Učiaca sa Trnava pripravuje množstvo aktivít aj počas roka 2022

Občianske združenie Lifestarter pripravuje na rok 2022 v rámci projektu Učiaca sa Trnava množstvo aktivít, ktoré otvoria možnosti na rozvoj a podporu celoživotného vzdelávania. Vízia s ktorou bude Učiaca sa Trnava počas celého roka pracovať je „Byť zdravý a v pohode“.

Mesto Trnava sa ako prvé slovenské mesto uchádza o členstvo v Medzinárodnej sieti učiacich sa miest UNESCO (GNLC) a môže sa tak zaradiť medzi 230 miest z celého sveta, ktoré vytvárajú nové možnosti a príležitosti formálneho a neformálneho vzdelávania pre svojich obyvateľov. Rozhodnutie o členstve by malo byt známe už v marci tohto roka a vďaka nemu môže Trnava získať prístup k medzinárodným partnerstvám, politikám a osvedčeným postupom v oblasti celoživotného učenia (sa). V prípade, že bude mesto Trnava zaradené do medzinárodnej siete učiacich sa miest organizačný tím projektu plánuje slávnostné podujatie, na ktorom predstaví partnerom i verejnosti ďalšie možnosti, aktivity a jednotlivé fázy projektu na celý rok 2022.

V rámci plánov na tento rok pripravuje výskumný tím projektu konferenciu o kolektívnom dopade Učiacej sa Trnavy s cieľom prezentovať zmapovanie všetkých aktérov v oblasti vzdelávania v rámci mesta, a tak podporiť vytvorenie spoločných návrhov na zlepšenie celoživotného učenia sa. Na konferenciu budú pozvaní nielen zástupcovia jednotlivých organizácií v rámci mesta, ale aj potenciálni partneri, ktorí by chceli prispieť k ďalšiemu rozvoju učiaceho sa mesta.

„Minulý rok v októbri mohli Trnavčania počas jedného dňa zažiť festival Učiaca sa Trnava s množstvom prednášok, diskusií, workshopov a iných zaujímavých aktivít. Tento rok pre všetkých pripravujeme jednotlivé aktivity počas celého roka aj v samostatných podujatiach“, hovorí Norbert Chomistek, PR asistent  OZ Lifestarter. Obľúbená TEDA – #trnavská_veda sa bude konať už v máji a predstaví viacerých inšpiratívnych slovenských vedcov a vedkyne. Septembrový Festival Učiaca sa Trnava zas vytvorí príležitosť pre rôzne vzdelávacie organizácie odprezentovať svoje aktivity a tak predstaviť všetkým účastníkom, ako sa efektívne učiť. Týždeň celoživotného učenia umožní Trnavčanom zúčastniť sa rôznych zaujímavých workshopov, webinárov a panelových diskusií, ktoré podporia ich zručnosti, kreativitu, kritické myslenie či schopnosť učiť (sa).

Vízia Učiacej sa Trnavy pre rok 2022 znie „Byť zdravý a v pohode.“ „Tohtoročná vízia vychádza nielen z aktuálnej pandemickej situácie a s ňou súvisiacou potrebou zaoberať sa témami duševného zdravia, ale napomáha tiež Mestu Trnava rozvíjať oblasti zdravia a športu prostredníctvom vzdelávania,“ vysvetľuje Barbora Štibraná, komunikačná manažérka OZ Lifestarter.

Iniciátorom projektu Učiaca sa Trnava je občianske združenie Lifestarter, ktoré v spolupráci s desiatkou partnerou vytvára stratégiu celoživotného učenia sa, prepája vzdelávacie organizácie a pomáha vytvoriť podnetné prostredie pre všetkých, ktorým vzdelávanie a osobný rozvoj nie sú ľahostajné.

nch, mk

Peter Papík: Študentom, ktorí chcú na sebe pracovať, vytvárame podmienky na rast

Učiaca sa Trnava by neexistovala, ak by nemala partnerov, ktorí sú kľúčovou súčasťou celého projektu. Chceli by sme vám aspoň niekoľkých z nich bližšie predstaviť a tým sa im zároveň poďakovať za ich participáciu na projekte. Ako prvého partnera predstavujeme Strednú odbornú školu dopravnú prostredníctvom krátkeho rozhovoru s jej riaditeľom, Ing. Petrom Papíkom.

Pán Papík, Stredná priemyselná škola dopravná je jedným z dôležitých partnerov Učiacej sa Trnavy. Ako zvládate aktuálnu pandemickú situáciu na vašej škole?

Napriek tomu, že máme podľa môjho názoru systém dištančného vzdelávania nastavený dobre – učíme plný rozvrh, učitelia v škole, študenti doma – tak dištančné vzdelávanie nikdy plnohodnotne nenahradí prezenčné. Ako zvyknem hovoriť paralelu pre odborné vzdelávanie, plávať sa ešte nikto dištančne nenaučil. Preto nás uzatvorenie školy 1.12.2021 nahnevalo, mali sme vtedy jedného pozitívneho študenta zo 665!

V čom vidíte posun počas vášho pôsobenia v pozícii riaditeľa školy v porovnaní s minulosťou?

Určite v digitalizácii a informačných technológiách, ktoré sa stávajú dominantnými aj vo vzdelávacom procese.

Vaša škola sa aktívne zapája do rôznych aktivít a súťaží ako napr. SHELL ECO MARATON. Vnímate, že tieto účasti pomáhajú škole sa viac zviditeľňovať?

