu je možné meniť aj prostredníctvom ich vlastného ďalšieho vzdelávania. Vyplynulo to zo záverov diskusného fóra, ktoré sa už po druhý krát uskutočnilo na pôde Základnej školy na Námestí Slovenského učeného tovarišstva v Trnave.

Asi dvadsať pedagógov či fanúšikov vzdelávania, ako organizátori nazvali ostatných aktérov pôsobiacich vo vzdelávaní, sa stretlo s cieľom viac sa dozvedieť o pripravovanej Škole učiteľov a zapojiť sa do diskusie o jej poslaní a kľúčových témach, ktoré rezonujú v oblasti ďalšieho profesijného rozvoja učiteľov.

Stretnutie otvorila Jana Chynoradská, líderka Inovačného tímu Učiacej sa Trnavy, v rámci ktorého nápad na vytvorenie platformy Škola učiteľov počas posledného roka vznikol. Účastníkom adresovala poďakovanie za to, že vidia zmysel vo vytváraní projektu pre budúcnosť, hoci je celý koncept zatiaľ len na papieri. Michal Koricina z OZ Lifestarter potom prítomným predstavil víziu a ciele pripravovanej Školy učiteľov, ktorá by už v tomto roku mala umožniť pedagógom z Trnavy vycestovať na návštevu zahraničnej školy vrámci programu Erasmusplus. V druhej polovici roka by zas mohlo vzniknúť viacero nových vzdelávacích programov, ktoré budú ušité na mieru aktuálnym potrebám našich učiteľov.

Ďalšia časť stretnutia bola venovaná práci v skupinách. Martin Brestovanský z Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity a Výskumného tímu Učiacej sa Trnavy predstavil 40 tvrdení o ďalšom vzdelávaní učiteľov, z ktorých si mali účastníci fóra vybrať maximálne 10, s ktorými sa najviac stotožňujú. Zároveň tak mali možnosť prispieť k tvorbe výskumného nástroja, ktorý bude v ďalších týždňoch distribuovaný medzi všetkých trnavských učiteľov a ktorý pomôže zistiť reálne vzdelávacie potreby učiteľov na jednotlivých školách v Trnave. V tejto časti sa medzi účastníkmi rozprúdila živá a podnetná diskusia, a to aj vďaka prítomnosti zástupcu mesta Trnava, Michalovi Špernogovi z Odboru školstva, ktorý tak diskusiu doplnil aj o perspektívu mesta, ako zriaďovateľa materských a základných škôl.

Výstupom druhého diskusného fóra učiteľov bude už spomenutý dotazník pre všetkých pedagógov v meste a tiež projekt žiadosti o financovanie z programu Erasmusplus. Učitelia ktorí chcú byť do príprav Školy učiteľov zapojení intenzívnejšie, môžu napísať na mailovú adresu office@uciacasatrnava.sk pre zaslanie bližších informácií.

Škola učiteľov je súčasťou projektu Učiaca sa Trnava, za ktorým stojí občianske združenie Lifestarter v spolupráci s Mestom Trnava a desiatkami partnerov, v rámci ktorého sa v septembri 2022 stala Trnava, ako prvé slovenské mesto, súčasťou Globálnej siete učiacich sa miest UNESCO. Viac o ďalších aktivitách Učiacej sa Trnavy je možné nájsť na stránke www.uciacasatrnava.sk.

Cena ministerstva školstva za rozvoj celoživotného vzdelávania 2022 putuje do Učiacej sa Trnavy

ňa 6.12.2022 v Grandhoteli Starý Smokovec sa uskutočnila Konferencia EPALE 2022 – Nové výzvy, trendy a prístupy vo vzdelávaní dospelých. Na konferenciu boli pozvaní zástupcovia a zástupkyne v oblasti vzdelávania dospelých z celého Slovenska. 

