Škola učiteľov štartuje prvým projektom

Škola učiteľov predstavuje projekt, ktorý zastreší množstvo vzdelávacích príležitostí pre pedagógov z Trnavy a okolia. Na koncepte celého projektu pracuje Inovačný tím Učiacej sa Trnavy. V tomto období Škola učiteľov odštartuje prvým podujatím „Moderná cesta rozvoja učiteľa“, za ktorým stojí spoločnosť Learn and Lead z Trnavy.

Vzdelávacie podujatia pre učiteľov v mesiacoch marec 2022 s cieľom rozvíjať osobnosť a mäkké zručnosti učiteľov, ako aj prístup zameraný na potreby žiaka a praktické využitie moderných a interaktívnych nástrojov na vyučovaní.

Podujatia budú prebiehať hybridnou formou, účastníci majú možnosť fyzickej účasti na podujatí (s obmedzeným počtom účastníkov) alebo pripojenia online. Stretnutia budú prebiehať pod vedením dvoch certifikovaných lektorov a obsahovo budú rôzne a od seba nezávislé, to znamená, že pedagóg môže absolvovať jedno, dve alebo aj všetky tri sústredenia.


Registráciou získate :

 • Bezplatnú účasť na podujatiach a tým zoznámenie sa s poznatkami zameranými na rozvoj pedagogického prístupu zameraného na žiaka a manažérskeho prístupu Learn & Lead – „Uč sa a veď“ založeného na 9 princípoch rozvoja moderného človeka, konceptu vyvíjaného v mnohých programoch Erasmus+. V prípade fyzickej účasti zabezpečíme účastníkom bezplatné ubytovanie a stravu,
 • zapojenie do skupiny Asociácie inovatívnych slovenských učiteľov (AISU), pre neustálu výmenu nových poznatkov aj po ukončení sústredení,
 • vstup na interaktívne podujatie pre učiacich sa pedagógov AISU 2022 dňa 29.marca 2022 v Trnave.

Organizátor:
Spoločnosť Learn & Lead Innovation s.r.o., ktorá buduje a rozvíja koncept Learn & Lead zameraný na rozvoj učiteľov, lektorov a manažérov vo vzdelávaní už od roku 2010. Naše projektové aktivity realizujeme na nadnárodnej úrovni, čím získavame prístup k najnovším trendom a priamo sa podieľame na ich vývoji a zavádzaní. V oblasti vzdelávania pedagógov a riadiacich pracovníkov škôl ponúkame služby tej najvyššej úrovne.

O projekte
V mesiaci marec sa s finančnou podporou SBA* sústredíme na potreby pedagógov prevažne druhého stupňa základných škôl, daný obsah je však možné využiť na všetkých stupňoch vzdelávania od materských škôl až po vysokoškolské štúdium, nie je limitovaná odborným zameraním aktivity.

Ak máte záujem zúčastniť sa a zdokonaliť, registrujte sa, prosím, cez linky:

*Projektový zámer Moderná cesta rozvoja učiteľa získal dotáciu na realizáciu projektu, po schválení odbornou Komisiou Slovak Business Agency, ako vykonávateľom Schémy na podporu podnikateľského vzdelávania (schéma pomoci de minimis) DM – 9/2021 zverejnenej v Obchodnom vestníku č. 86/2021 dňa 06. 05. 2021 (ďalej len „Schéma“) v mene Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky ako poskytovateľa Schémy. Projekt bol podaný v rámci aktivity: Podnikateľský tréning pedagogických pracovníkov, ako aktivita organizovaná na budovanie podnikavosti a mäkkých zručností najmä u pedagogických pracovníkov, ktorí tieto znalosti následne odovzdajú deťom, žiakom alebo študentom. Pedagógovia sa tak môžu zdokonaliť v práci s rôznymi typmi žiakov alebo študentov, s cieľom viesť ich, motivovať, podporovať a učiť ich rozvíjať zručnosti 21. storočia.

