Ako vyzerala tohtoročná TEDA – trnavská veda ?

V piatok 20. mája 2022, sa v Kine Hviezda na Paulínskej 1 v Trnave uskutočnilo podujatie TEDA – #trnavská_veda, ktoré do mesta prinieslo renomovaných vedcov z oblasti neuromarketingu, astrofyziky či psychológie. Občianske združenie Lifestarter, tak v rámci projektu Učiaca sa Trnava vytvorilo inšpiratívne podujatie v dvoch samostatných blokoch, určené nielen pre stredné školy a vysoké školy, ale aj širokú verejnosť.

Prednášky na témy umelej inteligencie, liečenia infekcie a rakoviny plazmou v budúcnosti či zmenou myslenia v našich životoch umožnili Trnavčanom a Trnavčankám nielen spoznať aktívnych vedcov, ale aj získať nové poznatky z doteraz nepoznaného prostredia . Účastníci podujatia TEDA – #trnavská_veda sa mali možnosť logicky zamyslieť a na konci každej prednášky položiť hosťom niekoľko otázok prostredníctvom platformy SLIDO.

Doobedňajší blok v Kine Hviezda odštartoval Ing. Jozef Magdolen, ktorý účastníkom podujatia priblížil správanie neurónu a používanie umelej inteligencie v astrofyzike. Súčasťou doobedňajšieho programu bol aj Ing. Tamás Darázs, ktorý predstavil tému neuromarketingu a spôsob spotrebiteľského rozhodovania sa pri výbere produktov. Záver doobedňajšieho programu patril téme sociálnych vied a ich odvrátenej stránke a aktuálnym problémom, ktoré bližšie popísal posledný prednášajúci Mgr. Patrik Havan. Doobedňajší program, tak naplnil celkovú kapacitu Kina Hviezda a stretli sa na ňom nielen žiaci a žiačky SŠ, ale aj ostatní milovníci vedeckého bádania a učenia sa nových vecí.

V rámci večerného programu mali účastníci možnosť nahliadnuť do prostredia neuropsychológie, medicíny či astrofyziky. Prvý hosť doc. RNDr. Zdenko Machala, DrSc. z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, otvoril diskusiu o téme, či raz budeme liečiť infekcie a rakovinu plazmou. Pre účastníkov si zároveň pripravil plazmové pero, ktoré názorne použil na liečbu rany. Súčasťou večerného programu bol aj  Mgr. Andrej Dobrotka, PhD. z Ústavu výskumu progresívnych technológií Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Trnave, ktorý ľudsky priblížil fungovanie družicového pozorovania a pojmy ako čierne diery či akrécia. Posledným hosťom večerného programu bol neuropsychológ a neurovedec PhDr. Robert Krause, PhD., MBA, ktorý účastníkov presvedčil, že zmenou mozgu dokážeme zmeniť aj svoj život. Pre divákov si pripravil príbehy a rôzne psychologické cvičenia, ktoré odhaľovali ich empatiu a pozornosť. V závere prednášky zároveň všetci vedci odpovedali na otázky z publika nielen o ich vedeckej praxi, ale aj živote.

Učiaca sa Trnava je projekt rozvoja celoživotného učenia sa a ktorého súčasťou, je tvorba stratégie výchovy a vzdelávania, networking vzdelávacích inštitúcií, ale aj organizovanie rôznych podujatí. Sekundárnym cieľom je tiež zapojenie Mesta Trnava do medzinárodnej siete učiacich sa miest, zastrešenej Inštitútom celoživotného vzdelávania UNESCO. Viac informácií o pripravovaných podujatiach a ďalších aktivitách projektu nájdete kliknutím na web TU: https://www.uciacasatrnava.sk/.

nch

Konferencia Riešme veľké výzvy spoločne otvorila diskusiu o zmenách vo vzdelávaní

V stredu 11. mája, sa v sále Mariannum na ulici Jána Hollého 9 v Trnave uskutočnila konferencia Riešme veľké výzvy spoločne. Stretli sa na nej mnohí riaditelia škôl, predstavitelia verejnej správy, ale aj zástupcovia nadácií, ktorí pomenovali problémy a výzvy a definovali riešenia na zlepšenie vzdelávania na Slovensku. Cieľom bolo odprezentovanie výsledkov výskumu a otvorenie diskusie o aktuálnych potrebách v školstve, ktoré vedú ku kolektívnemu dopadu na celú spoločnosť.