V úvode konferencie sa prihovoril riaditeľ Štátneho inštitútu odborného vzdelávania (ŠIOV), Ing. Branislav Hadár, pričom podujatie pozostávalo z troch blokov. V prvom bloku bol predstavený súčasný vývoj vzdelávania dospelých na Slovensku a aktuálne výzvy pre vzdelávateľov a vzdelávateľky. Kouč a lektor Matúš Jarečný zo SUVko Coaching priblížil zas nové trendy vo vzdelávaní dospelých. Druhá časť podujatia bola venovaná workshopom, v rámci ktorých si účastníci mohli vybrať  z dvoch tém: „Prečo nie sú nové formy  vzdelávania len o zmene zručností?“ pod vedením lektorky Ľubice Takáčovej (Life-Up) a  “Iniciatívy EÚ na podporu vzdelávania dospelých – EPALE, Erasmus+”, ktorý viedol Roman Staník z Erasmus+ a tím EPALE.

V záverečnej časti podujatia prebehlo slávnostné odovzdanie ceny Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR za rozvoj celoživotného vzdelávania, ktorá je udeľovaná od roku 2018. Zástupcovia ŠIOV odovzdali túto cenu občianskemu združeniu Lifestarter, a to najmä za projekt Učiaca sa Trnava, v rámci ktorého sa Mesto Trnava stalo prvým slovenským mestom zapísaným do Svetovej siete učiacich sa miest UNESCO. 

Pred samotným odovzdaním ceny sa zúčastneným prostredníctvom videa prihovoril RNDr. Slavomír Partila, štátny tajomník pre inklúziu, národnostné školstvo a celoživotné vzdelávanie MŠVVaŠ SR so slovami: „Dnešná konferencia navyše nie je len bežnou konferenciou. Vraciame sa ňou k oceňovaniu tých, ktorí sa svojou prácou pričinili o rozvoj celoživotného vzdelávania na Slovensku, ktoré prerušila pandémia Covid 19. Preto som rád, že dnes ocenená organizácia a výsledky jej práce, ktoré sú hodné našej pozornosti presahujú hranice Slovenska. Dámy a páni je mi cťou oznámiť vám, že cenu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR  za prínos celoživotnému vzdelávaniu za rok 2022 získalo občianske združenie  Lifestarter pod vedením výkonného riaditeľa Michala Koricinu.” 

V krátkom poďakovaní za ocenenie Michal Koricina uviedol, že “členstvo v medzinárodnej sieti učiacich sa miest ani ocenenie ministerstva nemá byť vrchol projektu, ale naopak je to len začiatok príbehu učiaceho sa mesta.” Podľa jeho slov je pre úspech Učiacej sa Trnavy nevyhnutná spolupráca a nadviazanie nových partnerstiev i na medzinárodnej úrovni. 

Projekt Učiaca sa Trnava od roku 2020 zastrešuje občianske združenie Lifestarter v spolupráci s Mestom Trnava a jeho cieľom je prispieť k rozvoju celoživotného učenia sa, lepšiemu prepojeniu vzdelávacích organizácií a k vyššej spoločenskej hodnote učenia sa v každom veku. Viac o aktivitách projektu je možné nájsť na stránke www.uciacasatrnava.sk

mk, mk, nch

TEDA na škole predstavila Kúzelnú fyziku

Vo štvrtok 24. novembra sa na Základnej škole Vančurovej v Trnave uskutočnilo dopoludnie, ktoré mohli žiaci zažiť vďaka Učiacej sa Trnave.

Prostredníctvom formátu „TEDA – trnavská veda“ sa Učiaca sa Trnava snaží propagovať a popularizovať vedu a výskum laickej verejnosti aj žiakom na základných a stredných školách. Tentokrát sa v rámci programu pre šiestakov predstavila Kúzelná fyzika. Žiaci tak prostredníctvom rôznych pokusov a zábavných príbehov mohli viac nahliadnuť do sveta fyziky a zároveň si viacero vecí mohli sami vyskúšať.
Žiaci aj zúčastnení pedagógovia program hodnotili pozitívne, keďže počas celého dopoludnia panovala uvoľnená a radostná atmosféra.