Učiaca sa Trnava pripravuje množstvo aktivít aj počas roka 2022

Občianske združenie Lifestarter pripravuje na rok 2022 v rámci projektu Učiaca sa Trnava množstvo aktivít, ktoré otvoria možnosti na rozvoj a podporu celoživotného vzdelávania. Vízia s ktorou bude Učiaca sa Trnava počas celého roka pracovať je „Byť zdravý a v pohode“.

Mesto Trnava sa ako prvé slovenské mesto uchádza o členstvo v Medzinárodnej sieti učiacich sa miest UNESCO (GNLC) a môže sa tak zaradiť medzi 230 miest z celého sveta, ktoré vytvárajú nové možnosti a príležitosti formálneho a neformálneho vzdelávania pre svojich obyvateľov. Rozhodnutie o členstve by malo byt známe už v marci tohto roka a vďaka nemu môže Trnava získať prístup k medzinárodným partnerstvám, politikám a osvedčeným postupom v oblasti celoživotného učenia (sa). V prípade, že bude mesto Trnava zaradené do medzinárodnej siete učiacich sa miest organizačný tím projektu plánuje slávnostné podujatie, na ktorom predstaví partnerom i verejnosti ďalšie možnosti, aktivity a jednotlivé fázy projektu na celý rok 2022.

V rámci plánov na tento rok pripravuje výskumný tím projektu konferenciu o kolektívnom dopade Učiacej sa Trnavy s cieľom prezentovať zmapovanie všetkých aktérov v oblasti vzdelávania v rámci mesta, a tak podporiť vytvorenie spoločných návrhov na zlepšenie celoživotného učenia sa. Na konferenciu budú pozvaní nielen zástupcovia jednotlivých organizácií v rámci mesta, ale aj potenciálni partneri, ktorí by chceli prispieť k ďalšiemu rozvoju učiaceho sa mesta.

„Minulý rok v októbri mohli Trnavčania počas jedného dňa zažiť festival Učiaca sa Trnava s množstvom prednášok, diskusií, workshopov a iných zaujímavých aktivít. Tento rok pre všetkých pripravujeme jednotlivé aktivity počas celého roka aj v samostatných podujatiach“, hovorí Norbert Chomistek, PR asistent  OZ Lifestarter. Obľúbená TEDA – #trnavská_veda sa bude konať už v máji a predstaví viacerých inšpiratívnych slovenských vedcov a vedkyne. Septembrový Festival Učiaca sa Trnava zas vytvorí príležitosť pre rôzne vzdelávacie organizácie odprezentovať svoje aktivity a tak predstaviť všetkým účastníkom, ako sa efektívne učiť. Týždeň celoživotného učenia umožní Trnavčanom zúčastniť sa rôznych zaujímavých workshopov, webinárov a panelových diskusií, ktoré podporia ich zručnosti, kreativitu, kritické myslenie či schopnosť učiť (sa).

Vízia Učiacej sa Trnavy pre rok 2022 znie „Byť zdravý a v pohode.“ „Tohtoročná vízia vychádza nielen z aktuálnej pandemickej situácie a s ňou súvisiacou potrebou zaoberať sa témami duševného zdravia, ale napomáha tiež Mestu Trnava rozvíjať oblasti zdravia a športu prostredníctvom vzdelávania,“ vysvetľuje Barbora Štibraná, komunikačná manažérka OZ Lifestarter.

Iniciátorom projektu Učiaca sa Trnava je občianske združenie Lifestarter, ktoré v spolupráci s desiatkou partnerou vytvára stratégiu celoživotného učenia sa, prepája vzdelávacie organizácie a pomáha vytvoriť podnetné prostredie pre všetkých, ktorým vzdelávanie a osobný rozvoj nie sú ľahostajné.

nch, mk

Peter Papík: Študentom, ktorí chcú na sebe pracovať, vytvárame podmienky na rast

Učiaca sa Trnava by neexistovala, ak by nemala partnerov, ktorí sú kľúčovou súčasťou celého projektu. Chceli by sme vám aspoň niekoľkých z nich bližšie predstaviť a tým sa im zároveň poďakovať za ich participáciu na projekte. Ako prvého partnera predstavujeme Strednú odbornú školu dopravnú prostredníctvom krátkeho rozhovoru s jej riaditeľom, Ing. Petrom Papíkom.

