Čo o Trnave prezradil výskum vzdelávacích organizácií ? 

Počas roka 2022 prebiehal v Trnave výskum, ktorý mal zmapovať situáciu a aktuálne výzvy v oblasti výchovy a vzdelávania. Za jeho realizáciou stojí výskumný tím projektu Učiaca sa Trnava

Dôvodom pre realizáciu výskumu bolo doposiaľ  chýbajúce mapovanie vzdelávacích organizácií v meste a tiež zámer naštartovať proces kolektívneho dopadu v oblasti výchovy a vzdelávania. „Kolektívny dopad je koncept, ktorý predpokladá identifikovanie spoločných priorít jednotlivých aktérov a zosúladenie svojich aktivít tak, aby reálne prispievali k riešeniu konkrétneho spoločenského problému,“ vysvetľuje doc. Martin Brestovanský z Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity, ktorý stál na čele riešiteľského tímu výskumu. 

Tím výskumníkov počas niekoľkých mesiacov zmapoval vyše 200 vzdelávacích organizácií pôsobiacich v Trnave a so zástupcami asi 80 z nich zrealizoval aj štruktúrované rozhovory, ktorých cieľom bolo zistiť priority, činnosť, cieľové skupiny aj problémy daných organizácií. Z týchto rozhovorov pri spracovaní dát vyplynulo 10 tematických oblastí, ktoré sú pre trnavské školy, vzdelávacie organizácie či neziskové organizácie dôležité a do ktorých bolo možné zaradiť všetkých zapojených respondentov vyskumu:

  1. Inklúzia 
  2. Profesijný rozvoj učiteľov
  3. Výchova charakteru 
  4. Kritické myslenie a čítanie s porozumením 
  5. Uplatnenie na trhu práce 
  6. Zdravý životný štýl 
  7. Kultúrna a estetická výchova 
  8. Environmentálna výchova 
  9. Participácia a aktivizácia mladých ľudí 
  10. Technické vzdelávanie a digitálna gramotnosť 

Analýza výsledkov výskumu tiež ukázala, že najväčšia ponuka vzdelávacích aktivít je pre žiakov základných škôl, a tak sa základné školy stávajú „kotlíkom“ rôznych intervencií. Výzvou pre riaditeľov škôl je, aby sa okrem vlastnej stratégie školy zamerali aj na dlhodobú spoločnú stratégiu v oblasti regionálnej výchovy a vzdelávania, podľa ktorej by účinnejšie využívali služby externých poskytovateľov. 

Medzi aktérmi vo vzdelávaní v Trnave panuje vo veľkej miere konkurenčný duch. Vystihujú to aj slová jedného z respondentov: „každá inštitúcia sa snaží prežiť a ukazovať, že je najdôležitejšia, a ťažko sa jej priznáva, že bez tých všetkých ostatných nič neznamená“.

Ukazuje sa aj rozdielnosť v mentálnom nastavení zástupcov verejného sektora (školské úrady, NIVAM) a aktérmi súkromného, resp. tretieho sektora. Zásadným rozdielom je aj miera ochoty sieťovať sa – kým súkromný a neziskový sektor je otvorený spolupráci, verejné inštitúcie majú skôr tendenciu ostávať v zabehnutých procesoch. S tým súvisí aj nízka miera zdieľania skúseností medzi jednotlivými aktérmi vo vzdelávaní. 

Dobrou správou ale je, že väčšina zapojených organizácií vníma myšlienku kolektívneho dopadu ako pozitívnu a má záujem nadväzovať zmysluplné spolupráce. 

V súvislosti s ekonomickým zabezpečením vzdelávania v Trnave možno skonštatovať, že mnoho menších organizácií zápasí s existenčnými problémami – chýbajú im napríklad vlastné priestory alebo dostatočné personálne zabezpečenie. 

Trnavské školy zas riešia vo veľkej miere témy inklúzie, profesijného rozvoja učiteľov, digitalizácie vyučovacieho procesu aj digitálnej gramotnosti žiakov a v neposlednom rade aj charakterového a sociálno-emocionálneho rozvoja žiakov. V školách sa tiež čoraz viac objavuje idea školy ako komunitného priestoru – čiže možnosti využívať priestory na rozličné voľnočasové aktivity (nielen) pre deti. 

Motivácia pedagógov k celoživotnému učeniu sa ostáva naďalej výzvou, s čím súvisí potreba zavádzať na školy profesijné učiace sa komunity, aby tak boli učitelia pripravení na zmeny, ktoré so sebou dnešná doba prináša. 

