Trnavské večerné dialógy s Janou

Názov podujatia
Trnavské večerné dialógy s Janou
Organizátor
Learn & Lead Innovation, s.r.o., Katedra psychológie Filozofická fakulta TU v Trnave, Slovenský inštitút logoterapie
Termín podujatia
16/05/2024
Čas začiatku podujatia
18:00
Miesto podujatia
Študentský domov Petra Pázmaňa, Rybníková 13/A, 91701 Trnava
Kontaktná e-mailová adresa
info@harmony.sk
Charakteristika podujatia
Cieľom Trnavských večerných dialógov s Janou je posilniť povedomie o potrebe rozvoja a starostlivosti o životy ľudí, ktorí sa ťažšie uplatňujú v dnešnej dobe či už v škole, práci alebo spoločenskom živote. Našim zámerom je prostredníctvom moderovaných diskusií zvýšiť povedomie laickej verejnosti o témy duševného zdravia. Večery moderuje Jana Chynoradská a jej hosťami sú odborníci z oblasti psychológie, filozofie a kultúry.

Cieľová skupina
deti, mladi-ludia, dospeli-ludia, Seniori, Rodina, Učitelia, Firmy, Verejnosť, Škola učiteľov, Biznis point
Link na viac informácií alebo registráciu
https://share.hsforms.com/17cfHgMXIRrOXr6HLJH3bOQ5fxfa
Cena v EUR
zadarmo
Prezentačný obrázok
Sociálne siete
Facebook
https://fb.me/e/57aJ9YVRf
Instagram
https://www.instagram.com/learnandlead_eu/
Odbornosť lektora
Odborné hosťky:
doc. PhDr. Mária Dědová, PhD., psychologička a psychoterapeutka, pôsobí na Katedre psychológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity. Venuje sa témam z oblasti školskej a poradenskej psychológie, špecificky téme šikanovania a existenciálnym témam. Má ukončenú špecializáciu v Poradenskej psychológii, absolvovala dlhodobý výcvik v logoterapii a existenciálnej analýze, krátkodobý psychoterapeutický výcvik v kognitívno- behaviorálnej terapii pre deti a adolescentov. V psychoterapeutickej praxi sa venuje problémom v medziľudských vzťahoch, zvládaniu náročných životných situácií, odkrývaniu hodnôt a zmyslu života.

doc. Mgr. Jaroslava Vydrová, PhD., pôsobí na Katedra filozofie FF TU v Trnave a tiež na Filozofickom ústave SAV, v.v.i. Zaoberá sa fenomenológiou a filozofickou antropológiou, a témam o výklade umeleckého diela, intersubjektivite a telesnosti.

Podujatie vedie:
PaedDr. Jana Chynoradská, stojí na čele Learn & Lead Innovation od jej založenia. Je autorkou inovácie Learn & Lead a jej odbornou garantkou. Zároveň pracuje ako lektorka, mentorka a projektová manažérka. Jana je vyhľadávanou odborníčkou v oblasti rozvoja komunikácie a ľudí v učiacich sa organizáciách. Iniciuje sieťovanie expertov na domácej aj zahraničnej scéne, predkladá inovatívne projektové návrhy, dohliada na ich úspešnú implementáciu a ďalší rozvoj. Svojim prístupom k práci a životu ako takému inšpiruje druhých k akcii a rozvoju systémov celoživotného vzdelávania a trvalo udržateľného rozvoja.

Aké prvky neformálneho vzdelávania využijete?
Lámače ľadov (Ice-breaking), Diskusia, Prednáška, Reflexia
Ako podporíte rozvoj učiacej sa komunity?
Budú využité nejaké skupinové aktivity?
Budete s účastníkmi pracovať aj ďalej?
Trnavské večerné dialógy s Janou spúšťame ako partnerský projekt troch organizácií, ktoré sa venujú témam duševného zdravia vo svojom poslaní. Našim zámerom je kontinuálne zvyšovať povedomie o potrebe starostlivosti o ľudí a rodinných príslušníkov tých, ktorí trpia duševnými chorobami a pomáhať im v úspešnom vyrovnávaní sa s ich životnými príbehmi a napomáhať im zvládnuť úskalia, cez ktoré prechádzajú. Podujatia sa budú uskutočňovať v periodickom opakovaní a budú sa venovať témam, ktoré budú vychádzať z potrieb našich účastníkov.
Súhlasím s návštevou zástupcov projektu Učiaca sa Trnava
suhlasim