Pán Papík, Stredná priemyselná škola dopravná je jedným z dôležitých partnerov Učiacej sa Trnavy. Ako zvládate aktuálnu pandemickú situáciu na vašej škole?

Napriek tomu, že máme podľa môjho názoru systém dištančného vzdelávania nastavený dobre – učíme plný rozvrh, učitelia v škole, študenti doma – tak dištančné vzdelávanie nikdy plnohodnotne nenahradí prezenčné. Ako zvyknem hovoriť paralelu pre odborné vzdelávanie, plávať sa ešte nikto dištančne nenaučil. Preto nás uzatvorenie školy 1.12.2021 nahnevalo, mali sme vtedy jedného pozitívneho študenta zo 665!

V čom vidíte posun počas vášho pôsobenia v pozícii riaditeľa školy v porovnaní s minulosťou?

Určite v digitalizácii a informačných technológiách, ktoré sa stávajú dominantnými aj vo vzdelávacom procese.

Vaša škola sa aktívne zapája do rôznych aktivít a súťaží ako napr. SHELL ECO MARATON. Vnímate, že tieto účasti pomáhajú škole sa viac zviditeľňovať?

Jednoznačne áno. Zapájame sa do súťaží z viacerých dôvodov. Aby sme zviditeľnili školu, ale to sa podarí až vtedy, keď v súťažiach uspejeme. Čiže ďalší dôvod je zapájať šikovných a aktívnych študentov do súťaží, kde sa môžu porovnať so študentami z iných škôl. Tvrdím, že my sme tu najmä preto, aby sme tým študentom, čo majú záujem na sebe pracovať, vytvárali podmienky pre ich odborný aj osobnostný rast.

Aké máte plány do budúcnosti na vašej škole? Chystáte sa niečo zmeniť alebo nové vybudovať?

Plánov je stále veľa, chceme napríklad zlepšiť vybavenie odborných učební, nadväzujeme spoluprácu i so školou v Českej republike, chceme ďalej rozvíjať spoluprácou s praxou. Plány máme aj na budovanie, ale to už záleží aj od podpory zriaďovateľa.

Aký máte názor na myšlienku Učiaceho sa mesta Trnava? Vidíte v tom budúcnosť a perspektívu?

Myšlienku Učiacej sa Trnavy plne podporujem, aj preto sa na jej aktivitách spolu s kolegami snažíme zúčastňovať. Za dôležité považujem zosieťovanie a spoluprácu vzdelávacích inštitúcii v meste a najmä podporu vzdelanosti, lebo tá je v každej dobe dôležitá.

V čom sa vy osobne potrebujete v tomto období vzdelávať?

Vzdelávanie považujem za celoživotný proces, momentálne ako riaditeľ sa potrebujem vzdelávať v manažérskej oblasti, ale aj vo svojom odbore sa musím udržiavať v kondícii.

Ako zvyčajne prežívate Vianočné sviatky? Máte nejaké špeciálne zvyky alebo tradície?

Najradšej v kruhu rodiny a najbližších, rád chodím aj medzi sviatkami do hôr, načerpať energiu, ale to zrejme vzhľadom na situáciu tento rok asi budem musieť vynechať.

Za rozhovor ďakuje Martin Pukanec Fotografie: archív PP

Trnava inšpiruje. Aj na Národnom okrúhlom stole ku vzdelávaniu dospelých

V piatok 19. novembra sa uskutočnil Národný okrúhly stôl „Vzdelávanie dospelých 2021“, ktorý zorganizovala v rámci Týždňa celoživotného učenia Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých. Na toto podujatie sme dostali pozvanie aj my, a preto sa ho mohol zúčastniť aj náš výkonný manažér Michal Koricina z OZ lifestarter: „Okrúhleho stola sa zúčastnilo viacero kľúčových hráčov z oblasti vzdelávania dospelých na Slovensku, či už z Ministerstva školstva, Republikovej únie zamestnávateteľov či národnej agentúry pre Erasmus SAIA. Diskutovalo sa o aktuálnych výzvach a v rámci časti o motivácií dospelých k účasti na vzdelávaní som mal príležitosť predstaviť Učiacu sa Trnavu, ako aj koncept učiaceho sa mesta. Možnosť hovoriť s ľuďmi na takejto úrovni si veľmi vážim,“ hovorí Michal o svojej účasti.

