Zvládanie konfliktov a cesta k duševnej pohode (inovačné vzdelávanie)

Názov podujatia
INOVAČNÉ VZDELÁVANIE – Zvládanie konfliktov a cesta k duševnej pohode
Organizátor
Lifestarter
Termín podujatia
19/08/2024
Čas začiatku podujatia
09:00
Miesto podujatia
Komunitné vzdelávacie centrum Lifestarter – Kalinčiakova 47, 917 01 Trnava
Kontaktná e-mailová adresa
info@uciacasatrnava.sk
Charakteristika podujatia
Naše inovačné vzdelávanie je zamerané na rôzne aspekty osobného a profesionálneho rozvoja pedagógov. Obsahuje témy ako sebapoznanie, koučing, psychológiu, zručnosti 21. storočia a mediáciu, cez ktoré formou zážitkového učenia a sebareflexie prispieva k rozvoju duševného zdravia, predchádzaniu a riešeniu konflitkov. Program je obsiahnutý v 50 hodinách aktívnej práce zameranej na jednotlivé témy. Pozostáva primárne z prezenčných stretnutí doplnených online stretnutiami.
Cieľová skupina
Učitelia, Škola učiteľov
Link na viac informácií alebo registráciu
https://lifestarter.sk/inovacne-vzdelavanie/
Cena v EUR
240
Prezentačný obrázok
Sociálne siete
Facebook
Instagram
Odbornosť lektora
MA, Lenka Janík Blašková, PhD., CPsychol.
Lenka je psychologička, výchovná poradkyňa a lektorka. V zahraničí pôsobila ako vysokoškolská pedagogička a výskumníčka na univerzite v Cambridge a v Exeteri. Vyštudovala odbor psychológia vzdelávania na Univerzite v Cambridge, výchovné poradenstvo na University College Cork, vzťahy s verejnosťou a obchodný manažment na Cork Institute of Technology a City University of Seattle. Na Slovensku vedie výskum o osobnostnom a sociálnom rozvoji učiteľov, v spolupráci s ktorými pripravila a otestovala školiaci program založený na zážitkovom učení. Aktuálne skúma ako zavádzanie nových zručností do učiteľskej praxe môže zlepšiť duševnú pohodu na školách. Zaujíma sa o témy vzťahov, duševného zdravia, sebarozvoja, a sociálnej inklúzie.
Aké prvky neformálneho vzdelávania využijete?
Brainstorming, Diskusia, Skupinová práca, Prednáška, Prípadová štúdia, Rolová hra
Ako podporíte rozvoj učiacej sa komunity?
Budú využité nejaké skupinové aktivity?
Budete s účastníkmi pracovať aj ďalej?
Súhlasím s návštevou zástupcov projektu Učiaca sa Trnava
suhlasim