Aj toto podujatie sa uskutočnilo vďaka projektu Učiaca sa Trnava, za ktorým stojí občianske združenie Lifestarter v spolupráci s Mestom Trnava a ktorého ambíciou je prispieť k vyššej kvalite celoživotného učenia sa v meste. Podujatie bolo tiež podporené z dotácie rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky.

Viac informácií o aktivitách Učiacej sa Trnavy môžu záujemcovia nájsť na webovej stránke: uciacasatrnava.sk.

Diskusné fórum učiteľov prinieslo podnety pre Školu učiteľov

Približne 25 učiteľov z Trnavy, ale aj okolitých dedín sa vo štvrtok 1. decembra stretlo v priestoroch Základnej školy na Námestí SUT v Trnave, aby spolu hovorili o potrebách a výzvach ich škôl.

Stretnutie otvorila líderka Inovačného tímu Učiacej sa Trnavy Jana Chynoradská z Harmony Academy, ktorá predstavila myšlienku dôležitosti vzájomného dialógu pri zmenách v školstve. Koncept pripravovaného projektu Škola učiteľov následne predstavil Michal Koricina z občianskeho združenia Lifestarter, ktorý spomenul aj možnosti, ktoré by mala Škola učiteľov ponúkať učiteľom z regiónu. Podľa jeho slov by malo v Trnave vzniknúť viacero nových vzdelávacích programov, ktoré budú pre učiteľov zadarmo a tiež projektov, podporujúcich profesijný rozvoj pedagógov. Škola učiteľov taktiež ponúkne možnosť medzinárodnej mobility – učitelia z Trnavy  tak budú môcť vycestovať a získať pre svoju prácu inšpirácie v zahraničí.

Tažiskovú časť stretnutia tvorila diskusia v menších skupinách, pri ktorej účastníci pomenúvali aktuálne  problémy a zároveň očakávania od projektu Školy učiteľov, ktoré v závere stretnutia prezentovali. Počas celého fóra panovala medzi prítomnými dynamická a tvorivá atmosféra.

Diskusné fórum sa uskutoční ešte jeden krát, a to v utorok 17. januára 2023 od 14.00 do 15.30 hodiny takisto na ZŠ na Námestí SUT v Trnave. Záujemcovia – učitelia, riaditelia škôl i fanúšikovia vzdelávania – sa môžu prihlásiť prostredníctvom tohto formulára

Výstupy oboch diskusných fór budú kľúčovým materiálom pri príprave projektov v rámci Školy učiteľov.

Aj toto podujatie sa uskutočnilo v rámci projektu Učiaca sa Trnava, za ktorým stojí občianske združenie Lifestarter v spolupráci s Mestom Trnava, a ktorého ambíciou je prispieť k vyššej kvalite celoživotného učenia sa v meste. Viac o projekte je možné nájsť na stránke: uciacasatrnava.sk.

Pripravili sme manuál „Byť zdravý a v pohode“

Celý tento rok sa naše aktivity niesli v znamení “Byť zdravý a v pohode”. 💪🏻🌷 Koučka Jana Pozdechová z Mysliteľne a psychologička Mária Dědová zo Slovenského inštitútu logoterapie – SILOE a Katedry psychológie FF TU, si pre vás v závere roka pripravili užitočný manuál na podporu duševného zdravia. Jednoduchý manuál ponúka tipy na zlepšenie vzťahov, zamyslenie sa nad životnými hodnotami, ale aj možnosti na voľnočasové aktivity. Manuál si môžete stiahnuť nižšie.

Učiaca sa Trnava hostila regionálny okrúhly stôl ku vzdelávaniu dospelých

V stredu 23. novembra sa v priestoroch Trnavskej univerzity uskutočnil Regionálny okrúhly stôl ku vzdelávaniu dospelých, ktorý organizovala Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých (AIVD) v spolupráci s občianskym združením Lifestarter.