Sme veľmi radi, že našu iniciatívu si všímajú aj na národnej úrovni a už teraz sa tešíme na spoluprácu s mnohými, s ktorými sme už doteraz nadviazali kontakt.

Trnava sa uchádza o členstvo v sieti učiacich sa miest UNESCO

Mesto Trnava sa ako prvé slovenské mesto uchádza o členstvo v Medzinárodnej sieti učiacich sa miest UNESCO (GNLC). Môže sa tak zaradiť medzi 229 miest z celého sveta, ktoré vytvárajú nové možnosti a príležitosti formálneho a neformálneho vzdelávania pre svojich obyvateľov a získať tak prístup k medzinárodným partnerstvám, politikám a osvedčeným postupom v oblasti celoživotného učenia (sa).

Za podaním žiadosti o zaradenie do tejto siete stojí tím projektu Učiaca sa Trnava, ktorý vidí v tomto kroku jedinečnú príležitosť, ako spropagovať a zvýšiť kvalitu vzdelávania v Trnave. “Členstvo v sieti učiacich sa miest nám pomôže lepšie nadväzovať medzinárodné partnerstvá s ďalšími učiacimi sa mestami po celom svete a zároveň nás to bude motivovať ku hľadaniu inovatívnych riešení a tvorbe nových inšpiratívnych projektov v oblasti vzdelávania,” uvádza Michal Koricina z trnavského tímu učiaceho sa mesta.

Martina Gaggi Hudcovičová dopĺňa, že “zapojenie v tejto sieti nám v mnohom pomôže napredovať v projekte Učiaca sa Trnava, ktorý sme odštartovali na začiatku tohto roka.” Projekt Učiaca sa Trnava je iniciatívou občianskeho združenia Lifestarter, ktoré ho realizuje v spolupráci s Mestom Trnava, Trnavským samosprávnym krajom a desiatkou ďalších partnerov. Ide o projekt rozvoja celoživotného učenia sa a vytvárania učiaceho sa mesta. V rámci projektu sa podarilo už zrealizovať 2 networkingy vzdelávacích organizácií, desiatky stretnutí pracovných skupín a tiež prvý festival učenia (sa) na Slovensku, ktorý sa uskutočnil koncom októbra tohto roka. Všetky informácie o projekte nájdu záujemcovia na stránke https://uciacasatrnava.sk/.

Význam zapojenia sa do siete učiacich sa miest pozitívne vnímaj aj Michal Špernoga, vedúci odboru školstva, mládeže a športu Mesta Trnava: “Trnava sa snaží neustále napredovať po všetkých stránkach. Preto ani vo výchove a vzdelávaní detí a žiakov nechceme zaostávať a hľadáme možnosti napredovania aj v tejto sfére. Účasťou Trnavy v sieti Učiacich sa miest očakávame odovzdanie skúseností z iných štátov prostredníctvom predstavenia  foriem metód, pomôcok a koncepcií moderného vyučovania, z ktorých by mohli čerpať inšpiráciu všetci aktéri vo výchove a vzdelávaní. Už samotný festival Učiaca sa Trnava nám ukázal, že naša účasť v sieti Učiacich sa miest ma zmysel a verím, že budeme úspešnými kandidátmi.

Sieť Učiacich sa miest UNESCO zastrešuje Inštitút pre celoživotné vzdelávanie UNESCO, ktorého cieľom je združovať a podporovať mestá, ktorým záleží na rozvoji stratégie celoživotného učenia (sa). Členovia siete spolupracujú pri hľadaní riešenia kľúčových otázok, ako napríklad vzdelávanie k trvalo udržateľnému rozvoju, rovnosť a sociálne začlenenie jednotlivcov, zdravie a pohoda, rozvoj kultúry, hospodárstva, ako aj vzdelávanie pre globálne občianstvo.

