Svoje brány po prvý raz otvára Škola učiteľov

Učiaca sa Trnava zastrešená OZ Lifestarter spúšťa inovatívny projekt s názvom  Škola učiteľov.

Predstavuje program ďalšieho rozvoja pre pedagógov z Trnavského kraja, ktorí chcú na sebe pracovať, byť inovatívni a učiť sa v podporujúcej komunite ďalších pedagógov.

Prvým krokom je absolvovanie Vstupného programu (8 stretnutí).Škola učiteľov tiež prezentuje ponuku zapojených poskytovateľov, ktorí spoločne garantujú vysokú kvalitu vzdelávania.

ČO JE CIEĽOM ŠKOLY UČITEĽOV?

Cieľom je, aby sa učitelia stali nositeľmi zmeny, ktorá prispeje k premene prostredia na školách tak, aby sa v nich deti radi učili, učitelia našli priestor pre sebarealizáciu a aby vedenie školy malo vytvorené podmienky pre trvalo udržateľný rast a rozvoj kompetencií celého tímu.

  • vytvárať učiace sa komunity na školách
  • sieťovať, inšpirovať, podporovať jednotlivcov a tímy na školách
  • rozvinúť u učiteľov schopnosť sebareflexie
  • prebudiť záujem o rozvoj tímov na školách
  • priniesť inovácie do škôl

AKO PREBIEHA VSTUPNÝ PROGRAM?

V rámci polročného programu (8 stretnutí) si učitelia môžu vybrať jeden z troch smerov vzdelávania, v rámci ktorého si na jednotlivých workshopoch pod vedením skúsených lektorov z praxe osvoja potrebné teoretické vedomosti v danej problematike, a tiež zážitkovou formou a praktickými príkladmi spoznajú možnosti aplikácie nových poznatkov v podmienkach ich praxe.

Počas celého programu budú učitelia taktiež sprevádzaní a podporovaní mentormi z Regionálneho centra podpory učiteľov, ktorí ich budú sprevádzať procesom aplikácie nadobudnutých vedomostí a zručností priamo do praxe.

HLAVNÉ ČASTI VSTUPNÉHO PROGRAMU :

8 STRETNUTÍ

  • 8 workshopov zameraných na špecifické témy danej časti, podľa toho, ktorú si účastník vyberie.

MENTORING

  • Každý účastník bude mať mentora, ktorý mu pomôže s praktickou aplikáciou naučeného do svojej pedagogickej praxe.

PROFESIJNÁ KOMUNITA

  • Každý účastník získa profesijnú komunitu učiteľov z rôznych škôl, v ktorej bude mať priestor na zdieľanie, inšpiráciu či odovzdávanie príkladov dobrej praxe

Bližšie informácie k predstaveniu programu  vzdelávania, benefitom ako aj možnosť registrácie nájdete na stránke:  https://www.uciacasatrnava.sk/skola-ucitelov/

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci projektu č. 101091634 – Impact Acceleration of Slovak CSOs. Vyjadrené názory a stanoviská sú názormi a stanoviskami autora/-ov a nemusia nevyhnutne odrážať názory Európskej únie alebo Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru (EACEA). Európska únia ani Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru za ne nezodpovedá.