Prichádzajúci hostia a hostky boli rozdelení do šiestich skupín podľa ich pracovného a osobnostného zamerania. Konferenciu otvorila Eva Nemčovská, viceprimátorka mesta Trnava, ktorá bola zároveň súčasťou jedného z tímov o čitateľskej gramotnosti. Po odprezentovaní doterajších zistení a interaktívnej online mapy, ktorú priniesol výskumný tím na čele s doc. Mgr. Martinom Brestovanským, PhD. z Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, boli jednotliví aktéri strategicky rozdelení podľa profesijného a osobnostného zamerania.

Pri prvom stole prebiehala diskusia o zlepšení rozvoja učiteľov a jej výsledky ukázali, že u pedagogických zamestnancov absentuje zručnosť reflektovať vlastné vyučovanie či motivácia, prečo by vôbec mali učiť. Aktéri pri prvom stole prišli k záveru, aby sme začali viac indikovať potreby učiteľov a jasnosti ich rol či vlastnej didaktickej sebareflexie. Členovia druhého stola uviedli, že absentujúca motivácia na rozvoj kritického myslenia umožňuje diskutovať o mentoroch či hodinách, ktoré by začali v tejto oblasti intenzívnejšie edukovať. Tretí stôl venujúci sa kultúre a estetike zdôraznil, že výzvou v najbližšom období bude najmä vytváranie kultúrnych komunít a osveta v širšej spoločnosti o podstate kultúry, a to už v predškolskom veku. Téma inklúzie bola súčasťou diskusie štvrtého stola, ktorý vnímal nedostatky najmä vo finančných prostriedkoch, ale aj v počte zamestnancov venujúcich sa tejto téme. Výzvu, preto vnímajú najmä v podpore voľnočasových aktivít, ktoré rozšíria vedomosti o téme inklúzie. Participácia a aktivizácia mládeže bola téma pri piatom stole a jej aktéri zdôraznili, že pandémia spôsobila medzi mladými ľuďmi problém pasivity a nízkej fyzickej aktivity. Kroky na zlepšenia vidia najmä vo fakte, že mladí ľudia sú iniciatívni a chcú sa zapájať do jednotlivých aktivít, avšak potrebujú väčší priestor na realizáciu. Pri poslednom šiestom stole, sa jeho členovia venovali uplatneniu žiakov v praxi a hlavný potenciál vnímajú už v základných školách či v koncepte tzv. otvorenej školy, ktorá umožní priestor na vzájomné spoznávanie. Prvý ročník konferencie, tak odštartoval spoločný dialóg, ktorý bude viesť ku skutočnej sociálnej zmene a ponúkne priestor na rozvíjanie ďalších aktivít a nadväzovanie partnerstiev aj v dlhšom časovom horizonte.

Organizátorom konferencie Riešme veľké výzvy spoločne je občianske združenie Lifestarter v rámci projektu Učiaca sa Trnava, ktorý podporuje rozvoj celoživotného učenia sa a vytvárania učiaceho sa mesta. Súčasťou je tvorba stratégie výchovy a vzdelávania, ale aj organizovanie networkingov či eventov. Sekundárnym cieľom je tiež zapojenie Mesta Trnava do medzinárodnej siete učiacich sa miest, zastrešenej Inštitútom celoživotného vzdelávania UNESCO. Viac informácií o aktivitách, ktoré pripravuje projekt Učiaca sa Trnava, nájdete na webstránke https://www.uciacasatrnava.sk/

Zažite trnavskú vedu na podujatí TEDA

V piatok 20. mája 2022 môžete zažiť jedinečný deň pri objavovaní tajomstiev fyziky, astrofyziky, marketingu či neuropsychológie. Nenechajte si to ujsť!