Rozhodnutie UNESCO o členstve Trnavy v tejto sieti bude známe v marci budúceho roka.

Prvý ročník festivalu Učiaca sa Trnava je za nami

V piatok 22. októbra 2021 sa Trnavčania mohli zúčastniť festivalu Učiaca sa Trnava, kde si z priestorov Nádvoria, Malého Berlína, Divadla J. Palárika a iných miest v rámci centra mesta odniesli množstvo nových poznatkov a motiváciu k ďalšiemu učeniu (sa).

Rozhovory s inšpiratívnymi osobnosťami, prednášky, workshopy, vystúpenia mladých hudobných talentov a množstvo ďalších aktivít určených pre všetky vekové kategórie – to všetko nám umožnilo sa nielen zabaviť, ale aj spoznať lokálnych aktérov z oblasti kultúry či vzdelávania.

Otvorenie programu prebehlo o 9:00 hod. na Nádvorí, kde si pre žiakov základných škôl pripravili vybrané organizácie rôzne aktivity. Spoločnosť GEFCO vytvorila logistickú hru a žiaci si zároveň mali možnosť vyskúšať prácu s vysokozdvižným vozíkom. Stredná priemyselná škola dopravná priniesla priamo do priestorov Nádvoria elektromobil, ktorý vyrobili študenti tejto školy. U Zlatej priadky si kreatívni nadšenci mali možnosť vyskúšať tkanie na krosnách. Zaujímavou aktivitou bola aj Káva s koučom, kde na účastníkov čakala profesionálna koučka, káva zadarmo zo známej trnavskej kaviarne Thalmeiner a spoločná diskusia o sebaovládaní, časovom manažmente či zmysle života. Organizácie IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže či IAMbitious si pre vás pripravili okrem iného aj Marshmallow challenge, kvíz či iné aktivity, ktoré zaujali nielen žiakov základných škôl. Pre deti bola rovnako atraktívna aj zážitková Veselá veda, ktorá ponúkala široké množstvo pokusov, ktoré si účastníci mohli sami vyskúšať.

V Divadle J. Palárika otvorili program „TRNAVA pod 30“ viceprimátorka mesta Trnava Eva Nemčovská a vicežupan TTSK Marek Neštický. V motivačnom programe sa predstavil barista, expert na inovácie a podnikanie, marketérka, fotografka, športový tréner a speváčka, ktorí prezradili viac o svojich pracovných úspechoch a talente.

Popoludní mali Trnavčania možnosť zúčastniť sa viacerých workshopov na rôznych miestach v rámci centra mesta. Spomedzi všetkých možno spomenúť napríklad workshop Daniela Heviera, ktorý účastníkom porozprával napríklad o procese písania svojich kníh. Zážitkom bol aj workshop s Vladom Šnídlom, na ktorom mali účastníci možnosť si vypočuť konštruktívnu diskusiu o súčasnom trende šírenia hoaxov. Na svoje si mohli prísť aj Trnavčania, ktorí majú chuť žiť udržateľnejší život – pripravený bol pre nich workshop Baterkárne. Živú diskusiu vytvorila na workshope aj psychologička z projektu Vzťahovo, ktorá účastníkom prezradila viac o pilieroch spokojného manželstva. Seniori mali možnosť zúčastniť sa workshopov, ktoré ich povzbudili v aktívnom starnutí a zároveň im ukázali cestu, ako môžu pracovať so smartfónmi.

Na Nádvorí si mohla verejnosť počas celého dňa vypočuť rozhovory s rôznymi  hosťami, ktorí pôsobia v oblasti podnikania či vzdelávania. Záverečnou časťou programu bol interaktívny kvíz Máš vedieť, ktorý zaujal množstvo účastníkov festivalu.