Stretnutie otvoril krátkym príhovorom Michal Koricina z občianskeho združenia Lifestarter, manažér projektu Učiaca sa Trnava, ktorý zároveň predstavil úspechy a doterajšie aktivity projektu, ktorý stojí tiež za prijatím Trnavy do Svetovej siete učiacich sa miest UNESCO. Zrealizovaný výskum edukačných iniciatív prezentoval Martin Brestovanský, zastupujúci Výskumný tím Učiacej sa Trnavy, pričom predstavil aj novú online mapu učiaceho sa mesta, v ktorej figuruje viac ako 120 skúmaných vzdelávacích organizácií.
Diskusia pri okrúhlom stole pokračovala príspevkom prezidenta AIVD Klaudiusa Šilhára o aktuálnej Strategii celoživotného vzdelávania a poradenstva SR a jej implementácii v rozmanitých podmienkach. Plodnou súčasťou bol tiež príspevok Romana Saníka z Národnej agentúry programu Erasmus+, ktorý poukázal na možnosti zapojenia sa do programu pre školy a organizácie z Trnavy.

Záverečnú otvorenú diskusiu zhodnotili účastníci ako efektívnu, pričom sa zhodli, že spolupráca pri zmenách v školstve i vzdelávaní dospelých je kľúčová.

Učitelia majú príležitosť zapojiť sa do diskusie o zmenách vo vzdelávaní

Projekt Učiaca sa Trnava organizuje počas decembra a januára dve diskusné fóra, ktoré sú určené pre všetky učiteľky, učiteľov, riaditeľov škôl a ostatnú verejnosť podporujúcu vzdelávanie v trnavskom regióne. Cieľom je hľadať spoločné riešenia na zlepšenie vzdelávania a predstaviť tvorbu Školy učiteľov. 

Cieľom diskusných fór je prostredníctvom tvorivých dialógov so všetkými účastníkmi podujatia prispieť k rozšíreniu povedomia o aktuálne vznikajúcej Škole učiteľov. Problémy a výzvy, ktorým musí školstvo v trnavskom regióne za posledné obdobie čeliť, môžu byť spoločným odrazovým mostíkom v ich riešení a do diskusných fór sa môžu zapojiť nielen aktéri a aktérky pôsobiaci v Trnave, ale aj v celom regióne. Účastníčky a účastníci podujatia budú mať príležitosť pomenovať, čo ich na slovenskom školstve najviac trápi, ktorá časť práce je nad ich sily a zároveň zdieľať svoje nápady na zlepšenie a skvalitnenie vyučovacieho procesu. Diskusné fóra sú príležitosťou pre ľudí, ktorí v školstve začínajú pracovať a majú množstvo nápadov, ale aj pre ľudí, ktorí v školstve pracujú dlhé roky a na vzdelávanie nazerajú zo skúsenejšej perspektívy. Do spoločného dialógu sa môžu zapojiť nielen učiteľky materských škôl, ale aj učitelia základných, stredných či vysokých škôl, ako aj ich riaditelia, dekani a iní aktéri pôsobiaci vo vzdelávacích organizáciách či inštitúciách. Iba spoločnou diskusiou dokážeme pomôcť skvalitniť vzdelávanie v regióne a zároveň podporiť zámer vznikajúcej Školy učiteľov, ktorá je tvorená v spolupráci s vybranými vzdelávacími organizáciami. 

Diskusné fóra sa budú konať v priestoroch Základnej školy na Námestí slovenského učeného tovarišstva 15 v Trnave a prvé z nich sa bude konať už vo štvrtok 1. decembra 2022 v čase od 14:00 hod. do 15:30 hod. Druhé fórum sa uskutoční v rovnakom čase v utorok 17. januára 2023. Pre účasť na podujatí je potrebná registrácia na nasledujúcom linku: http://bitly.ws/x9f3

Organizátorom diskusných fór, ako aj vznikajúcej Školy učiteľov je projekt Učiaca sa Trnava, ktorý ešte v roku 2020 vytvorilo OZ Lifestarter v spolupráci s Mestom Trnava a množstvom ďalších podporovateľov. Viac o aktivitách Učiacej sa Trnavy a jej budúcnosti sa dozviete na sociálnych sieťach a webovej stránke https://www.uciacasatrnava.sk/