V stredu 11. mája, sa v sále Mariannum na ulici Jána Hollého 9 v Trnave uskutočnila konferencia Riešme veľké výzvy spoločne. Stretli sa na nej mnohí riaditelia škôl, predstavitelia verejnej správy, ale aj zástupcovia nadácií, ktorí pomenovali problémy a výzvy a definovali riešenia na zlepšenie vzdelávania na Slovensku. Cieľom bolo odprezentovanie výsledkov výskumu a otvorenie diskusie o aktuálnych potrebách v školstve, ktoré vedú ku kolektívnemu dopadu na celú spoločnosť.

Prichádzajúci hostia a hostky boli rozdelení do šiestich skupín podľa ich pracovného a osobnostného zamerania. Konferenciu otvorila Eva Nemčovská, viceprimátorka mesta Trnava, ktorá bola zároveň súčasťou jedného z tímov o čitateľskej gramotnosti. Po odprezentovaní doterajších zistení a interaktívnej online mapy, ktorú priniesol výskumný tím na čele s doc. Mgr. Martinom Brestovanským, PhD. z Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, boli jednotliví aktéri strategicky rozdelení podľa profesijného a osobnostného zamerania.

Pri prvom stole prebiehala diskusia o zlepšení rozvoja učiteľov a jej výsledky ukázali, že u pedagogických zamestnancov absentuje zručnosť reflektovať vlastné vyučovanie či motivácia, prečo by vôbec mali učiť. Aktéri pri prvom stole prišli k záveru, aby sme začali viac indikovať potreby učiteľov a jasnosti ich rol či vlastnej didaktickej sebareflexie. Členovia druhého stola uviedli, že absentujúca motivácia na rozvoj kritického myslenia umožňuje diskutovať o mentoroch či hodinách, ktoré by začali v tejto oblasti intenzívnejšie edukovať. Tretí stôl venujúci sa kultúre a estetike zdôraznil, že výzvou v najbližšom období bude najmä vytváranie kultúrnych komunít a osveta v širšej spoločnosti o podstate kultúry, a to už v predškolskom veku. Téma inklúzie bola súčasťou diskusie štvrtého stola, ktorý vnímal nedostatky najmä vo finančných prostriedkoch, ale aj v počte zamestnancov venujúcich sa tejto téme. Výzvu, preto vnímajú najmä v podpore voľnočasových aktivít, ktoré rozšíria vedomosti o téme inklúzie. Participácia a aktivizácia mládeže bola téma pri piatom stole a jej aktéri zdôraznili, že pandémia spôsobila medzi mladými ľuďmi problém pasivity a nízkej fyzickej aktivity. Kroky na zlepšenia vidia najmä vo fakte, že mladí ľudia sú iniciatívni a chcú sa zapájať do jednotlivých aktivít, avšak potrebujú väčší priestor na realizáciu. Pri poslednom šiestom stole, sa jeho členovia venovali uplatneniu žiakov v praxi a hlavný potenciál vnímajú už v základných školách či v koncepte tzv. otvorenej školy, ktorá umožní priestor na vzájomné spoznávanie. Prvý ročník konferencie, tak odštartoval spoločný dialóg, ktorý bude viesť ku skutočnej sociálnej zmene a ponúkne priestor na rozvíjanie ďalších aktivít a nadväzovanie partnerstiev aj v dlhšom časovom horizonte.

Organizátorom konferencie Riešme veľké výzvy spoločne je občianske združenie Lifestarter v rámci projektu Učiaca sa Trnava, ktorý podporuje rozvoj celoživotného učenia sa a vytvárania učiaceho sa mesta. Súčasťou je tvorba stratégie výchovy a vzdelávania, ale aj organizovanie networkingov či eventov. Sekundárnym cieľom je tiež zapojenie Mesta Trnava do medzinárodnej siete učiacich sa miest, zastrešenej Inštitútom celoživotného vzdelávania UNESCO. Viac informácií o aktivitách, ktoré pripravuje projekt Učiaca sa Trnava, nájdete na webstránke https://www.uciacasatrnava.sk/

Recommended Posts