Vo večerných hodinách si získala veľkú pozornosť TEDA – #trnavská_veda, na ktorej bola možnosť si vypočuť prednášku psychologičky Jarmily Blahovej o ceste k naplnenému životu. Nachvíľu sme sa tak mohli zastaviť a zamyslieť sa nad chybami, ktoré v bežnom živote robíme bez toho, aby sme si ich uvedomovali. Druhú časť programu TEDA dotvoril Samuel Kováčik (Vedátor), ktorý nám prezradil viac o schopnosti učenia sa a predvídaní budúcnosti. Záver festivalu patril panelovej diskusii, kde sa moderátorka Andrea Šprochová zhovárala s piatimi lokálnymi aktérmi z oblasti vzdelávania a kultúry, a to nielen o zvládaní pandemickej situácie na školách, ale aj o potrebách urobiť ďalšie zmeny v oblasti školstva a celoživotného vzdelávania.  

Organizátorom festivalu Učiaca sa Trnava, prvého festivalu učenia (sa) na Slovensku,bolo občianske združenie Lifestarter, Mesto Trnava a Trnavský  samosprávny kraj. Hlavným partnerom bola spoločnosť GEFCO a množstvo ďalších  podporovateľov, ktorí pomáhajú vytvoriť podnetné prostredie pre tých, ktorým vzdelávanie  a osobný rozvoj nie sú ľahostajné. Organizátori veria, že aj v budúcom roku sa im podarí pripraviť ďalšie zaujímavé aktivity podporujúce celoživotné učenie (sa) a rozvoj.

nch, mk

Čo sa bude diať v piatok na Nádvorí?

V piatok 22. októbra zažije Trnava prvý festival učenia (sa) na Slovensku, ktorý organizuje občianske združenie Lifestarter, Mesto Trnava, Trnavský samosprávny kraj v spolupráci s desiatkami partnerov. Uskutoční sa na Nádvorí, v kultúrnom centre Malý Berlín, v Divadle Jána Palárika a na ďalších miestach. Program sľubuje množstvo zaujímavých prednášok, motivačných blokov aj aktivít pre rôzne vekové kategórie.
Čo všetko teda budete môcť zažiť v piatok na Nádvorí?

Otvorenie už o deviatej

Program začne na Nádvorí už o 9:00. Po krátkom úvode sa naplno rozbehne množstvo zaujímavých aktivít. Na pódiu bude takmer počas celého dňa inšpiratívny program plný rozhovorov, hudobných vystúpení či súťaží pre všetky vekové kategórie.

Rozhovory so zaujímavými ľuďmi z oblasti vzdelávania či podnikania

Prvou hosťkou (o 9:10) v rámci rozhovorov „Učeniu niet konca“ bude mama a líderka projektu Pracujúce mamy Patrícia Hirschnerová. Trnavčanka, ktorá sa umiestnila aj v tomtoročnom rebríčku 30pod30 magazínu Forbes sa venuje prepájaniu sveta rodičovstva a práce, keď sa spolu s ďalšími snaží ukázať to, že rozvíjať sa a pracovať sa dá aj počas materskej.

O 10:40 sa budeme zas rozprávať s Tatianou Pavlovičovou, ktorá vedie Centrum sociálnych služieb v Galante a zároveň pôsobí v rámci občianskeho združenia Navzájom lepší. Reč bude aj o tom, ako nevyhorieť, ak profesijne pracujete s ľuďmi.

V čase okolo obeda (12:10) si pripravíme chuťové poháriky na „ochutnávku“ sirupov, keďže o svojej práci, rozbehnutí úspešného biznisu, ale aj učení sa, príde porozprávať Mário Marko, ktorý stojí za trnavskou značkou Herbert sirupy.

O 13:00 bude témou koučing a koučovací prístup, o ktorom si povieme viac s koučkou Evou Máriou Samcovou

O polhodinu neskôr (13:30) sa zas zameriame na firemné vzdelávanie, keď nám Zuzana Andrášiková zo spoločnosti GEFCO porozpráva o rozvoji zamestnancov, benefitoch a vzdelávacích procesoch vo veľkej spoločnosti.

Sériu rozhovorov, ktoré bude možné neskôr si vypočuť aj na podcaste „Učeniu niet konca“ uzavrie talk so psychologičkou Denisou Zlevskou, ktorej sa opýtame aj to, či sa dá partnerským zručnostiam naučiť.