Jednoznačne áno. Zapájame sa do súťaží z viacerých dôvodov. Aby sme zviditeľnili školu, ale to sa podarí až vtedy, keď v súťažiach uspejeme. Čiže ďalší dôvod je zapájať šikovných a aktívnych študentov do súťaží, kde sa môžu porovnať so študentami z iných škôl. Tvrdím, že my sme tu najmä preto, aby sme tým študentom, čo majú záujem na sebe pracovať, vytvárali podmienky pre ich odborný aj osobnostný rast.

Aké máte plány do budúcnosti na vašej škole? Chystáte sa niečo zmeniť alebo nové vybudovať?

Plánov je stále veľa, chceme napríklad zlepšiť vybavenie odborných učební, nadväzujeme spoluprácu i so školou v Českej republike, chceme ďalej rozvíjať spoluprácou s praxou. Plány máme aj na budovanie, ale to už záleží aj od podpory zriaďovateľa.

Aký máte názor na myšlienku Učiaceho sa mesta Trnava? Vidíte v tom budúcnosť a perspektívu?

Myšlienku Učiacej sa Trnavy plne podporujem, aj preto sa na jej aktivitách spolu s kolegami snažíme zúčastňovať. Za dôležité považujem zosieťovanie a spoluprácu vzdelávacích inštitúcii v meste a najmä podporu vzdelanosti, lebo tá je v každej dobe dôležitá.

V čom sa vy osobne potrebujete v tomto období vzdelávať?

Vzdelávanie považujem za celoživotný proces, momentálne ako riaditeľ sa potrebujem vzdelávať v manažérskej oblasti, ale aj vo svojom odbore sa musím udržiavať v kondícii.

Ako zvyčajne prežívate Vianočné sviatky? Máte nejaké špeciálne zvyky alebo tradície?

Najradšej v kruhu rodiny a najbližších, rád chodím aj medzi sviatkami do hôr, načerpať energiu, ale to zrejme vzhľadom na situáciu tento rok asi budem musieť vynechať.

Za rozhovor ďakuje Martin Pukanec Fotografie: archív PP

Trnava sa uchádza o členstvo v sieti učiacich sa miest UNESCO

Mesto Trnava sa ako prvé slovenské mesto uchádza o členstvo v Medzinárodnej sieti učiacich sa miest UNESCO (GNLC). Môže sa tak zaradiť medzi 229 miest z celého sveta, ktoré vytvárajú nové možnosti a príležitosti formálneho a neformálneho vzdelávania pre svojich obyvateľov a získať tak prístup k medzinárodným partnerstvám, politikám a osvedčeným postupom v oblasti celoživotného učenia (sa).

Za podaním žiadosti o zaradenie do tejto siete stojí tím projektu Učiaca sa Trnava, ktorý vidí v tomto kroku jedinečnú príležitosť, ako spropagovať a zvýšiť kvalitu vzdelávania v Trnave. “Členstvo v sieti učiacich sa miest nám pomôže lepšie nadväzovať medzinárodné partnerstvá s ďalšími učiacimi sa mestami po celom svete a zároveň nás to bude motivovať ku hľadaniu inovatívnych riešení a tvorbe nových inšpiratívnych projektov v oblasti vzdelávania,” uvádza Michal Koricina z trnavského tímu učiaceho sa mesta.

Martina Gaggi Hudcovičová dopĺňa, že “zapojenie v tejto sieti nám v mnohom pomôže napredovať v projekte Učiaca sa Trnava, ktorý sme odštartovali na začiatku tohto roka.” Projekt Učiaca sa Trnava je iniciatívou občianskeho združenia Lifestarter, ktoré ho realizuje v spolupráci s Mestom Trnava, Trnavským samosprávnym krajom a desiatkou ďalších partnerov. Ide o projekt rozvoja celoživotného učenia sa a vytvárania učiaceho sa mesta. V rámci projektu sa podarilo už zrealizovať 2 networkingy vzdelávacích organizácií, desiatky stretnutí pracovných skupín a tiež prvý festival učenia (sa) na Slovensku, ktorý sa uskutočnil koncom októbra tohto roka. Všetky informácie o projekte nájdu záujemcovia na stránke https://uciacasatrnava.sk/.

Význam zapojenia sa do siete učiacich sa miest pozitívne vnímaj aj Michal Špernoga, vedúci odboru školstva, mládeže a športu Mesta Trnava: “Trnava sa snaží neustále napredovať po všetkých stránkach. Preto ani vo výchove a vzdelávaní detí a žiakov nechceme zaostávať a hľadáme možnosti napredovania aj v tejto sfére. Účasťou Trnavy v sieti Učiacich sa miest očakávame odovzdanie skúseností z iných štátov prostredníctvom predstavenia  foriem metód, pomôcok a koncepcií moderného vyučovania, z ktorých by mohli čerpať inšpiráciu všetci aktéri vo výchove a vzdelávaní. Už samotný festival Učiaca sa Trnava nám ukázal, že naša účasť v sieti Učiacich sa miest ma zmysel a verím, že budeme úspešnými kandidátmi.

Sieť Učiacich sa miest UNESCO zastrešuje Inštitút pre celoživotné vzdelávanie UNESCO, ktorého cieľom je združovať a podporovať mestá, ktorým záleží na rozvoji stratégie celoživotného učenia (sa). Členovia siete spolupracujú pri hľadaní riešenia kľúčových otázok, ako napríklad vzdelávanie k trvalo udržateľnému rozvoju, rovnosť a sociálne začlenenie jednotlivcov, zdravie a pohoda, rozvoj kultúry, hospodárstva, ako aj vzdelávanie pre globálne občianstvo.

Rozhodnutie UNESCO o členstve Trnavy v tejto sieti bude známe v marci budúceho roka.