Tím projektu Učiaca sa Trnava, občianske združenie Lifestarter v spolupráci s Mestom Trnava a ďalšími partnermi pripravuje konferenciu, ktorá má pomôcť prepojiť jednotlivé vzdelávacie organizácie v Trnave a vytvoriť priestor na dlhodobú spoluprácu. Konferencia „RIEŠME VEĽKÉ VÝZVY SPOLOČNE“ sa uskutoční v stredu 11. mája 2022 v čase 13:00 – 17:00 v priestoroch sály Mariannum v Trnave.

CIEĽ KONFERENCIE

🔵 Konferencia RIEŠME VEĽKÉ VÝZVY SPOLOČNE je výstupom výskumu, v rámci ktorého sme za ostatné mesiace zmapovali viac ako 80 edukačných aktérov pôsobiacich v Trnave.  Pýtali sme sa na ich ciele, budúce plány, či predstavy o tom, ako možno posilniť synergiu rôznych, často nezosúladených aktivít a iniciatív. Na konferencii odprezentujeme interaktívnu online mapu, ktorá pomôže prepájať jednotlivých aktérov v ich preferovaných tematických oblastiach záujmu.

🔵 Cieľom je umožniť motivovaným ľuďom a inštitúciám aktívnym vo výchove a vzdelávaní začať v spoločnom dialógu taký proces koordinácie činností, ktorý bude viesť ku skutočnej sociálnej zmene, teda ku kolektívnemu dopadu v riešení jasne definovaných problémov a výziev. Po prezentácii výsledkov výskumu, budú mať účastníci možnosť diskutovať v efektívne rozčlenených skupinách o možnostiach vzájomnej spolupráce, vytváraní spoločných projektov a prispôsobovaní vlastných aktivít tak, aby naozaj dosiahli želanú zmenu. Zámerom tiež je, aby sa skupiny stretávali aj po skončení konferencie a pravidelne zosúlaďovali svoje aktivity v prospech celého mesta.

PROGRAM KONFERENCIE 

⏺ 12:30 registrácia účastníkov
⏺ 13:00 otvorenie konferencie
⏺ 13:20 predstavenie priebehu výskumu a výsledkov + otázky (Slido)
⏺ 14:00 diskusia a tvorba výstupov v skupinách
⏺ 15:30 prezentácia práce v skupinách
⏺ 16:00 predstavenie ďalších aktivít Učiacej sa Trnavy
⏺ 16:20 networking + občerstvenie
⏺ 17:00 záver konferencie

ÚČASŤ NA KONFERENCII

Podľa miery aktívneho zapojenia účastníkov rozlišujeme:
AKTÍVNI ÚČASTNÍCI – predstavitelia organizácií, ktoré boli zapojené do nášho výskumu a bol s nimi realizovaný výskumný rozhovor,
POZOROVATELIA – záujemci z radov verejnosti, ktorí sa zaujímajú o vzdelávanie v Trnave (a chceli by participovať v budúcnosti),
ŠTUDENTI – so záujmom o výchovu a vzdelávanie, sociálne zmeny či lokálne politiky,
ZÁSTUPCOVIA NADÁCIÍ – ktorí chcú vidieť (alebo sa aj podieľať) na realizácii kolektívneho dopadu v Trnave.

Konferencia je zadarmo, no je potrebné sa prihlásiť prostredníctvom nasledujúceho formuláru:

CHCETE VEDIEŤ VIAC?

Recommended Posts