Zážitková Veselá Veda čaká na žiakov základných škôl

Partia šikovných ľudí z projektu Veselá Veda má pre všetkých zvedavých žiakov pripravené tri bloky zábavného a zároveň poučného programu, v rámci ktorého budú môcť deti vidieť niekoľko nevšedných chemických pokusov. Začiatok jednotlivých blokov je o 9:35, 10:15 a 10:55.

Hudobné talenty na pódiu

Vonkajší program kultúrne obohatia aj študetnti Základnej umeleckej školy Gaudia, ktorí vystúpia v niekoľkých častiach. O 9:25 zahrá na gitare Lenka bučková, o 10:30 na klavíri Michal Tomko a Maroš Branický a o 11:55 sa predstavia Martin Koleňák a Jakub Mikulčík na gitare. Príďte ich podporiť a vypočuť si ich talent na vlastné uši 😉

Vedomostný kvíz Máš vedieť!

Záverečnou časťou programu na pódiu bude interaktívny kvíz Máš vedieť. Je to projekt, ktorý si získal obľubu mnohých najmä počas lockdownu, keď na Youtube obrazovky priniesol zábavný online kvíz pre rodinu či partiu. Pre Učiacu sa Trnavu pripravujú offline verziu, ktorú si budete môcť zahrať naživo o 17:00 na Nádvorí. Bude vám stačiť mobil a teplá vetrovka 😉

 

A čo ešte na vás čaká na Nádvorí?

Bude tu niekoľko organizácií, ktoré si pre vás pripravujú zaujímavý program:

 • INFO STÁNOK – tu sa dozviete základné info o festivale aj projekte Učiaca sa Trnava, budete sa tu môcť zaregistrovať na voľné miesta na workshopy či večerný program a tiež sa zoznámiť s novými ľuďmi pri hre Horúce kreslo.
 • GEFCO – v tomto stánku si všetci budú môcť zasúťažiť o tablet v logistickej hre „Preprav to“, deti si budú môcť vyskúšať „cestovanie po mape“ a tiež prácu s detským vysokozvdvižným vozíkom.
 • Stredná priemyselná škola dopravná – k tomuto stánku vás zaiste pritiahne elektromobil, ktorý vyrobili študenti tejto školy. Zlepšiť svoje komuniakčné zručnosti v anglickom jazyku si zas budete môcť v ich anglickej hre.
 • U zlatej priadky – domáci kutilovia či kreatívci Zlatú priadku určite neobídu – bude tu príležitosť vyskúšať si tkanie na krosnách a počas workshopu o 16:00 si vyrobiť drôtený šperk.
 • Centrum voľného času – rozvojové a kreatívne aktivity rôzneho druhu budete môcť zažiť v stánku CVČ počas celého dňa.
 • IUVENTA – Marshmallow challenge, kvíz či tvorba vlastného sloganu – to sú aktivity, ktoré budú súčasťou stánku Slovenského inštitútu mládeže.
 • I AMbitious – stánok plný mladých ľudí, ktorí sa túžia rozvíjať aj popri škole. Zoznámiť sa s nimi a zahrať si online kvíz budete môcť práve na tomto mieste.
 • Katedra chémie Pdf TRUNI – zaujímavosti zo sveta chémie spoznáte a netradičné aktivity zažijete v stánku Katedre chémie Trnavskej univerzity.
Káva aj koučing zadarmo

To je ponuka, ktorá sa neodmieta! V spolupráci s dvoma profesionálnymi koučkami sme pripravili akési ochutnávky koučingového rozhovoru priamo na Nádvorí. Sebariadenie, časový manažment, vyhorenie či zmysel života – to všetko sú témy, ktoré môžete počas 15 minútového rozhovoru otvoriť. Popri tom si vychutnáte kávu z Thalmeineru úplne zadarmo 🙂

Treba sa registrovať!

Hoci na Nádvorie sa dostanete bez obmedzení, no keďže budeme v režime OTP, ostatný program festivalu zažijete, len ak sa vopred registrujete! Hneď teraz môžete kliknúť na registračný formulár alebo si pozrieť komplet program na stránke.

Učiaca sa Trnava potrebuje dobrovoľníkov!