Pozývame vás na konferenciu

Tím projektu Učiaca sa Trnava, občianske združenie Lifestarter v spolupráci s Mestom Trnava a ďalšími partnermi pripravuje konferenciu, ktorá má pomôcť prepojiť jednotlivé vzdelávacie organizácie v Trnave a vytvoriť priestor na dlhodobú spoluprácu. Konferencia „RIEŠME VEĽKÉ VÝZVY SPOLOČNE“ sa uskutoční v stredu 11. mája 2022 v čase 13:00 – 17:00 v priestoroch sály Mariannum v Trnave.

CIEĽ KONFERENCIE

🔵 Konferencia RIEŠME VEĽKÉ VÝZVY SPOLOČNE je výstupom výskumu, v rámci ktorého sme za ostatné mesiace zmapovali viac ako 80 edukačných aktérov pôsobiacich v Trnave.  Pýtali sme sa na ich ciele, budúce plány, či predstavy o tom, ako možno posilniť synergiu rôznych, často nezosúladených aktivít a iniciatív. Na konferencii odprezentujeme interaktívnu online mapu, ktorá pomôže prepájať jednotlivých aktérov v ich preferovaných tematických oblastiach záujmu.

🔵 Cieľom je umožniť motivovaným ľuďom a inštitúciám aktívnym vo výchove a vzdelávaní začať v spoločnom dialógu taký proces koordinácie činností, ktorý bude viesť ku skutočnej sociálnej zmene, teda ku kolektívnemu dopadu v riešení jasne definovaných problémov a výziev. Po prezentácii výsledkov výskumu, budú mať účastníci možnosť diskutovať v efektívne rozčlenených skupinách o možnostiach vzájomnej spolupráce, vytváraní spoločných projektov a prispôsobovaní vlastných aktivít tak, aby naozaj dosiahli želanú zmenu. Zámerom tiež je, aby sa skupiny stretávali aj po skončení konferencie a pravidelne zosúlaďovali svoje aktivity v prospech celého mesta.

PROGRAM KONFERENCIE 

⏺ 12:30 registrácia účastníkov
⏺ 13:00 otvorenie konferencie
⏺ 13:20 predstavenie priebehu výskumu a výsledkov + otázky (Slido)
⏺ 14:00 diskusia a tvorba výstupov v skupinách
⏺ 15:30 prezentácia práce v skupinách
⏺ 16:00 predstavenie ďalších aktivít Učiacej sa Trnavy
⏺ 16:20 networking + občerstvenie
⏺ 17:00 záver konferencie

ÚČASŤ NA KONFERENCII

Podľa miery aktívneho zapojenia účastníkov rozlišujeme:
AKTÍVNI ÚČASTNÍCI – predstavitelia organizácií, ktoré boli zapojené do nášho výskumu a bol s nimi realizovaný výskumný rozhovor,
POZOROVATELIA – záujemci z radov verejnosti, ktorí sa zaujímajú o vzdelávanie v Trnave (a chceli by participovať v budúcnosti),
ŠTUDENTI – so záujmom o výchovu a vzdelávanie, sociálne zmeny či lokálne politiky,
ZÁSTUPCOVIA NADÁCIÍ – ktorí chcú vidieť (alebo sa aj podieľať) na realizácii kolektívneho dopadu v Trnave.

Konferencia je zadarmo, no je potrebné sa prihlásiť prostredníctvom nasledujúceho formuláru:

CHCETE VEDIEŤ VIAC?

Vzdelávacie organizácie z Trnavy, pridajte sa!

V týchto dňoch sa na webovej stránke Učiacej sa Trnavy spúšťa sekcia pre zoznam vzdelávacích organizácií z Trnavy a okolia, do ktorej je možné sa pridať jednoduchou registráciou.

Cieľom projektu Učiaca sa Trnava je okrem iného propagácia organizácií z Trnavského okresu, ktoré pôsobia v oblasti školstva, vzdelávania aj kultúry. Za týmto účelom vytvárame zoznam organizácií, ktoré pôsobia vo sfére vzdelávania a informácie o nich uverejňujeme na stránke v časti Organizácie.