Vysoké školy v Trnave musia o študentov zápasiť s univerzitami v Bratislave, ale najmä v Česku, preto sa v rámci svojich odborov snažia o najvyššiu kvalitu, čo sa im v prípade niektorých fakúlt darí. Trnavské univerzitné fakulty by chceli viac rozvíjať pred-univerzitné vzdelávanie pre potenciálnych záujemcov, avšak jednou vetou dodávajú, že na takúto činnosť systém financovania nemyslí.

Vďaka výskumu edukačných iniciatív sme nielen zmapovali vzdelávacích aktérov v regióne, ale aj bližšie spoznali východiská ich aktuálnych problémov. Je nespochybniteľné, že skutočné zmeny môžu prísť až po osvojení si celoživotného vzdelávania ako životného štýlu a vnútornej motivácii ľudí k učeniu sa. 

Pre naše mesto tiež ostáva výzvou zabezpečiť lepšiu finančnú stabilitu vzdelávacích organizácií, teda kontinuálnu podporu počas viacerých rokov, nielen jedného či dvoch dotačných období. 

Všetky spomenuté výsledky sú pre tím Učiacej sa Trnavy dôležitým východiskom pre plánovanie vzdelávacích programov a tvorbu ďalších projektov. Jedným z pozitívnych príkladov môže byť projekt Škola učiteľov, ktorý v týchto mesiacoch pripravujú spoločne viaceré organizácie pod záštitou Learn&Lead, Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity a občianskeho združenia Lifestarter. Škola učiteľov má pomôcť zjednotiť a prepojiť ponuky ďalšieho vzdelávania pre učiteľov, priniesť inovatívne vzdelávacie programy a tiež umožniť pedagógom z Trnavy vycestovať do zahraničia v rámci programu Erasmusplus. 

Zaujímavým výstupom výskumu je aj online mapa vzdelávacích aktérov v Trnave a blízkom okolí, ktorá okrem polohy jednotlivých organizácií zahŕňa aj základnú charakteristiku, začlenenie do tematického klastra a vzájomné prepojenia aktérov. Mapa tak môže byť užitočnou pomôckou pri sieťovaní, hľadaní projektových spolupracovníkov, ale aj pre občanov, ktorých zaujímajú rôznorodé edukačné možnosti. Online mapu je možné nájsť na stránke: www.mapa.uciacasatrnava.sk 

Výskum edukačných iniciatív bol realizovaný ako súčasť aktivít projektu Učiaca sa Trnava, ktorý zastrešuje občianske združenie Lifestarter v spolupráci s Mestom Trnava a v rámci ktorého sa Trnava v roku 2022 ako prvé slovenské mesto stala súčasťou Globálnej siete učiacich sa miest UNESCO. 

Výskum sa uskutočnil vďaka tímu výskumníkov z Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity a aj vďaka finančnej podpore Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky a Mesta Trnava. 

Nižšie nájdete k dispozícii kompletnú správu z výskumu. 

Foto: Lifestarter / výskumný tím Učiacej sa Trnavy: Juraj Šimkovič, Martin Brestovanský, Beáta Danišová, Juraj Štofej

Trnava je inšpiráciou pre Slovensko, zaznelo na konferencii o učiacich sa mestách

Informovať o koncepte učiacich sa miest, podnietiť samosprávy k záujmu o rozvoj celoživotného učenia a diskutovať o výzvach pre vzdelávanie dospelých – to všetko boli ciele konferencie, na ktorej mala svoje zastúpenie aj Učiaca sa Trnava.

Konferencia „Učiace sa mestá – príležitosť hľadať nové riešenia“ sa uskutočnila v stredu 15.2. na pôde Ministerstva zahraničných vecí SR pod záštitou  Slovenskej komisie UNESCO. Úvodným príhovorom prítomných privítala generálna tajomníčka Slovenskej komisie UNESCO Ľubica Erdelská, ktorá zároveň vyzdvihla dôležitosť podpory vzdelávania.

Hlavným organizátorom podujatia bola Akadémia Istropolitana Nova, ktorej riaditeľka Marta Jendeková odpovedala v úvodnom príspevku na otázku Prečo učiace sa mestá? a uviedla tak poslucháčov do témy podpory celoživotného učenia na úrovni lokálnych politík. Následne sa pokračovalo príspevkom „Aj mesto sa môže učiť“ v podaní Michala Koricinu, ktorý zastupoval Učiacu sa Trnavu. V prezentácii predstavil proces zapojenia sa mesta do Globálnej siete učiacich sa miest UNESCO a tiež aktivity, na ktorých v Trnave aktuálne pracujú. V rámci tohto bloku vystúpil s krátkym zhodnotením aj Michal Špernoga z Odboru školstva, mládeže a športu Mesta Trnava, ktorý ocenil benefity tohto projektu pre obyvateľov.