V Trnave sa v piatok 22. októbra 2021 uskutoční historicky prvý festival učenia (sa). Organizačne za ním bude stáť PR tím projektu Učiaca sa Trnava, ktorý hu v týchto týždňoch už intenzívne pripravuje.

Prípravy na festival Učiaca sa Trnava sú v plnom prúde. Organizačný tím oslovuje hostí, partnerov, pripravuje jednotlivé programové bloky, zabezpečuje priestorové a technické vybavenie a tiež spolupracuje s mnohými ďalšími lokálnymi organizáciami, aby festival priniesol kvalitnú príležitosť pre rozvoj všetkých cieľových kategórií.

Pri prípravách, no predovšetkým samotnej realizácii bude potrebná pomoc niekoľko desiatok dobrovoľníkov. „Aktuálne hľadáme približne 38 ochotných ľudí, ktorí by mohli priložiť ruku k dielu pár týždňov pred festivalom, ale aj počas samotného festivalového dňa,“ hovorí Michal Koricina z organizačného tímu Učiacej sa Trnavy. Ako spresňuje, dobrovoľníci budú zastrešovať mnohé z činností, od marketingu, technického zabezpečenia, koordinácie účastníkov cez sprevádzanie hostí, prácu so sociálnymi sieťami až po fotografovanie či moderovanie workshopov. Cieľom je nájsť aktívnych ľudí, ktorí vidia zmysel v celoživotnom učení (sa) a radi pomôžu naštartovať tradíciu festivalu učenia (sa).

Dobrovoľníci môžu organizačný tím kontaktovať prostredníctvom výzvy na platforme GROWNi alebo prostredníctvom vyplnenia tohto formuláru.

Nastal čas na druhý networking

V utorok 28.9. 2021 o 14:00 sa Malom Berlíne uskutoční už druhý networking vzdelávacích organizácií v rámci projektu Učiaca sa Trnava.

Tím projektu Učiaca sa Trnava pozýva zástupcov škôl, vzdelávacích inštutúcií, kultúrnych i voľnočasových organizácií na networking, ktorý je už druhým v poradí. Prvý sa uskutočnil v júni tohto roku a stretlo sa na ňom vyše 30 účastníkov z rôznych oblastí učenia (sa). Cieľom druhého networkingu je vytvoriť priestor pre vzájomné spoznávanie sa, nadväzovanie kontaktov a tiež spoločné pomenovanie problémov a výziev, s ktorými sa ľudia pôsobiaci vo vzdelávaní stretávajú. Zároveň má byť príležitosťou pre všetkých, ktorí sa nemohli zúčastniť prvého stretnutia, no chcú v projekte participovať. Vítaní však budú aj všetci, ktorí sa zúčastnili prvého networkingu, nakoľko program bude okrem základného predstavenia projektu zložený aj z interaktívnej zoznamovačky a bloku informácií o pripravovanom festivale učenia (sa). Účastníci budú pod vedením facilitátorov aj diskutovať v skupinách a prezentovať svoje nápady na zlepšenie učenia (sa) v našom meste.

Novinkou oproti prvému networkingu bude jeho regionálny charakter, keďže týmto chcú organizátori osloviť aj ľudí z ďalších miest Trnavského kraja. Veria, že širšie sieťovanie môže priniesť viacero podnetných nápadov a tiež prispeje k vytvoreniu nových spoluprác a partnerstiev. Všetci záujemcovia sa môžu vopred registrovať prostredníctvom formuláru nižšie.

Učiaca sa Trnava je projekt rozvoja celoživotného učenia (sa) a budovania učiaceho sa mesta, ktorý pod záštitou Mesta Trnava realizuje občianske združenie Lifestarter v spolupráci s partnermi, ako napríklad Trnavský samosprávny kraj, Knižnica Juraja Fándlyho, Fakulta sociálnych vied UCM, Pedagogická fakulta TU, Nadácia Pontis, Stredná odborná škola dopravná, Centrum včasnej intervencie či Centrum voľného času. Hlavným partnerom projektu je spoločnosť GEFCO. Viac informácií o celom projekte je možné nájsť na webovej stránke uciacasatrnava.sk.