Čo prinesie takýto zoznam?

Cieľom je vytvoriť prehľadný a dostupný zoznam organizácií, ktoré predstavujú dôležitých aktérov vo výchove a vzdelávaní v Trnave. Chceme tiež ponúknuť množstvo informácií na jednom mieste, aby každý Trnavčan mal príležitosť objaviť organizáciu, ktorá mu pomôže v rozvoji a ďalšom vzdelávaní. Pridanou hodnotou je filter, ktorý umožní záujemcom vyhľadať organizáciu podľa jej zaradenia či cieľových skupín. Aj týmto zoznamom chceme prispieť k vytváraniu prostredia, ktoré podporuje učenie sa počas celého života.

Prečo by som mal svoju organizáciu zaregistrovať?

Registrácia do zoznamu vzdelávacích organizácií má viacero výhod. V prvom rade, získate zadarmo priestor na odprezentovanie vašich aktivít a ponuky pre účastníkov. Organizácie zo zoznamu budeme postupne prezentovať a zdieľať na sociálnych sieťach, a tak sa informácie o vás dostanú k širšiemu publiku. V neposlednom rade vás budeme pravidelne informovať o dianí v projekte Učiaca sa Trnava a radi vám ponúkneme aktívne zapojenie do ďalších podujatí, ktoré pripravujeme.

Ako na registráciu organizácie

Registrácia organizácie je celkom jednoduchá.

  1. V časti Organizácie kliknete na tlačidlo „Pridať vašu organizáciu“ (v spodnej časti)
  2. Vyplníte formulár, pridáte logo a fotky a kliknete na tlačidlo „Pridať organizáciu
  3. Počkáte 1-2 dni na schválenie našim administrátorom a hneď potom sa už vaša organizácia zobrazí na stránke.

Celý proces vyplnenia formulára trvá približne 15 minút. Pozývame vás do toho už dnes a tešíme sa, že spolu s nami budete premieňať Trnavu na učiace sa mesto. V prípade otázok alebo problémov sa môžete obrátiť na nás prostredníctvom e-mailu networking@uciacasatrnava.sk

Budeme na konferencii EPALE

TRNAVA / BRATISLAVA – Tím Učiacej sa Trnavy dostal pozvanie aktívne sa zúčastniť medzinárodnej konferencie EPALE, ktorá sa uskutoční dňa 17. marca 2022 v Bratislave.

EPALE je európska platforma pre vzdelávanie dospelých, ktorá rôznorodým spôsobom podporuje celoživotné vzdelávanie v jednotlivých členských štátoch EÚ. Pobočka EPALE Slovensko v týchto dňoch pripravuje odbornú konferenciu s názvom „Ako motivovať dospelých, aby sa učili po celý život?“. Prvý blok konferencie je zameraný na neformálne učenie sa, motiváciu a účasť dospelých vo vzdelávaní, vystúpia aj rôzni zahraniční hostia. Popoludňajší blok je venovaný predstaveniu prostredí motivujúcich k učeniu sa, v rámci ktorej bude predstavený aj koncept učiacich sa miest UNESCO – v rámci tejto časti vystúpi aj manažér Učiacej sa Trnavy Michal Koricina, ktorý v príspevku „Spoločne k učiacej sa Trnave“ priblíži východiská a skúsenosti z realizácie nášho projektu.

Na konferenciu je možné sa prihlásiť prostredníctvom tohto formulára.

Program konferencie:

Na rozhodnutie o členstve v sieti učiacich sa miest si ešte počkáme

TRNAVA – Rozhodnutie Inštitútu celoživotného vzdelávania UNESCO o členstve Trnavy v sieti učiacich sa miest príde neskôr ako bolo plánované.