Po diskusii a obedovej prestávke predstavila teoretické východiská vzdelávania dospelých a tiež pripravovanú platformu doc. Dominika Temiaková z Katedry pedagogiky PF UKF v Nitre. O aktivitách kreatívneho mesta Košice hovoril projektový manažér Marko Popovic a v závere konferencie rezonovala aj téma zručností pre budúcnosť, ktorú priblížil Peter Rusiňák z Americkej obchodnej komory.

Počas neformálnych rozhovorov v závere konferencie adresovali predstavitelia Učiacej sa Trnavy pozvanie predstaviteľkám Slovenskej komisie UNESCO na festival učenia, ktorý sa v Trnave uskutoční už po tretí raz, a to v piatok 23. júna 2023.

Učiaca sa Trnava je projekt podpory celoživotného učenia v meste, ktorý je zastrešený občianskym združením Lifestarter a Mestom Trnava. V rámci tejto iniciatívy sa Trnava v roku 2022, ako prvé slovenské mesto, stala členom Globálnej siete učiacich sa miest UNESCO. Viac informácií o aktivitách projektu je možné nájsť na stránke www.uciacasatrnava.sk.

Foto: FB/Slovenská komisia UNESCO

Zástupcovia trnavských firiem majú jedinečnú príležitosť zúčastniť sa stretnutia Biznis Point

V utorok 28. februára 2023 sa v čase od 9:00 hod. do 12:00 hod. na Nádvorí v priestoroch Malého Berlína uskutoční spoločný networking určený pre všetkých  zástupcov firiem pôsobiacich v trnavskom regióne, ktorých cieľom je prepájanie personalistov, HR pracovníkov či manažérov vzdelávania z firemného prostredia. Podujatie predstaví novovznikajúci projekt Biznis Point a ponúkne možnosť vzájomnej spolupráce a nadväzovania dlhodobých firemných partnerstiev.

Občianske združenie Lifestarter v spolupráci so vzdelávacím centrom Mysliteľňa – rozvoj pre Váš biznis organizujú v rámci projektu Učiaca sa Trnava jedinečné podujatie, ktoré pozýva zástupcov firiem k spoločnému dialógu o potrebách vzdelávania všetkých zamestnancov. Cieľom je nielen prepájať firmy v trnavskom regióne, ale aj poskytnúť priestor na zdieľanie skúseností a nadväzovanie spolupráce v dlhšom časovom horizonte. Pre účasť na podujatí je potrebná registrácia prostredníctvom tohto formulára. Obdobné stretnutia by sa mali uskutočniť v štvrťročnej pravidelnosti a budú odrážať aktuálne témy týkajúce sa firemného vzdelávania a riešenia problémov súvisiacich so vzdelávaním dospelých. Počas troch hodín, tak budú mať na podujatí jeho účastníci možnosť nielen zdieľať svoje vzdelávacie metódy, ale aj predstaviť svoj zámer a všetky dostupné možnosti na rozvoj zručností svojich zamestnancov. 

Projekt Učiaca sa Trnava už od roku 2020 podporuje celoživotné učenie (sa) v regióne a prepája jednotlivých aktérov v oblasti vzdelávania, pričom v spolupráci s Mestom Trnava stojí aj za členstvom do medzinárodnej siete učiacich sa miest UNESCO. Jeho činnosť spočíva predovšetkým v organizovaní rôznych podujatí popularizujúcich vzdelávanie a nových edukačných príležitostí. Vzdelávacie centrum Mysliteľňa – rozvoj pre Váš biznis, ktoré nadviazalo s projektom spoluprácu tvoria konzultanti, lektori, kouči a ostatní odborníci z oblasti riadenia ľudských zdrojov pomáhajúci rôznym trnavským spoločnostiam na rozvoji ich zamestnancov. Ich dlhodobé transformačné programy sa snažia o zmenu spôsobu vnímania vzdelávania, myslenia a dosahovania výsledkov a pracovných úspechov. Viac o projekte Učiaca sa Trnava a centre Mysliteľňa sa dozviete na webových portáloch www.uciacasatrnava.sk a www.myslitelna.sk

nch