Čím žijú vaši žiaci, keď nie sú v škole? Aktuálne trendy v živote mladých ľudí

Názov podujatia
Čím žijú vaši žiaci, keď nie sú v škole? Aktuálne trendy v živote mladých ľudí
Organizátor
Lifestarter
Termín podujatia
13/05/2024
Čas začiatku podujatia
15:30
Miesto podujatia
Lifestarter – Komunitné vzdelávacie centrum, Kalinčiakova 24, Trnava
Kontaktná e-mailová adresa
office@uciacasatrnava.sk
Charakteristika podujatia
Čím žije dnešná generácia mladých ľudí, čo všetko ju ovplyvňuje a aký to má dopad na ich hodnoty, prežívanie a správanie? Čo sú novovynárajúce sa potreby? Počas interaktívnej prezentácie sa dozviete podrobnejšie informácie o vybranom trende „Supervyhorená generácia“. Budeme spoločne diskutovať o tom, ako vplývajú na mladých ľudí technológie, zelené témy a celkové spoločenské dianie a aký to má dopad na ich správanie, ako aj to prečo, tak veľmi vyskakuje téma duševného zdravia mladých ľudí.
Cieľová skupina
dospeli-ludia, Učitelia, Verejnosť, Škola učiteľov
Link na viac informácií alebo registráciu
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuBTZpTOpzbIcTB54TiOZQHPJhS9UVW7zqvSENQ9r8Kjp9XQ/viewform?usp=sf_link
Cena v EUR
zadarmo
Prezentačný obrázok
Sociálne siete
Facebook
Instagram
Odbornosť lektora
Alena Tomanová
Vyštudovala Pedagogickú fakultu na Univerzite Komenského v Bratislave. Od roku 2008 sa venuje neformálnemu vzdelávaniu v práci s mládežou. Pracovala v Iuventa-Slovenský inštitút mládeže v Národnej agentúre pre program Mládež v akcii/ Erasmus+, kde mala na starosti medzinárodnú školiacu stratégiu a uznávanie neformálneho vzdelávania.
Momentálne pôsobí v organizácii YouthWatch, kde sa venuje metodickým, výskumným a školiteľským činnostiam. Zamestnáva ju najmä mapovanie nových trendov v životnom štýle mladých ako aj prinášanie inovácií zo zahraničia do oblasti neformálneho vzdelávania v práci s mládežou ako napr. futures literacy. Je súčasťou mapy sociálnych inovátorov, ktorú vytvorila Nadácia Pontis a Ashoka.
Aké prvky neformálneho vzdelávania využijete?
Energizéry, Brainstorming, Diskusia, Skupinová práca, Prednáška
Ako podporíte rozvoj učiacej sa komunity?
Budú využité nejaké skupinové aktivity?
Budete s účastníkmi pracovať aj ďalej?
Súhlasím s návštevou zástupcov projektu Učiaca sa Trnava
suhlasim

Slovenský jazyk inovatívne

Názov podujatia
Slovenský jazyk inovatívne
Organizátor
ABCedu
Termín podujatia
25/04/2024
Čas začiatku podujatia
11:00
Miesto podujatia
ZŠ Hlaboká 4, Bratislava
Kontaktná e-mailová adresa
info@abcedu.sk
Charakteristika podujatia
Autorky novej koncepcie učebníc T. Halajová a L. Pudišová predstavia úplne nový pohľad na vyučovanie slovenského jazyka.
Moderná, komplexná učebnica slovenského jazyka, ktorá hovorí jazykom tínedžera. Žiaka formuje, učí aj zabáva. Je koncipovaná tak, aby bolo dieťa schopné učivo zvládnuť samo.
Ako pracujú na hodinách učitelia? Môžete si pozrieť krátke video:

Hodnotenia učiteľov, viac: https://www.abcedu.sk/napisalionas

Cieľová skupina
Učitelia
Link na viac informácií alebo registráciu
https://forms.gle/SVUPrDxor34A2WGk7
Cena v EUR
zadarmo
Prezentačný obrázok
Sociálne siete
Facebook
https://www.facebook.com/abcedu.sk
Instagram
https://www.instagram.com/abcedu_/
Odbornosť lektora
Mgr. Tünde Halajová
Vysoká škola pedagogická, Fakulta humanitných vied, Nitra
Slovenský jazyk a literatúra, výtvarná výchova pre 5. – 12. roč.
počet rokov praxe 28 (učiteľka SJ, literatúry a VV na ZŠ a SŠ)
Koordinátorka celoslovenského literárneho, výtvarného a multimediálneho projektu: Povedz drogám nie, zvoľ si umenie, 2019, 2018
Publikačná činnosť
Spoluautorka série učebníc Slovenský jazyk s nadhľadom

Mgr. Lucia Pudišová
Pedagogická fakulta Univerzita Komenského, Bratislava
slovenský jazyk a literatúra – dejepis
počet rokov praxe 25 (učiteľka SJ a dejepisu na ZŠ a SŠ)
Koordinátorka Školského časopisu
Publikačná činnosť
Spoluautorka série učebníc Slovenský jazyk s nadhľadom