Hoci organizácia mala v pláne zverejniť nové učiace sa mestá vo februári 2022, tento termín posunula na apríl tohto roku. Tím Učiacej sa Trnavy bol o tejto zmene informovaný hodnotiacou komisiou UNESCO. „Pre chod nášho projektu sa ale týmto veľa nemení, keďže neustále pokračujeme v práci na zlepšovaní výchovy a vzdelávania v našom meste. Pôvodne plánovaný termín oslavného podujatia presúvame na 13. júna 2022,“ uvádza manažér projektu Michal Koricina z občianskeho združenia Lifestarter. O zapojení do medzinárodnej siete bude tím Učiacej sa Trnavy informovať verejnosť čo najskôr po tom, ako obdrží hodnotenie komisie UNESCO.

Škola učiteľov štartuje prvým projektom

Škola učiteľov predstavuje projekt, ktorý zastreší množstvo vzdelávacích príležitostí pre pedagógov z Trnavy a okolia. Na koncepte celého projektu pracuje Inovačný tím Učiacej sa Trnavy. V tomto období Škola učiteľov odštartuje prvým podujatím „Moderná cesta rozvoja učiteľa“, za ktorým stojí spoločnosť Learn and Lead z Trnavy.

Vzdelávacie podujatia pre učiteľov v mesiacoch marec 2022 s cieľom rozvíjať osobnosť a mäkké zručnosti učiteľov, ako aj prístup zameraný na potreby žiaka a praktické využitie moderných a interaktívnych nástrojov na vyučovaní.

Podujatia budú prebiehať hybridnou formou, účastníci majú možnosť fyzickej účasti na podujatí (s obmedzeným počtom účastníkov) alebo pripojenia online. Stretnutia budú prebiehať pod vedením dvoch certifikovaných lektorov a obsahovo budú rôzne a od seba nezávislé, to znamená, že pedagóg môže absolvovať jedno, dve alebo aj všetky tri sústredenia.


Registráciou získate :

  • Bezplatnú účasť na podujatiach a tým zoznámenie sa s poznatkami zameranými na rozvoj pedagogického prístupu zameraného na žiaka a manažérskeho prístupu Learn & Lead – „Uč sa a veď“ založeného na 9 princípoch rozvoja moderného človeka, konceptu vyvíjaného v mnohých programoch Erasmus+. V prípade fyzickej účasti zabezpečíme účastníkom bezplatné ubytovanie a stravu,
  • zapojenie do skupiny Asociácie inovatívnych slovenských učiteľov (AISU), pre neustálu výmenu nových poznatkov aj po ukončení sústredení,
  • vstup na interaktívne podujatie pre učiacich sa pedagógov AISU 2022 dňa 29.marca 2022 v Trnave.

Organizátor:
Spoločnosť Learn & Lead Innovation s.r.o., ktorá buduje a rozvíja koncept Learn & Lead zameraný na rozvoj učiteľov, lektorov a manažérov vo vzdelávaní už od roku 2010. Naše projektové aktivity realizujeme na nadnárodnej úrovni, čím získavame prístup k najnovším trendom a priamo sa podieľame na ich vývoji a zavádzaní. V oblasti vzdelávania pedagógov a riadiacich pracovníkov škôl ponúkame služby tej najvyššej úrovne.

O projekte
V mesiaci marec sa s finančnou podporou SBA* sústredíme na potreby pedagógov prevažne druhého stupňa základných škôl, daný obsah je však možné využiť na všetkých stupňoch vzdelávania od materských škôl až po vysokoškolské štúdium, nie je limitovaná odborným zameraním aktivity.

Ak máte záujem zúčastniť sa a zdokonaliť, registrujte sa, prosím, cez linky:

*Projektový zámer Moderná cesta rozvoja učiteľa získal dotáciu na realizáciu projektu, po schválení odbornou Komisiou Slovak Business Agency, ako vykonávateľom Schémy na podporu podnikateľského vzdelávania (schéma pomoci de minimis) DM – 9/2021 zverejnenej v Obchodnom vestníku č. 86/2021 dňa 06. 05. 2021 (ďalej len „Schéma“) v mene Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky ako poskytovateľa Schémy. Projekt bol podaný v rámci aktivity: Podnikateľský tréning pedagogických pracovníkov, ako aktivita organizovaná na budovanie podnikavosti a mäkkých zručností najmä u pedagogických pracovníkov, ktorí tieto znalosti následne odovzdajú deťom, žiakom alebo študentom. Pedagógovia sa tak môžu zdokonaliť v práci s rôznymi typmi žiakov alebo študentov, s cieľom viesť ich, motivovať, podporovať a učiť ich rozvíjať zručnosti 21. storočia.

