Informovať o koncepte učiacich sa miest, podnietiť samosprávy k záujmu o rozvoj celoživotného učenia a diskutovať o výzvach pre vzdelávanie dospelých – to všetko boli ciele konferencie, na ktorej mala svoje zastúpenie aj Učiaca sa Trnava.

Konferencia „Učiace sa mestá – príležitosť hľadať nové riešenia“ sa uskutočnila v stredu 15.2. na pôde Ministerstva zahraničných vecí SR pod záštitou  Slovenskej komisie UNESCO. Úvodným príhovorom prítomných privítala generálna tajomníčka Slovenskej komisie UNESCO Ľubica Erdelská, ktorá zároveň vyzdvihla dôležitosť podpory vzdelávania.

Hlavným organizátorom podujatia bola Akadémia Istropolitana Nova, ktorej riaditeľka Marta Jendeková odpovedala v úvodnom príspevku na otázku Prečo učiace sa mestá? a uviedla tak poslucháčov do témy podpory celoživotného učenia na úrovni lokálnych politík. Následne sa pokračovalo príspevkom „Aj mesto sa môže učiť“ v podaní Michala Koricinu, ktorý zastupoval Učiacu sa Trnavu. V prezentácii predstavil proces zapojenia sa mesta do Globálnej siete učiacich sa miest UNESCO a tiež aktivity, na ktorých v Trnave aktuálne pracujú. V rámci tohto bloku vystúpil s krátkym zhodnotením aj Michal Špernoga z Odboru školstva, mládeže a športu Mesta Trnava, ktorý ocenil benefity tohto projektu pre obyvateľov.

Po diskusii a obedovej prestávke predstavila teoretické východiská vzdelávania dospelých a tiež pripravovanú platformu doc. Dominika Temiaková z Katedry pedagogiky PF UKF v Nitre. O aktivitách kreatívneho mesta Košice hovoril projektový manažér Marko Popovic a v závere konferencie rezonovala aj téma zručností pre budúcnosť, ktorú priblížil Peter Rusiňák z Americkej obchodnej komory.

Počas neformálnych rozhovorov v závere konferencie adresovali predstavitelia Učiacej sa Trnavy pozvanie predstaviteľkám Slovenskej komisie UNESCO na festival učenia, ktorý sa v Trnave uskutoční už po tretí raz, a to v piatok 23. júna 2023.

Učiaca sa Trnava je projekt podpory celoživotného učenia v meste, ktorý je zastrešený občianskym združením Lifestarter a Mestom Trnava. V rámci tejto iniciatívy sa Trnava v roku 2022, ako prvé slovenské mesto, stala členom Globálnej siete učiacich sa miest UNESCO. Viac informácií o aktivitách projektu je možné nájsť na stránke www.uciacasatrnava.sk.

Foto: FB/Slovenská komisia UNESCO

Recommended Posts