Aké prvky neformálneho vzdelávania využijete?
Brainstorming, Diskusia, Skupinová práca, Cvičenie, Prednáška
Ako podporíte rozvoj učiacej sa komunity?
Budú využité nejaké skupinové aktivity?
Budete s účastníkmi pracovať aj ďalej?
Seminár je určený predovšetkým učiteľom základných škôl a 8-roč. gymnázií. Prinášame inovatívny spôsob vyučovania, konštruktivistický spôsob učenia, podnecujeme zvedavosť, fantáziu a tvorivosť, rozvíja komunikačné schopnosti a kooperáciu detí, úlohy na rozvoj vyšších kognitívnych procesov, podporujeme budovanie hodnotového systému u žiakov, využívame rôzne stratégie učenia sa, podporujeme komunikačné schopnosti a lásku k jazyku. Pre účastníkov sú pripravené aktivity, ktoré neustále budú doplňované a aktualizované pre potreby výučby slovenského jazyka na základných školách.
Podujatie sa bude konať v rámci Bratislavského kraja len Bratislave. Niektorí učitelia z Trnavy a okolia prejavili záujem, radi by sme informovali všetkých učiteľov z komunity Učiacej sa Trnavy o podujatí.
Súhlasím s návštevou zástupcov projektu Učiaca sa Trnava
suhlasim

Evolúcia moderného učiteľa

Názov podujatia
Evolúcia moderného učiteľa
Organizátor
Learn & Lead Innovation, s.r.o.
Termín podujatia
09/05/2024
Čas začiatku podujatia
15:00
Miesto podujatia
Komunitné vzdelávacie centrum Lifestarter
Kontaktná e-mailová adresa
info@learnandlead.eu
Charakteristika podujatia
Inovačné vzdelávanie, ktorého cieľom je pomáhať pedagógom pri napájaní sa na aktuálnu kurikulárnu reformu, podporovať ich v hľadaní a presadzovaní ich myšlienok na vylepšenie práce v triede a mimo nej, a rozvinúť ich kompetencie súvisiace so zavádzaním moderných prístupov na školách. Originálne princípy moderného človeka navádzajú učiteľov na cestu odvahy, proaktivity, tímovosti, intuície, otvorenej mysle, vytrvalosti, trpezlivosti, vďačnosti a viery v seba a druhých.
Cieľová skupina
Učitelia, Škola učiteľov
Link na viac informácií alebo registráciu
https://share.hsforms.com/1o_b0tDaiQC-dGyJYYGPWiw5fxfa?__hstc=233598721.7fe9ffd4eb4457fe2d8403905c8768d5.1710251454851.1710333398028.1711120849135.3&__hssc=233598721.9.1711120849135&__hsfp=2157648199
Cena v EUR
190 EUR
Prezentačný obrázok
Sociálne siete
Facebook
https://www.facebook.com/learnandlead.harmony
Instagram
https://www.instagram.com/learnandlead_eu/
Odbornosť lektora
PaedDr. Jana Chynoradská
Stojí na čele Learn & Lead Innovation od jej založenia. Je autorkou Inovácie Learn & Lead a jej odbornou garantkou. Zároveň pracuje ako lektorka, mentorka a projektová manažérka. Jana je vyhľadávanou odborníčkou v oblasti rozvoja komunikácie a ľudí v učiacich sa organizáciách. Iniciuje sieťovanie expertov na domácej aj zahraničnej scéne, predkladá inovatívne projektové návrhy, dohliada na ich úspešnú implementáciu a ďalší rozvoj. Svojim prístupom k práci a životu ako takému inšpiruje druhých k akcii a rozvoju systémov celoživotného vzdelávania a trvalo udržateľného rozvoja.PaedDr. Jana Chynoradská vyštudovala anglický jazyk a literatúru v rokoch 1993 – 1997 a v roku 2006 získala titul „PaedDr.“ z didaktiky vyučovania angličtiny. V rokoch 2000 – 2005 viedla ako dobrovoľníčka Dámsky klub v Trnave, ktorého hlavnou náplňou boli osveta, charita a kultúra. Pôsobila zároveň ako predsedníčka Asociácie jazykových škôl SR. Od roku 2000 stojí na čele HARMONY ACADEMY – akadémie medzinárodnej komunikácie a rozvoja ľudí. Od roku 2020 je súčasťou projektu „Učiaca sa Trnava“, kde sa venuje rozvoju vzdelávaniu učiteľov a riadiacich pracovníkov škôl. Napísala tri knihy, “Môžem, lebo je to môj život”, “Volím si, lebo je to môj život” a “9 princípov moderného človeka Uč sa a veď!”
Aké prvky neformálneho vzdelávania využijete?
Energizéry, Lámače ľadov (Ice-breaking), Brainstorming, Diskusia, Skupinová práca, Cvičenie, Prípadová štúdia, Rolová hra, Simulácia, Reflexia
Ako podporíte rozvoj učiacej sa komunity?
Budú využité nejaké skupinové aktivity?
Budete s účastníkmi pracovať aj ďalej?
Toto inovačné vzdelávanie je voľným pokračovaním Školy učiteľov v úvodnom programe „Aktivizácia žiakov“ a pozýva tak absolventov Školy učiteľov ako aj iných pedagógov z Trnavy a celého Slovenska k aktívnej práci na seba rozvoji v priamom napojení sa na aktuálne dianie na našich školách. Všetci, ktorí sa zapájajú do aktivít prinášajúcich do našich škôl nadobudnuté skúsenosti z vývoja a implementácie Inovácie Learn & Lead majú možnosť prostredníctvom vlastnej skúsenosti ju ďalej dotvárať a rozvíjať, čím prispievajú k budovanie originálnych riešení a príkladov dobrej praxe pre svoje tímy ako aj ostatných.
Súhlasím s návštevou zástupcov projektu Učiaca sa Trnava
suhlasim