Učiaca sa Trnava pripravuje množstvo aktivít aj počas roka 2022

Občianske združenie Lifestarter pripravuje na rok 2022 v rámci projektu Učiaca sa Trnava množstvo aktivít, ktoré otvoria možnosti na rozvoj a podporu celoživotného vzdelávania. Vízia s ktorou bude Učiaca sa Trnava počas celého roka pracovať je „Byť zdravý a v pohode“.

Mesto Trnava sa ako prvé slovenské mesto uchádza o členstvo v Medzinárodnej sieti učiacich sa miest UNESCO (GNLC) a môže sa tak zaradiť medzi 230 miest z celého sveta, ktoré vytvárajú nové možnosti a príležitosti formálneho a neformálneho vzdelávania pre svojich obyvateľov. Rozhodnutie o členstve by malo byt známe už v marci tohto roka a vďaka nemu môže Trnava získať prístup k medzinárodným partnerstvám, politikám a osvedčeným postupom v oblasti celoživotného učenia (sa). V prípade, že bude mesto Trnava zaradené do medzinárodnej siete učiacich sa miest organizačný tím projektu plánuje slávnostné podujatie, na ktorom predstaví partnerom i verejnosti ďalšie možnosti, aktivity a jednotlivé fázy projektu na celý rok 2022.

V rámci plánov na tento rok pripravuje výskumný tím projektu konferenciu o kolektívnom dopade Učiacej sa Trnavy s cieľom prezentovať zmapovanie všetkých aktérov v oblasti vzdelávania v rámci mesta, a tak podporiť vytvorenie spoločných návrhov na zlepšenie celoživotného učenia sa. Na konferenciu budú pozvaní nielen zástupcovia jednotlivých organizácií v rámci mesta, ale aj potenciálni partneri, ktorí by chceli prispieť k ďalšiemu rozvoju učiaceho sa mesta.

„Minulý rok v októbri mohli Trnavčania počas jedného dňa zažiť festival Učiaca sa Trnava s množstvom prednášok, diskusií, workshopov a iných zaujímavých aktivít. Tento rok pre všetkých pripravujeme jednotlivé aktivity počas celého roka aj v samostatných podujatiach“, hovorí Norbert Chomistek, PR asistent  OZ Lifestarter. Obľúbená TEDA – #trnavská_veda sa bude konať už v máji a predstaví viacerých inšpiratívnych slovenských vedcov a vedkyne. Septembrový Festival Učiaca sa Trnava zas vytvorí príležitosť pre rôzne vzdelávacie organizácie odprezentovať svoje aktivity a tak predstaviť všetkým účastníkom, ako sa efektívne učiť. Týždeň celoživotného učenia umožní Trnavčanom zúčastniť sa rôznych zaujímavých workshopov, webinárov a panelových diskusií, ktoré podporia ich zručnosti, kreativitu, kritické myslenie či schopnosť učiť (sa).

Vízia Učiacej sa Trnavy pre rok 2022 znie „Byť zdravý a v pohode.“ „Tohtoročná vízia vychádza nielen z aktuálnej pandemickej situácie a s ňou súvisiacou potrebou zaoberať sa témami duševného zdravia, ale napomáha tiež Mestu Trnava rozvíjať oblasti zdravia a športu prostredníctvom vzdelávania,“ vysvetľuje Barbora Štibraná, komunikačná manažérka OZ Lifestarter.

Iniciátorom projektu Učiaca sa Trnava je občianske združenie Lifestarter, ktoré v spolupráci s desiatkou partnerou vytvára stratégiu celoživotného učenia sa, prepája vzdelávacie organizácie a pomáha vytvoriť podnetné prostredie pre všetkých, ktorým vzdelávanie a osobný rozvoj nie sú ľahostajné.

nch, mk