Škola učiteľov predstavuje projekt, ktorý zastreší množstvo vzdelávacích príležitostí pre pedagógov z Trnavy a okolia. Na koncepte celého projektu pracuje Inovačný tím Učiacej sa Trnavy. V tomto období Škola učiteľov odštartuje prvým podujatím „Moderná cesta rozvoja učiteľa“, za ktorým stojí spoločnosť Learn and Lead z Trnavy.

Vzdelávacie podujatia pre učiteľov v mesiacoch marec 2022 s cieľom rozvíjať osobnosť a mäkké zručnosti učiteľov, ako aj prístup zameraný na potreby žiaka a praktické využitie moderných a interaktívnych nástrojov na vyučovaní.

Podujatia budú prebiehať hybridnou formou, účastníci majú možnosť fyzickej účasti na podujatí (s obmedzeným počtom účastníkov) alebo pripojenia online. Stretnutia budú prebiehať pod vedením dvoch certifikovaných lektorov a obsahovo budú rôzne a od seba nezávislé, to znamená, že pedagóg môže absolvovať jedno, dve alebo aj všetky tri sústredenia.


Registráciou získate :

  • Bezplatnú účasť na podujatiach a tým zoznámenie sa s poznatkami zameranými na rozvoj pedagogického prístupu zameraného na žiaka a manažérskeho prístupu Learn & Lead – „Uč sa a veď“ založeného na 9 princípoch rozvoja moderného človeka, konceptu vyvíjaného v mnohých programoch Erasmus+. V prípade fyzickej účasti zabezpečíme účastníkom bezplatné ubytovanie a stravu,
  • zapojenie do skupiny Asociácie inovatívnych slovenských učiteľov (AISU), pre neustálu výmenu nových poznatkov aj po ukončení sústredení,
  • vstup na interaktívne podujatie pre učiacich sa pedagógov AISU 2022 dňa 29.marca 2022 v Trnave.

Organizátor:
Spoločnosť Learn & Lead Innovation s.r.o., ktorá buduje a rozvíja koncept Learn & Lead zameraný na rozvoj učiteľov, lektorov a manažérov vo vzdelávaní už od roku 2010. Naše projektové aktivity realizujeme na nadnárodnej úrovni, čím získavame prístup k najnovším trendom a priamo sa podieľame na ich vývoji a zavádzaní. V oblasti vzdelávania pedagógov a riadiacich pracovníkov škôl ponúkame služby tej najvyššej úrovne.

O projekte
V mesiaci marec sa s finančnou podporou SBA* sústredíme na potreby pedagógov prevažne druhého stupňa základných škôl, daný obsah je však možné využiť na všetkých stupňoch vzdelávania od materských škôl až po vysokoškolské štúdium, nie je limitovaná odborným zameraním aktivity.

Ak máte záujem zúčastniť sa a zdokonaliť, registrujte sa, prosím, cez linky:

*Projektový zámer Moderná cesta rozvoja učiteľa získal dotáciu na realizáciu projektu, po schválení odbornou Komisiou Slovak Business Agency, ako vykonávateľom Schémy na podporu podnikateľského vzdelávania (schéma pomoci de minimis) DM – 9/2021 zverejnenej v Obchodnom vestníku č. 86/2021 dňa 06. 05. 2021 (ďalej len „Schéma“) v mene Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky ako poskytovateľa Schémy. Projekt bol podaný v rámci aktivity: Podnikateľský tréning pedagogických pracovníkov, ako aktivita organizovaná na budovanie podnikavosti a mäkkých zručností najmä u pedagogických pracovníkov, ktorí tieto znalosti následne odovzdajú deťom, žiakom alebo študentom. Pedagógovia sa tak môžu zdokonaliť v práci s rôznymi typmi žiakov alebo študentov, s cieľom viesť ich, motivovať, podporovať a učiť ich rozvíjať zručnosti 21. storočia.

Recommended Posts