Online poradňa pre učiteľov "Poraďte mi, prosím…"

Názov podujatia
Online poradňa pre učiteľov "Poraďte mi, prosím…"
Organizátor
Learn & Lead Innovation, s.r.o.
Termín podujatia
27/03/2024
Čas začiatku podujatia
18:00
Miesto podujatia
Zoom platforma
Kontaktná e-mailová adresa
jana@learnandlead.eu
Charakteristika podujatia
Hlavným poslaním online poradne pre učiteľov „Poraďte mi, prosím…“ je vzdelávať, inšpirovať a rozvíjať učiteľov na Slovensku v pedagogickom prístupe zameranom na potreby žiaka, ktorý je aj jedným z nosných pilierov súčasnej kurikulárnej reformy. Naša poradňa je zriadená pre učiteľov akýchkoľvek predmetov a typov škôl a je vysielaná jeden krát do mesiaca počas školského roka.
Cieľová skupina
Učitelia
Link na viac informácií alebo registráciu
https://share.hsforms.com/1oCTYbPIcSvy3lVWhaHx06A5fxfa?__hstc=233598721.3ed2b4e2a0ae3388a2aa24ca54967bd7.1698910494799.1711021317269.1711034028909.121&__hssc=233598721.6.1711034028909&__hsfp=3819605002
Cena v EUR
4,99 EUR
Prezentačný obrázok
Sociálne siete
Facebook
https://www.facebook.com/learnandlead.harmony
Instagram
https://www.instagram.com/learnandlead_eu/
Odbornosť lektora
prof. PhDr. Gabriela Lojová PhD. pôsobí na Katedre anglického jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Je uznávanou odborníčkou na výučbu anglického jazyka, autorkou niekoľkých učebníc pre učiteľov. Pravidelne vystupuje na domácich i zahraničných konferenciách venovaných rozvoju učiteľov v prístupe zameranom na potreby žiaka. Od roku 2001 pôsobí v Harmony Academy ako odborná garantka vzdelávacích programov pre učiteľov. Gabriela je húževnatá, vnímavá, podporujúca mentorka učiteľov a lektorov, ktorí chápu, že svoj rozvoj majú vo vlastných rukách a potrebujú na sebe neustále pracovať, rozvíjať sa a odborne i osobnostne rásť.
Aké prvky neformálneho vzdelávania využijete?
Diskusia, Prednáška, Reflexia
Ako podporíte rozvoj učiacej sa komunity?
Budú využité nejaké skupinové aktivity?
Budete s účastníkmi pracovať aj ďalej?
Podujatie tvoríme spolu s účastníkmi tým, že nám pri registrácii napíšu otázku, ktorú chcú položiť našej odbornej konzultantke. Obsah poradne sa odvíja od aktuálnych otázok účastníkov, a obsah je tak pre nich šitý na mieru. Počas živého vysielania sa môžu zapájať prostredníctvom živého chatu, ktorý je súčasťou podujatia.

Online poradňa pre učiteľov „Poraďte mi, prosím…“ je súčasťou Inovácie Learn & Lead, ktorá zavádza do škôl prístup zameraný na potreby žiaka, a tak sa účastníci tohto podujatia môžu zúčastňovať ďalšieho vzdelávania v projektov s nami.

Súhlasím s návštevou zástupcov projektu Učiaca sa Trnava
suhlasim

EDUpoint / Kompas kritického myslenia: Kritickým myslením učiteľa ku kritickému mysleniu žiakov

Názov podujatia
EDUpoint / Kompas kritického myslenia: Kritickým myslením učiteľa ku kritickému mysleniu žiakov
Organizátor
Lifestarter
Termín podujatia
25/03/2024
Čas začiatku podujatia
16:00
Miesto podujatia
Lifestarter – komunitné vzdelávacie centrum – Kalinčiakova 47, Trnava
Kontaktná e-mailová adresa
edupoint@lifestarter.sk
Charakteristika podujatia
Workshop sa zameriava na spoznanie možností rozvoja kritického myslenia učiteľov, aby mohli následne efektívne podporovať kritické myslenie svojich žiakov. Účastníci sa naučia nástroje a metódy, ktoré im pomôžu posilniť kritické myslenie vo svojich triedach, budovať analytické schopnosti a podporovať diskusie a riešenie problémov vo vzdelávacom prostredí. Vzdelávanie poskytne učiteľom príležitosť zdokonaliť svoje pedagogické schopnosti a prispeje k rozvoju kritického myslenia u ich študentov.
Cieľová skupina
Učitelia
Link na viac informácií alebo registráciu
https://lifestarter.sk/events/edupoint-kompas-kritickeho-myslenia-kritickym-myslenim-ucitela-ku-kritickemu-mysleniu-ziakov/
Cena v EUR
zadarmo
Prezentačný obrázok
Sociálne siete
Facebook
lifestarter
Instagram
lifestarter_sk
Splnenie kritérií kvality podujatia
V krátkosti uveďte odbornosť lektora
(dosiahnuté vzdelanie, certifikácia, počet rokov praxe, kompetencia v danej oblasti,…)
Študuje psychológiu na Trnavskej univerzite v Trnave, kde sa v rámci štúdia zameriava bližšie aj na témy psychológie fake news a témy súvisiace s kritickým myslením. Absolvovala tiež akreditovaný vzdelávací program v oblasti práce s mládežou v téme kritického myslenia.
Aké prvky neformálneho vzdelávania využijete?
Energizéry, Brainstorming, Diskusia, Skupinová práca, Cvičenie, Reflexia
Ako podporíte rozvoj učiacej sa komunity?
Budú využité nejaké skupinové aktivity?
Budete s účastníkmi pracovať aj ďalej?
Účastníci budú pracovať ako skupina aj menšie skupiny/ dvojice, jedným z cieľov je prenos nadobudnutých poznatkov na základe vlastnej skúsenosti do už existujúcej komunity učiteľov na škole a medzi ďalších.
Súhlasím s návštevou zástupcov projektu Učiaca sa Trnava
suhlasim